«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                     սեպտեմբերի 26-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

 ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թյան 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի «ե» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «

ե) մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար՝

 

ներհանրապետական փոխադրումներում`

 

- մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով` տարեկան

բազային տուրքի

10-ապատիկի չափով

- մեկից ավելի մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով` տարեկան

բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով

միջպետական փոխադրումներում`

 

- մեկ մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով` տարեկան

բազային տուրքի

20-ապատիկի չափով

- մեկից ավելի մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով տարեկան

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով

                                                                                                                                      »:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 

 

2018թ. հոկտեմբերի 6

Ստեփանակերտ

ՀՕ-41-Ն