Ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                                             ՆԱԽԱԳԻԾ

 

                                                                                                             ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                                                               ՕՐԵՆՔԸ

                                         ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

    Հոդված 1. Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին 2013   թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-61-ն օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 24-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Ընդերքօգտագործողի իրավունքների պաշտպանությունը երաշխավորվում է Արցախի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Արցախի Հանրապետության օրենսդրության փոփոխության դեպքում ընդերքօգտագործման իրավունքի տրման պահից սկսած՝ 3 տարվա ընթացքում, ընդերքօգտագործման իրավունք ստացած անձի նկատմամբ, վերջինիս կողմից լիազոր մարմին ուղղված դիմումի հիման վրա կիրառվում են են օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքի տրման պահին գործող բնօգտագործման վճարների (այդ թվում՝ ռոյալթիի), ռեզիդենտների շահութահարկի, ոչ ռեզիդենտների շահաբաժիների, տոկոսադրույքների, ռոյալթիների հարկման դրույքաչափերը»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ընդերքօգտագործողին տրամադրված ընդերքօգտագործման հավաստագիրը գործում է մինչև դրանով սահմանված ժամկետի ավարտը, բացառությամբ Օրենսգրքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան գործողության ժամկետը երկարաձգած հավաստագրի, որի գործողությունը դադարեցվում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից:

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                             

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