«ԱՀ բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                        հոկտեմբերի 31-ին

 

 

                                                                              «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ

                                                                           ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

                                                                                    ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1.  «Արցախի Հանրապետության բյուջետային համակարգի  մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-94 օրենքում (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետի և 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գործառնական» բառը փոխարինել «գործառական» բառով»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «հարկային պետական ծառայության» և «նշանակված են բացառապես» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «հարկային մարմնի» և «օգտագործվում են» բառերով.

2) 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.

«Պետական բյուջեի ծախսերում պետական մարմնի աշխատակիցների խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդ նախատեսված լինելու դեպքում պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց վարչարարության հետևանքով պատճառված վնասը (բացառությամբ պետական բյուջե գանձված գումարները պետական բյուջեի մուտքերի համապատասխան հաշիվներից վերադարձնելու դեպքերի) հատուցվում է նշված ֆոնդի միջոցների, իսկ դրանց անբավարարության դեպքում՝ պետական բյուջեի այլ միջոցների հաշվին, եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնատար անձանց ներկայացված հետադարձ պահանջների բավարարումից ստացվող գումարներն ուղղվում են խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի համալրմանը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­մանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-61-Ն