«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                         հոկտեմբերի 31-ին

 

 

                                                                                               «ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

                                                                                                          ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

                                                                                                                          ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-1-Ն օրենքի (այսու­հետ` Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.1-ին կետով.

«19.1) իրականացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մա­սին» Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորու­թյուններ.»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետը «աղբա­հա­նու­թյունը» բառից հետո լրացնել «և սանիտարական մաքրումը, ինչպես նաև իրա­կանացնում է «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 60-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը «աղբահանության» բառից հետո լրացնել «և սանիտարական մաքրման կազմակերպման» բառերով.

2) 5-րդ մասը «կազմակերպությունը» բառից հետո լրացնել «, բացա­ռու­թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                      Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

                                                                                     

 

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-54-Ն