«Ոստիկանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                           ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2018 թվականի
                                                                                                                                                                                                                                                դեկտեմբերի 13-ին

 

                                                                                «ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                                              ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                                                                                                  ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Ոuտիկանության մաuին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2001 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀO-175 oրենքի (այսուհետ` Օրենք) տեքստում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով, փոխարինել «Արցախի Հանրապետություն» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով, բացառությամբ 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի, 22-րդ հոդվածի 2-րդ կետի, 31-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետի:

 

Հոդված  2. Օրենքի 9-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասում «կառուցվածքը» բառից առաջ լրացնել «կանոնա­դրու­թյունը,» բառը.

2) 4-րդ մասի «ընդհանուր» բառը փոխարինել «անմիջական» բառով:

 

Հոդված  3. Օրենքի 42-րդ հոդվածում՝

  1. 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ոստիկանության գործունեության նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է Արցախի Հանրապետության նախագահը:».

2) 2-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                           

 

                                                                                                                     

 2018թ. դեկտեմբերի 20

Ստեփանակերտ

ՀՕ-75-Ն