«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                     հոկտեմբերի 31-ին

 

                                                                                            «ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ»

                                         ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի մարտի 24-ի ՀՕ-66 օրենքի 68-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրու­թյամբ.

«Ալիմենտային, աշխատավարձի բռնագանձման, կյանքին ու առողջու­թյա­նը պատճառված վնասի հատուցման վերաբերյալ կատարողական վարույթ­ներով, և երբ որպես պարտապան հանդես է գալիս Արցախի Հանրապե­տու­թյունը՝ կատարողական գործողությունների կատարման ծախսեր չեն գանձ­վում:».

7-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«7. Կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը փոխանց­վում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ, որում գոյացած միջոցներն օգտագործվում են կատարողական ծախսերի, հարկադիր կատարողի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, համակարգի զարգացման և ծառայողների նյութական խրախուսման, ինչպես նաև սույն կետի երրորդ պարբերությունում նշված դեպքում հարկադիր կատարողի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի հատուց­մանն ուղղված Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների վերականգնման համար:

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների օգտագործման կարգը, ինչպես նաև ծախսման այլ ուղղությունները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:

Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների անբավարա­րության դեպքում հարկադիր կատարողի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը կատարվում է Արցախի Հանրապե­տու­թյան պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետու­թյան պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին: Այդ նպատակով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված միջոցները վերականգնվում են հարկադիր կատարման ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդի միջոցների հաշվին:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­մանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-66-Ն