«Ապահովագրության մասին» ԼՂՀ օրենքն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2008 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                           մարտի 12-ին

 

 

                                                           «ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ«  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                   ՕՐԵՆՔՆ  ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. Ուժը կորցրած ճանաչել «Ապահովագրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքը (17 դեկտեմբերի 2004 թվականի, ՀՕ-148):

        

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև ապահովագրական գործունեության լիցենզիայի տարեկան պետական տուրքը վճարելու ժամկետը, բայց ոչ ուշ, քան վեց ամսվա ընթացքում, 2004 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՙԱպահովագրության մասին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն լիցենզիա ստացած գործող ապահովագրական ընկերությունները պետք է վերագրանցվեն և վերալիցենզավորվեն «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական լիազոր մարմնի կողմից տրված երաշխավորության դեպքում:

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում չվերագրանցված և չվերալիցենզավորված ապահովագրական ընկերությունների լիցենզիաները սույն օրենքի ուժով համարվում են ուժը կորցրած: Այն ապահովագրական ընկերությունները, որոնց լիցենզիաները սույն մասով նախատեսված հիմքով ուժը կորցրած են համարվում, պարտավոր են լուծարվել` օրենքով սահմանված կարգով:

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                   Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

       17 ապրիլի 2008թ.

       ք.Ստեփանակերտ

       ՀՕ -13