«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                      ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

                                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                          նոյեմբերի 29-ին

                                                                            «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ»  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                                              ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

                                                                                                            ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի աղյուսակի «7. Էներգետիկայի բնագավառ» բաժնի «ե» կետի «ե.7)» ենթակետի «ներկրման» բառը փոխարինել «մատակարարման (ներկրման)» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա­րակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                             Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. դեկտեմբերի 13

Ստեփանակերտ

ՀՕ-72-Ն