«Արցախի Հանրապետության 2018թ. պետական բյուջեի մասին» ԱՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                   հոկտեմբերի 31-ին

 

                                                                                   «ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ

                                     ՄԱՍԻՆ»  ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-55-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին կետի`

1) «ա» ենթակետում  «97,539.1» թիվը  փոխարինել «105,539.1» թվով.

2) «բ» ենթակետում «102,649.7» թիվը փոխարինել «107,649.7» թվով.

3) «գ» ենթակետում «5,110.6» թիվը փոխարինել «2,110.6» թվով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                                                                    (հազար դրամներով)

                                                                                

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

1.  Եկամուտների գծով

8,000,000.0

2.  Ծախսերի գծով

5,000,000.0

3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

(3,000,000.0)

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփո­խու­թյունը և լրացումը.

                                                                                                   (հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(3,000,000.0)

այդ թվում`

 

Ֆինանսական զուտ ակտիվներ

(3,000,000.0)

 

Հոդված 4. Օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                                                             (հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը

(ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8,000,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

8,700,000.0

Այլ եկամուտներ

(700,000.0)

 

Հոդված 5. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                                                                (հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխու­թյունը (ավելացումները բերված են դրա­կան նշա­նով, իսկ պակասեցում­ները` փակագծերում)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

5,000,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1,435,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսա­կան, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

230,000.0

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

230,000.0

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

485,000.0

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

485,000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

720,000.0

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

720,000.0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

3,565,000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Պետական բյուջեի և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

265,000.0

 

 

1

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

265,000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

3,300,000.0

 

 

1

Այլ ծրագրեր

3,300,000.0

 

Հոդված 6. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված աղյուսակում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                                                                

 

 

 

(հազար դրամներով)

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխու­թյունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ

5,000,000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ

1,365,000.0

այդ թվում՝

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

720,000.0

այդ թվում՝

 

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

720,000.0

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

280,000.0

այդ թվում՝

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

280,000.0

որից`

 

- Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին

80,000.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

200,000.0

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

100,000.0

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

100,000.0

այդ թվում՝

 

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

100,000.0

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

265,000.0

այդ թվում՝

 

Պահուստային միջոցներ

265,000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,635,000.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

3,635,000.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

3,635,000.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3,623,500.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

11,500.0

այդ թվում՝

 

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

11,500.0

 

Հոդված 7. Օրենքի N 1 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համա­ձայն սույն օրենքի N 1 հավելվածի:

 

Հոդված 8. Օրենքի N 3 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համա­ձայն սույն օրենքի N 2 հավելվածի:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքի NN 1 և 2 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

         

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

     

2018թ. նոյեմբերի 10

Ստեփանակերտ

ՀՕ-46-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված  N 1

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

(հազար դրամով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխու­­թյունը  (ավելացումները նշված են դրական նշա­նով, իսկ պակասեցում­ները` փակագծերում)

 

 

 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ 

5 000 000,0

 

 

 

 

 այդ թվում`

 

04

 

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1 435 000,0

 

1

 

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

230 000,0

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

230 000,0

 

 

 

02

Տնտեսական զարգացման ծրագրեր

230 000,0

 

 

 

 

ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

230 000,0

 

2

 

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

485 000,0

 

 

1

 

Գյուղատնտեսություն

485 000,0

 

 

 

12

Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր

485 000,0

 

 

 

 

ԱՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

485 000,0

 

9

 

 

Տնտեսական հարաբերություններ

 (այլ դասերին չպատկանող)

720 000,0

 

 

1

 

Տնտեսական հարաբերություններ

(այլ դասերին չպատկանող)

720 000,0

 

 

 

04

Ընթացիկ նորոգման, բարեկարգման և կոմունալ տնտեսության գծով ԱՀ շր­ջանների կարողությունների զարգաց­ման ծախսեր

720 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

720 000,0

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

3 565 000,0

 

1

 

 

Պետական բյուջեի և համայնքների

պահուստային ֆոնդեր

265 000,0

 

 

1

 

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

265 000,0

 

 

 

01

Պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ

265 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

265 000,0

 

2

 

 

Այլ  ծախսեր

3 300 000,0

 

 

1

 

Այլ ծրագրեր

3 300 000,0

 

 

 

02

Կապիտալ ներդրումներ

3 300 000,0

 

 

 

 

ԱՀ կառավարություն

3 300 000,0

 

 

 

 

Հավելված  N 2

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ

ՄԱՍԻՆ» ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄԸ

(հազար դրամով)

Պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

(3 000 000,0)

այդ թվում`

 

Ֆինանսական զուտ ակտիվներ

(3 000 000,0)

այդ թվում`

 

Բաժնետոմսերի և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում

(3 000 000,0)