«Լիցենզավորման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                           ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

                                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                       նոյեմբերի 29-ին

 

                                                               «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                              ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

                                                                                  ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պետության 2002 թվականի մարտի  28-ի ՀՕ-202 օրենքի 43-րդ  հոդվածի 2-րդ  մասի աղյուսակի «8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժնի 2-րդ կետի առաջին սյունակի «ներկրում» բառը փոխարինել «մատակարարում (ներկրում)» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա­րակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 13

Ստեփանակերտ

ՀՕ-73-Ն