Հողի սեփականաշնորհման մասին

Ուժը կորցրել է 2002 թվականին

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ՀՈՂԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1.

Օրենքի խնդիրներն ու գործողության ոլորտը

 

Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերից վարելահողերի և բազմամյա տնկարկների սեփականաշնորհման սկզբունքները, ձևը, կարգն ու պայմանները:

 

Հոդված 2.

Հողի սեփականաշնորհման սուբյեկտները

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հողի սեփականաշնորհման սուբյեկտներն են.

ա) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերում և շրջկենտրոններում մշտական բնակություն ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները,

բ) Ստեփանակերտ քաղաքի այն բնակիչները, որոնք մշտական բնակություն են հաստատում գյուղական վայրերում և շրջկենտրոններում:

Սեփականաշնորհմանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների (նրանց դիմումների համաձայն) ցուցակների՝ ըստ ընտանիքների և շնչերի, վերջնական կազմումն ու ճշգրտումը իրականացնում են սույն օրենքի 4 հոդվածի համապատասխան ստեղծված հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովները: Հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովը ընտանիքի կազմի մեջ ընդգրկում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողներին և պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված քաղաքացիներին:

Հողի սեփականաշնորհմանը մասնակցելու համար դիմումները տալու և դրանք քննարկելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Յուրաքանչյուր քաղաքացի հողի սեփականաշնորհման իրավունքից օգտվում է մեկ անգամ:

 

Հոդված 3.

Հողը որպես սեփականություն տրամադրելը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում սեփականաշնորհման ենթակա հողատեսքերը որպես սեփականություն սեփականաշնորհման սուբյեկտներին տրվում են անհատույց՝ յուրաքանչյուրին հավասարաչափ:

 

Հոդված 4.

Հողի սեփականաշնորհումը իրականացնող մարմինները

 

Հողի սեփականաշնորհման աշխատանքներն իրականացնելու համար ստեղծվում են հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման կենտրոնական պետական, շրջանային և տեղական հանձնաժողովներ: Հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման կենտրոնական պետական հանձնաժողովը ստեղծվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից: Մյուս հանձնաժողովները ստեղծվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման կենտրոնական պետական հանձնաժողովի որոշումը կարող է գանգատարկվել միայն դատական կարգով:

Հողամասերի հատկացումը հողի սեփականաշնորհմանը մասնակցելու իրավունք ունեցողներին իրականացվում է հողաշինարարական սխեմաների հիման վրա՝ հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովների կողմից, կենտրոնական պետական և շրջանային հանձնաժողովների լիազոր ներկայացուցիչների պարտադիր մասնակցությամբ վիճակահանությամբ, որի անցկացման կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը: Հողահատկացման վերաբերյալ տեղական հանձնաժողովների որոշումները, համայնքի ավագանու համաձայնությամբ, վավերացվում են տվյալ համայնքի ղեկավարի կնիքով և հաստատվում շրջանային հանձնաժողովի կողմից:

 

Հոդված 5.

Հողամասերի տրամադրման կարգը

 

Հողի սեփականաշնորհման գործընթացն իրականացնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը իրականացնում է հողատեսքերի պայմանական ամրակցում բոլոր բնակավայրերին (այդ թվում՝ լքված գյուղական բնակավայրերին): Ամրակցումն իրականացնելիս ելնում են այն սկզբունքից, որ բնակավայրերին ամրակցվող հողատեսքերի մեջ հնարավորին չափով ընդգրկվեն այդ բնակավայրերին ավանդաբար պատկանող հողերը:

Սույն օրենքի 1 հոդվածով սահմանված սեփականաշնորհման ենթակա հողատեսքերից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշմամբ, առանձնացվում է պետական պահուստային ֆոնդ, որի տնօրինումն ու օգտագործումը իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Լքված գյուղական բնակավայրերի տեղական հանձնաժողովի ֆունկցիաներն իրականացնում են շրջանային հանձնաժողովները: Լքված բնակավայրերի կարգավիճակը և ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը: Այդ գյուղերի հողի սեփականաշնորհումը իրականացվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով:

Սահմանամերձ բնակավայրերի սեփականաշնորհման սուբյեկտների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանվում են արտոնություններ: Այդ բնակավայրերի կարգավիճակը և ցանկը որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Որպես տնամերձ քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով հատկացվող հողակտորը հաշվարկվում է սեփականաշնորհվող հողաբաժնի մեջ:

Երկարաժամկետ վարձակալության մեջ գտնվող հողերը որպես սեփականություն տրամադրելիս այդ հողերի վարձակալները, հողային բարեփոխումների և սեփականաշնորհման տեղական հանձնաժողովի որոշմամբ հաշվարկված հողաբաժնի չափով, կարող են ստանալ դրանք ձեռք բերելու նախապատվության իրավունք, եթե հանդիսանում են տվյալ բնակավայրի մշտական բնակիչներ, կատարել են գյուղատնտեսական նպատակային ներդրումներ և չեն խախտել վարձակալական պայմանագրի պայմանները:

 

Հոդված 6.

Սեփականաշնորհվող հողաբաժնի չափը

 

Սույն օրենքով սահմանված պայմաններով որպես սեփականություն տրամադրվող հողաբաժնի չափը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից, ելնելով սեփականաշնորհման ենթակա տարածքից և սեփականաշնորհմանը մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թվից:

 

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 7.

Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը՝

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումները համապատասխանեցնել սույն օրենքի պահանջներին և իրականացնել նրա կիրարկումն ապահովող համալիր միջոցառումներ:

  

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

8 մայիսի 1998թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-11