«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                      հոկտեմբերի 31-ին

 

 

                                                                             «ՀՍԿԻՉ-ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

                                                                                ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

                                                                                                           ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության  2004 թվականի  դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-168 օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հարկային մարմնի» բառերից հետո լրացնել «նյութական խրախուսման և» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­մանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-67-Ն