Գնումների մասին

ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԵԼ  Է 2017թ.

 

 

                                                                                           ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                                                      Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված  է  2007 թվականի

դեկտեմբերի 26-ին

 

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ

ԲԱԺԻՆ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման  մարմինների, պետության հիմնարկների, պետական ոչ առևտրային և պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների կողմից ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված հարաբերությունները, սահմանում այդ հարաբերությունների կողմերի հիմնական իրավունքները և պարտականությունները:

 

Հոդված 2. Օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները՝

պատվիրատու՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման մարմիններ, պետության հիմնարկներ, պետական ոչ առևտրային և պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպություններ.

գնում՝` պատվիրատուի հատուցմամբ բոլոր տեսակի ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերում: Սույն օրենքի իմաստով ծառայության ձեռքբերում է նաև վարձակալությունը և լիզինգը.

գնման պայմանագիր՝  գնում կատարելու նպատակով կնքվող պայմանագիր.

մասնակից՝ պատվիրատուի հետ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով գնումների գործընթացին մասնակցող անձ.

ընտրված մասնակից՝ մասնակից (մասնակիցներ), որին պատվիրատուն առաջարկում է կնքել գնման պայմանագիր.

հրավեր՝ գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով մասնակցին առաջարկվող պայմաններ.

հայտ՝ հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկ.

հայտի ապահովում` սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում մասնակցի կողմից հայտով ստանձնած պարտավորությունների կատարումն ապահովող երաշխիք.

գնման պայմանագրի ապահովում` սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում ընտրված մասնակցի կողմից գնման պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների կատարումն ապահովող երաշխիք.

լիազոր մարմին` պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը մշակող և իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության պետական մարմին.

պետական գնումների գործակալություն` սույն օրենքով նախատեսված գործառույթների կատարման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված իրավաբանական անձ.

տեղեկագիր`  լիազոր մարմնի կողմից հրապարակվող «Գնումների պաշտոնական տեղեկագիրե.

գնման առարկա` պատվիրատուի կողմից գնվող ցանկացած տեսակի ապրանք, աշխատանք կամ ծառայություն.

գնման առարկայի բնութագիր` ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության տեխնիկական հատկանիշներ, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմաններ.

խորհրդատվական ծառայություններ` ոչ նյութական բնույթի այն ծառայությունները, որոնց մատուցման արդյունքում չի ստեղծվում չափման ենթակա ֆիզիկական արդյունք.

խորհրդատու` պատվիրատուի հետ խորհրդատվական ծառայությունների գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով գնումների գործընթացին մասնակցող անձ.

ընտրված խորհրդատու՝ խորհրդատու (խորհրդատուներ), որին պատվիրատուն առաջարկում է կնքել խորհրդատվական ծառայությունների գնման պայմանագիր.

որակավորման չափանիշներ` սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված պայմանները և սահմանափակումները.

գնումների բազային միավոր` Հայաստանի Հանրապետության ազգային արժույթով արտահայտված` հաշվարկային նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկին համարժեք գումար:

 

Հոդված 3. Օրենքի նպատակը և գործողության ոլորտը

 

1.Սույն օրենքի նպատակն է ապահովել`

ա) գնման գործընթացի մրցակցային, արդյունավետ, թափանցիկ, հրապարակային և ոչ խտրական հիմունքներով կազմակերպումը.

բ)  գնման գործընթացի միասնական կանոնների սահմանումը և դրանց կիրառման նկատմամբ վերահսկողության իրավական հիմքերի առկայությունը.

գ) գնման գործընթացի կարգավորումը և համակարգումը.

դ) ցանկացած անձի համար, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ  լինելու հանգամանքից, գնման գործընթացին մասնակցելու հավասար իրավունքի գերակայությունը, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի.

ե) գնման պայմանագրի կնքման նպատակով  մասնակիցների շրջանակի ընդլայնումը և նրանց միջև մրցակցության խրախուսումը:

2. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պատվիրատուի հատուցմամբ կատարվող գնումների վրա: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս գնումների կատարման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 4. Գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը

 

1. Գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը  բաղկացած է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությունից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքից, սույն օրենքից և իրավական այլ ակտերից:

2. Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրով սահմանված են այլ նորմեր, քան սույն օրենքով, ապա գործում են միջազգային պայմանագրի նորմերը:

3. Սույն օրենքի նպատակի և պահանջների կատարման ապահովման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը և լիազոր մարմինն ընդունում են գնումների մասին  իրավական այլ ակտեր:

4. Գնումների մասին իրավական այլ ակտերը հրապարակվում են նաև տեղեկագրում:

 

Հոդված 5. Մասնակցի որակավորման չափանիշները

 

1. Գնման գործընթացին մասնակցելու համար գնման գործընթացի ցանկացած փուլում մասնակիցը պետք է բավարարի հրավերով սահմանված  որակավորման չափանիշները:

2. Մասնակիցը՝

ա) պետք է ունենա գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող իրավունք, մասնագիտական հատկանիշներ, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ.

