Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին

 

Ուժը կորցրել է 2016 թվականին

 

                                                               ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                         Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

                                                                                                                                                                                                                                                          Ընդունվել է 2000 թվականի
                                                                                                                                                                                                                                                                 դեկտեմբերի 22-ին

 

                                                       ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

  ԳԼՈՒԽ 1

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

Սույն օրենքը սահմանում է բնապահպանական վճարների դրույքաչափերը և դրանց հաշվարկման կարգը:

 

Հոդված 2. Շրջակա միջավայր վնասակար նյութեր արտանետելու դիմաց վճարի դրույքաչափերը

 

1. Սահմանել օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման բնապահպանական վճարների հետևյալ դրույքաչափերը.

      ա) ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման յուրաքանչյուր տոննայի դիմաց՝

           փոշի                                                                               600  դրամ

            ածխածնի մոնօքսիդ                                                     80  դրամ

            ազոտի օքսիդ և երկօքսիդ                                            7400  դրամ

           ծծմբական անհիդրիդ                                                     600  դրամ

            քլոր                                                                                  6000  դրամ

            քլորոպրեն                                                                      45000  դրամ

           քրոմ և քրոմի միացություններ                                       18957000     դրամ

           ֆորմալդեհիդ                                                                     23400      դրամ

           տոլուոլ                                                                                 500     դրամ

           քսիլոլ                                                                                   1500    դրամ

 

    բ) ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված և շահագործվող ավտոմեքենաներից և մեխանիզմներից  վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց՝ ըստ շարժիչի հզորության՝

 

 

 

 

   մինչև  50 Ձ

10XՁ  դրամ

50     -   80  Ձ

20XՁ  դրամ

81     - 100  Ձ

30XՁ  դրամ

101   - 150  Ձ

40XՁ  դրամ

151   -  200 Ձ

50XՁ  դրամ

201   -  250 Ձ

60XՁ  դրամ

251   -  300 Ձ

70XՁ  դրամ

300 Ձ-ից ավելի

 

100XՁ դրամ

     

 

 

որտեղ Ձ-ն հզորությունն է՝ արտահայտված ձիաուժով.

 

գ) այլ պետություններում գրանցված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մուտք գործող կամ շահագործվող տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց՝ ըստ ավտոմեքենայի տեսակի և բեռնատարողության՝ 

 

                մարդատար

 

 

- թեթև մարդատար ավտոմեքենաներ

  2500 դրամ

- մինչև 12-տեղանոց ավտոբուսներ

  5000 դրամ

- 12 և ավելի տեղանոց ավտոբուսներ

10000 դրամ

               

                 բեռնատար

 

 

- մինչև 8տ բեռնատարողությամբ

   5000 դրամ

- 8-20 տ բեռնատարողությամբ

 10000 դրամ

- 20 և ավելի տ  բեռնատարողությամբ

 15000 դրամ

 

 

2. Սահմանել ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների յուրաքանչյուր  տոննայի արտանետման հետևյալ դրույքաչափերը՝

 

կախված նյութեր

      5300 դրամ

ազոտ ամոնիակային

      5100 դրամ

ացետոն

  301000 դրամ

թթվածնի կենսաբանական պահանջը

    18400 դրամ

նավթամթերք

  204600 դրամ

պղինձ

1023900 դրամ

սուլֆատներ

        100 դրամ

ցինկ

1023000 դրամ

քլորիդներ

           30 դրամ

եռավալենտ քրոմ

   153400 դրամ

ընդհանուր ֆոսֆատ

     40000 դրամ

ֆտոր

   511500 դրամ

թունաքիմիկատներ

     18200 դրամ

քացախաթթու

     16900 դրամ

ծծմբաթթու

     16900 դրամ

դետերգենտ (լվացող քիմիական նյութեր)

   102300 դրամ

մետաղական աղեր

   511500 դրամ

ցիան և ցիանի միացություններ

   511500 դրամ

ֆենոլներ

 1023900 դրամ

 

Հոդված 3. Շրջակա միջավայր արտադրության և սպառման թափոնների սահմանված կարգով տեղադրման դիմաց վճարի դրույքաչափերը

 

