«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                            սեպտեմբերի 26-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 1-ին  կետի «բ», «ե», «զ» և «թ» ենթակետերը, 2-րդ կետի «բ» ենթակետը, 3-րդ կետի «բ» ենթակետը և 4-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2.  Օրենքի 20-րդ հոդվածի աղյուսակը լրացնել հետևյալ բովան­դա­կությամբ 26.1-ին և 27.1-ին կետերով.

 

«

26.1. պետական ռեգիստրի կողմից առևտրային կազմա­կերպության ֆիրմային անվանման գրանցումը մերժելու մասին առանձին որոշման տրամադրման համար

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

 

 

».

 

   «    

27.1. իրավաբանական անձանց պետական միասնական և պետական գրանցամատյաններից մեկ սուբյեկտի վերաբեր­յալ պետական ռեգիստրում պահվող և ինտերնետային կայ­քում տեղադրված ամբողջական տեղեկությունների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց կանոնա­դրությունների պատ­ճեն­ների տրամադրման համար

 

բազային տուրքի եռապատիկի

չափով

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 »։

Հոդված 3.  Օրենքի 20-րդ հոդվածի աղյուսակի 28-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 4.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                   Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 2018թ. հոկտեմբերի 6

 Ստեփանակերտ

 ՀՕ-38-Ն