բ) չպետք է դատական կարգով լինի անվճարունակ ճանաչված, չպետք է գտնվի լուծարման գործընթացում, չպետք է արգելանքի տակ ունենա պայմանագրի կատարման համար հայտով ներկայացված գույք.

գ) չպետք է մրցույթի հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ  ունենա ժամկետանց պարտքեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով.

դ) կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում չպետք է`

1)դատապարտված լինի տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

2)գնման պայմանագիր կնքելու նպատակով ներկայացրած լինի կեղծ տվյալներ,

3)իր գործողությամբ կամ անգործությամբ խախտած լինի գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցրած լինի պատվիրատուի կողմից գնման պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

3. Մասնակցի որակավորման հատկանիշները գնահատելու համար հրավերով սահմանվում է այն փաստաթղթերի ցանկը, որոնք կամ որոնց պատճենները մասնակիցը պետք է ներկայացնի որակավորման չափանիշներին իր հատկանիշների համապատասխանությունը հիմնավորելու համար:

4. Չեն կարող սահմանվել մասնակցի այնպիսի որակավորման չափանիշներ, որոնք նախատեսված չեն սույն հոդվածի 2-րդ մասով:

5. Մասնակիցը համարվում է չորակավորված, եթե նրա որակավորման հատկանիշների մասին տվյալները չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված չափանիշներին:

6. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի «դե կետի պայմանները չբավարարող մասնակիցների ցանկը լիազոր մարմինը հրապարակում է տեղեկագրում, հիմք ընդունելով պատվիրատուներից և այլ մարմիններից ստացված տեղեկությունները:

 

Հոդված 6. Նախաորակավորման ընթացակարգեր

 

1.Սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի «աե  կետով նախատեսված դեպքում կարող է անցկացվել մասնակիցների նախաորակավորման ընթացակարգ: Նախաորակավորման ժամանակ կիրառվում են սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված պայմանները:

2.Նախաորակավորում անցկացնելու դեպքում տեղեկագրում հրապարակվում է նախաորակավորման մասին հայտարարություն: Նախաորակավորման մասին հայտարարությամբ սահմանված կարգով մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջելու և երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալու նախաորակավորման հրավեր: Եթե նախաորակավորման մասին հայտարարությամբ նախատեսված է նախաորակավորման հրավերի տրամադրման վճար, ապա փաստաթղթային ձևով կազմված նախաորակավորման հրավերը տրամադրվում է պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող` բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենի ներկայացման դեպքում: Վճարի չափը չի կարող գերազանցել նախաորակավորման հրավերի պատճենահանման և առաքման ծախսերը:

3.Եթե գնման առարկան պարունակում է պետական կամ ծառայողական գաղտնիք, ապա նախաորակավորման հրավերն ուղարկվում է բոլոր հնարավոր մասնակիցներին:

4.Նախաորակավորման ընթացակարգի մասին հայտա¬րարությունը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները՝

                ա) պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը.

                բ) նախաորակավորման ընթացակարգի ծածկագիրը.

                գ) նախաորակավորման հրավեր ստանալու պայմանները, այդ թվում՝ դրա համար գանձվող վճարի չափը.

                դ) մասնակիցների նախաորակավորման ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքի մասին հայտարարությունը.

                ե) լեզուն կամ լեզուները, որոնցով պետք է  ներկայացվեն նախաորակավորման  հայտերը.

                զ) նախաորակավորման հայտերը ներկայացնելու տեղը և վերջնաժամկետը.

                է) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

5.Նախաորակավորման հրավերը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները`

ա) նախաորակավորման  հայտի պատրաստման և ներկայացման կարգը, այդ թվում` ձևն ու վայրը, ներկայացման վերջնաժամկետը, որը չի կարող պակաս լինել նախաորակավորման մասին հայտարարության հրապարակման, իսկ պետական կամ  ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնման դեպքում` նախաորակավորման հրավերն ուղարկելու օրվան հաջորդող տասնհինգ աշխատանքային օրից.

բ) մասնակցի որակավորման չափանիշները և  գնման պայմանագրի պայմանների համառոտ նկարագրությունը.

գ) մասնակցի որակավորման հատկանիշների գնահատման կարգը. 

