«Հարկային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                     հոկտեմբերի 31-ին

 

  

                                                                             «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                         ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 14-ի ՀՕ-5 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 111-ին հոդվածի 12-րդ կետում և 28-րդ հոդվածի 1-ին մասում «հար­կային մարմնի» բառերից հետո լրացնել «նյութական խրախուսման և» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածում`

1) վերնագիրը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 28. Նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդը».

2) 2-րդ մասի`

ա. 1-ին կետի 2-րդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. 4-րդ կետի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետ.

«5) օրենքով սահմանված կարգով հարկային ծառայություն իրակա­նա­ցնող պաշտոնատար անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող գումարների հաշվին:».

3) 3-րդ մասի վերջակետը փոխարինել միջակետով և լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ և 9-րդ կետեր.

«8) հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը հատուցելու համար (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադար­ձ­նելու դեպքերի).

9) սույն հոդվածի 31-ին մասում նշված դեպքում Արցախի Հանրապե­տության պետական բյուջեի  պահուստային ֆոնդից կամ Արցախի Հանրապե­տության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված միջոցների վերականգնման համար:».

4) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 31-ին  մաս.

«31. Ֆոնդի միջոցների անբավարարության դեպքում հարկային մարմնի կամ հարկային ծառայություն իրականացնող պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը հատուցվում է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդի կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին: Այդ նպատա­կով Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդից կամ Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի այլ միջոցներից տրամադրված միջոցները վերականգնվում են ֆոնդի միջոցների հաշվին՝ Արցախի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­մանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-62-Ն