«Երեխայի իրավունքների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                     հոկտեմբերի 31-ին

              

 

                    «ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

                                                                                                                       ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Երեխայի  իրավունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի   Հան­­րա­պետության 2008 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-28 օրենքի (այսու­հետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածում «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերը փոխարինել «Արցախի Հանրապետության Սահմանադրությամբ» բառերով:

 

Հոդված  2.  Օրենքի 12-րդ հոդվածում «երեխայի շահերից» բառերը փո­խա­­­րինել «երեխայի կենսական շահերից» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետևյալ խմբա­գրությամբ.

«Յուրաքանչյուր երեխա ունի իր ծնողների հետ կանոնավոր անձնական փոխհարաբերություններ և անմիջական շփումներ պահպանելու իրավունք, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանե­կան օրենս­գրքով սահմանված դեպքերի:»:

 

Հոդված 4.  Օրենքի 24-րդ  հոդվածի  առաջին  նախադասությունը  շարա­դրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները պետության հոգածու­թյան և պաշտպանության ներքո են, նրանք պետության և նրա համապատաս­խան մարմինների կողմից պաշտպանության, խնամքի, դաստիարակության և օգնության իրավունք ունեն:»:

 

Հոդված 5.  Սույն  օրենքն  ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ-ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: 

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-58-Ն