ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Հարցի անվանումը                                                                                                Հեղինակները

1.1)  «Հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով                                           ԱՀ  ֆինանսների նախարար
արտոնություններ սահմանելու մասին»                                                                Ա. Հարությունյան
2)  «Հարկերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում  լրացումներ
կատարելու մասին»
3)  «Շահութահարկի մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
 լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին»
4)  «Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային
 Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
 լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու
 մասին»
5)  «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»
 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին»
6)  «Հաստատագրված վճարների մասին»
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ
կատարելու մասին»