«Պետական կենսաթոշակների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատ արելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                                                       ՆԱԽԱԳԻԾ

 

                                                                                                              ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                                                               ՕՐԵՆՔԸ

              «ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի     Հանրա­պե­տության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 15-րդ հոդվածի      3-րդ մասում «2019 թվականի հունվարի» բառերը փոխարինել «2019 թվականի հուլիսի» բառերով։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ                                                                      ԲՍԱՀԱԿՅԱՆ