«Նոտարիատի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                  հոկտեմբերի 31-ին

 

                                                                                          «ՆՈՏԱՐԻԱՏԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                                                        ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

                                                                                                            ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1.  «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան 2005 թվականի մարտի 23-ի ՀՕ-184 օրենքի 25-րդ հոդվածում լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններ.

«Նոտարի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) փոխհատուցվում է մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոցների հաշվին:

Արտաբյուջետային միջոցների անբավարարության դեպքում նոտարի վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասն Արցախի Հանրապե­տու­թյան պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետու­թյան պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին հատուցվելու դեպքում այդ նպատակով տրամադրված միջոցները վերականգնվում են նոտարների կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձված վճարներից գոյացած արտաբյուջետային միջոցների հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառա­վա­րության սահմանած կարգով։ Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնատար անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարա­րումից ստացվող գումարներն ուղղվում են արտաբյուջետային միջոցների համալրմանը։ Արտաբյուջետային միջոցների (բացառությամբ համայնքային բյուջեների արտաբյուջետային միջոցների) օգտագործման կարգը և առաջնահեր­թությունները սահմանում է Արցախի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­մանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-65-Ն