«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                             ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                                դեկտեմբերի 13-ին

 

                                                                                      «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

                                              ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ոuտիկանությունում ծառայության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի նոյեմբերի 26-ի ՀO-77 oրենքի (այսուհետ` Օրենք) տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով, փոխարինել «Արցախի Հանրա­պետություն» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով, բացառությամբ 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ««Ոստիկանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության օրենքով» բառերի, 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 22-րդ հոդվածի, 41-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 48-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 60-րդ  հոդվածի 2-րդ  մասի, 61-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 62-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 64-րդ հոդվածի 1-ին մասի:

 

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ և 3-րդ մասերից հանել «՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան կառավարության առաջարկությամբ» բառերը.

2) 3-րդ մասում «փրկարարական ծառայության» բառերը փոխարինել «արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությամբ» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ  հոդվածի 10-րդ մասի 1-ին պարբերությունից հանել «, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

  1. «փրկարար ծառայության» բառերը փոխարինել «արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության» բառերով.
  2. «կառավարությանն առընթեր» բառերը հանել:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ       

 

 2018թ. դեկտեմբերի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-76-Ն