ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

 

                                                   ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ

                                                                        ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 31-Ի ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԳ

 

1. Հարցի անվանումը                                                                                            Կոդը և հեղինակները

1. Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարանի                                         17.10.2018թ.-ԱԺ-878
դատավոր նշանակելու մասին                                                                     ԱՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի
                                                                                                                     նախագահ Գ. Գրիգորյան     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.  Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների                                        25.10.2018թ.
    պաշտպան նշանակելու մասին                                                               ԱՀ ԱԺ պետական-իրավական
                                                                                                                      հարցերի մշտական հանձնաժողով

 

4. 1) «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման                                   Պ-1,ԱԺ-011-23,18.06.2018թ.ԱԱԵ-011
​մասին                                                                                                             ԱԺ պատգամավոր
    2) «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                           Ա. Ավանեսյան
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու                   Հարակից զեկուցող` ԱՀ նախագահի 
մասին»                                                                                                  աշխատակազմի կառավարության 
    3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային                  գործերի կառավարչության պետ-
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ                    աշխատակազմի ղեկավարի առաջին 
կատարելու մասին»                                                                             տեղակալ Ա. Լազարյան  
    4) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին»                                     
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ  կատարելու մասին»  
    5) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին» (երկրորդ ընթերցում)

 

4. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի                                 Ն-1-02/20, ԱԺ-011-31,06.08.2018թ.-ՊԱՕ- 011
կարգավիճակի մասին»  (երկրորդ ընթերցում)                                   ԱՀ պաշտպա­նության նախարար           
                                                                                                                    Լ. Մնացականյան
                                                                                                      

5. 1) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության                                 Ն-1-02/21, ԱԺ-011-33, 03.09.2018թ. ՊԻ-011
ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և                                 ԱՀ արդարադատության 
լրացումներ կատարելու մասին»                                                          նախարար
2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության                                      Ա. Դանիելյան     
քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում          
փոփոխություններ կատարելու մասին»
3) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական
օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու           
մասին»
4) «Երեխայի իրավունքների մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»

6. 1) «Գանձապետական համակարգի մասին» Լեռնային                      Ն-1-02/22,ԱԺ-011-34,03.09.2018թ.ՖՏԿ-011
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում                                               ԱՀ  ֆինանսների նախարար
փոփոխություններ  և լրացումներ կատարելու մասին»                        Ա.  Հարությունյան

2) «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների
մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին»
3) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին»
Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին» 
 4) «Հիմնադրամների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին»


7. 1) «Արցախի Հանրապետության բյուջետային                             Ն-1-02/24, ԱԺ-011-37,18.09.2018թ.ՖՏԿ-011
    համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                 ԱՀ  ֆինանսների նախարար
   Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և                      Ա.  Հարությունյան
    լրացում կատարելու մասին»
    2) «Հարկային ծառայության մասին» Լեռնային
    Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և
    ​փոփոխություններ կատարելու մասին»
   3) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման,
   իրավաբանական անձանց առանձնացված
   ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ
   ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» 
   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
   լրացում կատարելու մասին»
   4) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին»
   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
   լրացում կատարելու մասին»
   5) «Նոտարիատի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
   Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու
   մասին»
   6) «Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» 
   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
   փոփոխություններ կատարելու մասին»
   7) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման
  մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  
  օրենքում լրացում կատարելու մասին»
 8) «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Լեռնային
 Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում
  կատարելու մասին»
  9) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաներ կիրառողների
   գործունեության կասեցման մասին» Լեռնային
   Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում
   կատարելու մասին»

8. «Արցախի Հանրապետության 2018 թվականի պետական           Ն-1-02/27, ԱԺ-011-39, 09.10.2018թ.ՖՏԿ-011
   բյուջեի մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքում                ԱՀ  ֆինանսների նախարար
  փոփոխություններ և լրացում  կատարելու                                     Ա.  Հարությունյան
   մասին»

9. Պատգամավորների  հայտարարություններ