«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 

Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                               սեպտեմբերի 26-ին

 

 

«ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ  

ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-91-Ն օրենքի (այսու­հետ` Օրենք) 11-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերությունում «9-րդ և 10-րդ տողերով» բառերից հետո լրացնել «, իսկ 2019 թվականի հունվարի 1-ից հետո հավելվածի 3-րդ տողով» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի N 1 հավելվածի 12-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմ­բա­գ­րությամբ.

«

12.

Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափո­խա­դրումների իրականացում*, այդ թվում՝

 

 

 

1)

ներհանրապետական փոխադրումներում

20,0

18,0

15,0

2)

ՀՀ հետ կապված միջպետական փոխադրումներում

30,0

»:

Հոդված 3. Օրենքի N 2 հավելվածի 2-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

2.

Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափո­խադրումների իրականացում*, այդ թվում՝

 

 

 

 

1)

ներհանրապետական փոխադրումներում

x

20,0

18,0

15,0

2)

ՀՀ հետ կապված միջպետական փոխադրումներում

x

30,0

                                       »:

 

Հոդված 4. Օրենքի N 3 հավելվածի 12-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«                                          

12. Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափո­խա­դրումների իրականացում, այդ թվում՝

 

 

 

 

 

1) ներհանրապետական փոխադրումներում

 

 

 

 

 

2) ՀՀ հետ կապված միջպետական փոխադրումներում

 

 

 

 

 

                                                                                »:

Հոդված 5. Օրենքի N 5 հավելվածի 12-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

12. Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով

ուղևորափոխադրումների իրականացում, այդ թվում՝

 

 

 

1) ներհանրապետական փոխադրումներում

 

 

 

2) ՀՀ հետ կապված միջպետական փոխադրումներում

 

 

 

                                                                           »:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. հոկտեմբերի 6

Ստեփանակերտ

ՀՕ-43-Ն