ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Հարցի անվանումը                                                                                                Հեղինակները

 

1.1)  «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով                                           ԱՀ  ֆինանսների նախարար
արտոնություններ սահմանելու մասին»                                                                Ա. Հարությունյան
2)  «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում  լրացումներ
կատարելու մասին»
3)  «Շահութահարկի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
 լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»
4)  «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային
 Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
 լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
 մասին»
5)  «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»
6)  «Հաստատագրված վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին»
7)  «Արտոնագրային վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
 կատարելու մասին»
8)  «Առևտրի և ծառայությունների մասին»
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում  փոփոխություններ և լրացումներ
 կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում)   


2.  «Արցախի Հանրապետության 2019թ. պետական                                   ԱՀ  ֆինանսների նախարար
բյուջեի մասին»                                                                                                Ա. Հարությունյան

 

3. 1)  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության                                     ԱՀ գյուղատնտեսության նախարար
հողային օրենսգրքում լրացումներ և                                                          Ժ.Միրզոյան                      
փոփոխություններ կատարելու մասին»
    2)  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ 
և լրացում կատարելու մասին»
    3)   «Տեղական ինքնակառավարման մասին»
    Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում լրացում կատարելու մասին»
 (երկրորդ ընթերցում)   

 
4. «Դիվանագիտական ծառայության մասին»                                          ԱՀ արտաքին  գործերի նախարար
(երկրորդ ընթերցում)                                                                                 Մ. Մայիլյան

 

5. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին»                             ԱՀ պաշտպա­նության նախարար
(երկրորդ ընթերցում)                                                                                    Կ. Աբրահամյան

 

6.  «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տոների                               Ազգային ժողովի պատգամավոր
և հիշատակի օրերի  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                     Ռ. Մնացականյան
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և                                     Ռ. Դադայան
լրացումներ կատարելու մասին»

 

7. «Արցախի Հանրապետության ընդերքի մասին                                            Ազգային ժողովի պատգամավոր
օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»                                           Է.  Աղաբեկյան
 

8.  1)  «Պետական կենսաթոշակների մասին»                                                  ԱՀ աշխատանքի, սոցիալական  
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության                                                        հարցերի և վերաբնակեցման   
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»                                                նախարար
2) «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց                                             Ս. Ավանեսյան
սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություն կատարելու մասին»

 

9. «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»                                           ԱՀ արտակարգ իրավիճակների
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենքում                                    պետական ծառայության տնօրեն
փոփոխություններ  կատարելու  մասին»                                                       Լ. Մնացականյան 

                                                   

10. Պատգամավորների  հայտարարություններ