«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

 Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                                 սեպտեմբերի 26-ին

 

«ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ

 ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ

ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի հունիսի 20-ի ՀՕ-62 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին պարբերությունում «կազմակերպվում են» բառից հետո լրացնել «միջպետական կամ ներհանրապետական հաղորդակցություններում» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 17-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին մասով.

«1.1. Մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներով միջպետական հաղորդակցու­թյունում ուղևորափոխադրումները կազմակերպվում են ուղևորի անձնական կամ խմբային պատվերի հիման վրա՝ հաստատուն փոխադրավարձով:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 17-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով.

«2.1. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի «ա», «բ» և «դ» կետերի դրույթները չեն տարած­վում մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլով միջպետական հաղորդակցու­թյու­նում փոխադրումներ իրականացնողների ավտոտրանսպորտային միջոց­ների վրա:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 3-րդ պարբերությունում «տաք­սամետրի ցուցմունքով» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ միջ­պե­տական հաղորդակցությունում կազմակերպվող փոխադրումների)» բառերը:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. հոկտեմբերի 6

Ստեփանակերտ

ՀՕ-39-Ն