«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                          հոկտեմբերի 31-ին

 

 

                                                                               «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

                                                                                              ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

                                                                                                       ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Լեռնային Ղարա­բաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-38 օրենքի 8-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ» և «ե» ենթակետերով.

«դ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից աղբահանու­թյունը կազմակերպելու համար` աղբահանության վճար.

ե) շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տրամադրվող թույլտվության վճար:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա­րակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

    

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                         Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

                                                                                                       

   

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-55-Ն