«Թափոնների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                      հոկտեմբերի 31-ին

 

 

                                                                                                     «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

                                                                                                     ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

                                                                                                                           ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան 2005 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-198 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի`

1) 1-ին պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն`

 «կոշտ կենցաղային թափոններ` սպառման թափոնների տեսակներ, որոնք առաջանում են բնակելի տարածքներում ֆիզիկական անձանց կողմից սպառման ընթացքում, ինչպես նաև ապրանքներ, որոնք անձնական և կենցաղային կարիքների բավարարման նպատակով բնակելի տարածքներում ֆիզիկական անձանց կողմից օգտագործման ընթացքում կորցրել են իրենց սպառողական հատկությունները: Կոշտ կենցաղային թափոններին են պատկանում նաև այն թափոնները, որոնք առաջանում են իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի գործունեության ընթացքում և կազմով նման են բնակելի տարածքներում ֆիզիկական անձանց կողմից սպառման ընթացքում առաջացող թափոններին:».

2) 4-րդ պարբերության «փոխադրմանը,» բառից հետո լրացնել «տեղադր­մանը,» բառը.

3) 16-րդ պարբերության «տեղաբաշխման տեղեր,» բառերից հետո լրացնել «փոխաբեռնման կայաններ,» բառերը:

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդա­կությամբ «ե» կետով.

«ե) աջակցում է համայնքում սպառման թափոնների տեսակավորված հավաքման համակարգի ներդրմանը:»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2018թ. նոյեմբերի 12

Ստեփանակերտ

ՀՕ-53-Ն