Սահմանել շրջակա միջավայր արտադրության և սպառման թափոնների սահմանված կարգով տեղադրման յուրաքանչյուր տոննայի բնապահպանական վճարների հետևյալ դրույքաչափերը՝

 

առաջին դասի վտանգավորության

36000 դրամ

երկրորդ դասի վտանգավորության

18000 դրամ

երրորդ դասի վտանգավորության

   3600 դրամ

չորրորդ  դասի վտանգավորության

   1200 դրամ

ոչ թունավոր և ոչ վտանգավոր թափոններ

     600 դրամ

 

Լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձինք ոչ թունավոր թափոնների տեղադրման համար չեն վճարում:

 

Հոդված 4. Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող  ապրանքների դիմաց վճարի  դրույքաչափերը

 

Սահմանել շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների բնապահպանական վճարների հետևյալ դրույքաչափերը.

 

ասբոշիֆեր, ջերմամեկուսացնող ասբեստային սարքեր (էկրաններ), ավտոմեքենայի արգելակներ,

 

3 տոկոս

կապար պարունակող արտադրանքներ, ներկեր

3 տոկոս

լյումինեսցենտային լամպեր, ամալգամներ (սնդիկային)

3 տոկոս

տպագրական նյութեր, ցինկի շապր (բելիլա)

3 տոկոս

նավթ, նավթամթերքներ (բացառությամբ բենզինի)

2 տոկոս

մայթաձյութ

2 տոկոս

վառելիքաքսուքային նյութեր

2 տոկոս

հանքային յուղեր

2 տոկոս

անտիֆրիզ

2 տոկոս

արգելակող  հեղուկ

2 տոկոս

հիդրավլիկ հեղուկ

2 տոկոս

էլեկտրոդներ (եռակցման)

1.5 տոկոս

նավթալին (կարծր)

1.5 տոկոս

ավտոմեքենաների մարտկոցներ (կապարային, լիթիումային)

1.5 տոկոս

տրանսֆորմատորային յուղ, էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ

1.5 տոկոս

ավտոդողեր

0.8 տոկոս

կինո-ֆոտո ժապավեններ

0.8 տոկոս

ապակյա մանրաթելեր

0.8 տոկոս

չմաքրված դատարկ տարողություններ (կոնտեյներներ, ավտոցիստեռններ, կանիստրներ)

 

0.8 տոկոս

դետերգենտներ (լվացող նյութեր)

0.5 տոկոս

ֆրեոն պարունակող սարքեր և ապրանքներ (սառնարաններ, դեզոդորանտներ)

 

0.5 տոկոս

պլաստիկ, պոլիէթիլենային տարաներ և փաթեթներ

0.5 տոկոս

           

ԳԼՈՒԽ 2

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 5. Շրջակա միջավայր վնասակար նյութեր արտանետելու դիմաց վճարի հաշվարկման կարգը.

 

1. Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է “«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին և սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի “«ա»” ենթակետով սահմանված դրույքաչափերին համապատասխան:

2. Իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց պատկանող՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գրանցված և շահագործվող ավտոմեքենաներից ու մեխանիզմներից վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի “«բ»” ենթակետով սահմանված դրույքաչափին համապատասխան  և վճարվում է տարեկան մեկ անգամ՝ մինչև դրանց տարեկան տեխնիկական զննությունը:

3. Այլ պետություններում գրանցված տրանսպորտային միջոցներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի “«գ»” ենթակետով սահմանված դրույքաչափին համապատասխան:

4. Ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետման դիմաց վճարը հաշվարկվում է “«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին և սույն օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված դրույքաչափերին համապատասխան:

 

Հոդված 6. Շրջակա միջավայրում արտադրության եւ սպառման թափոնների սահմանված կարգով տեղադրման դիմաց վճարի հաշվարկման կարգը

 

Շրջակա միջավայրում արտադրության և սպառման թափոնների սահմանված կարգով տեղադրման դիմաց վճարը հաշվարկվում է “«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված դրույքաչափերին համապատասխան:

 

Հոդված 7. Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների դիմաց վճարի հաշվարկման կարգը

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների դիմաց վճարը հաշվարկվում է “«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին»” Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին և սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված դրույքաչափերին համապատասխան:

 

ԳԼՈՒԽ 3

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 8. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ                  

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                 Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

9  փետրվարի  2001 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-134