դ) այլ անհրաժեշտ պահանջներ, որոնք վերաբերում են նախաորակավորման ընթացակարգին:

6.Պատվիրատուն պետք է երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխանի մասնակցի` նախաորակավորման  վերաբերյալ պարզաբանումներ տալու  հարցմանը, եթե այն ստացվել է ոչ ուշ, քան նախաորակավորման հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից հինգ աշխատանքային օր առաջ: Հարցման և տրված պարզաբանման մասին տեղեկատվությունը պատվիրատուն միաժամանակ ներկայացնում է այն մասնակիցներին, որոնք մինչև պարզաբանումը տրամադրելու օրը ներկայացրել են նախաորակավորման հրավեր ստանալու պահանջը կամ որոնց տրամադրվել է նախաորակավորման հրավեր, ընդ որում` չեն նշվում պարզաբանում պահանջած մասնակցի տվյալները:

7.Նախաորակավորման ընթացքում մասնակցի որակավորումը գնահատվում է նախաորակա-վորման հրավերով սահմանված կարգով:

8.Նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքներն ամփոփվում են ոչ ուշ, քան նախաորակավորման հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետից քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.Նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքների մասին կազմվում է արձանագրություն, որը նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքներն ամփոփելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում է նախաորակավորման մասնակիցներին: Գնման գործընթացին հետագա մասնակցության իրավունք են ստանում նախաորակավորումն անցած` առավել բարձր գնահատական ստացած մինչև վեց մասնակիցները: Եթե առավել բարձր գնահատական են ստացել վեցից ավելի մասնակիցներ, ապա նախաորակավորումն անցած են համարվում առավել բարձր գնահատական ստացած բոլոր մասնակիցները:

10. Նախաորակավորման ընթացակարգի կիրարկման կարգի առանձնահատկությունները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 7. Գնումներին մասնակցելու հավասարությունը

 

1.Գնումների գործընթացին որևէ օտարերկրյա ֆիզիկական անձի, կազմակերպության, քաղաքացիություն չունեցող անձի  մասնակցությունը կարող է սահմանափակվել միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ, եթե դա բխում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության և պաշտպանության շահերից:

2.Եթե սույն հոդվածի 1-ին մասը չի կիրառվում, ապա հրավերում ներառվում է հայտարարություն, որ հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ընդ որում, հայտարարությունը ենթակա չէ փոփոխման: Եթե կիրառվում է սույն հոդվածի 1-ին մասը, ապա հրավերում այդ մասին ներառվում է հայտարարություն:

3.Եթե գնման պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ  նախատեսված է հատուկ թույլտվություն (լիցենզիա) կամ որոշակի չափանիշներ բավարարելու պահանջ, սակայն  օտարերկրյա պետության օրենսդրությամբ, որի ռեզիդենտն է  մասնակիցը, նման պահանջներ նախատեսված չեն, ապա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած դեպքերում այդ մասնակիցն իրավունք ունի մասնակցելու գնման գործընթացին` առանց հատուկ թույլտվություն (լիցենզիա) ներկայացնելու կամ որոշակի չափանիշներ բավարարելու պահանջի պահպանման:

Սույն մասի պահանջները չեն կիրառվում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ տվյալ տեսակի գործունեություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կարող են իրականացնել միայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավաբանական անձինք:

4.            Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների:

 

Հոդված 8. Փաստաթղթերը, դրանց վավերապայմանները և էլեկտրոնային գնումները

 

1.Համապատասխան փաստաթղթեր կազմելով` պետք է ապահովվի գնմանը վերաբերող տեղեկությունների գրառումը:

2.Հրավերով` մասնակցին տեղեկություն ներկայացնելու պայման սահմանվելու դեպքում, միաժամանակ ներկայացվում են այդ տեղեկությունը ներկայացնելու փաստաթղթային օրինակելի ձևը և տեղեկատվության վավերապայմանները: Պահանջվող վավերապայմանների պահպանմամբ, սակայն այլ փաստաթղթային ձևով տեղեկության ներկայացումը հիմք չէ տեղեկությունը չընդունելու համար:

3. Սույն օրենքով սահմանված գործառույթների շրջանակներում հաղորդակցությունը կարող է իրականացվել էլեկտրոնային եղանակով` սույն հոդվածով նախատեսված դրույթների համաձայն:

4. Մրցույթի հայտարարությունները կամ հրավերները կարող են տրամադրվել էլեկտրոնային եղանակով, պայմանով, որ պահանջի դեպքում դրանք տրամադրվեն նաև թղթային ձևով:

5. Հրավերով նախատեսված դեպքում և կարգով հայտերը կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով:

6. Սույն հոդվածի` էլեկտրոնային ձևով հաղորդակցությանը կամ դրա միջոցներին վերաբերող դրույթները կիրառվում են այնքանով, որքանով այն կիրառողը լիազորված է օգտվելու հաղորդակցության էլեկտրոնային միջոցներից:

7. Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգի առանձնահատկությունները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 9. Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը

 

1. Եթե գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորի մեկ երկրորդը, ապա պատվիրատուն վարում է գնման ընթացակարգի արձանագրություն: Գնման ընթացակարգի արձանագրությունը գնման ձևին համապատասխան պարունակում է՝

ա) պատվիրատուի անվանումը, գտնվելու վայրը.

բ) գնման անհրաժեշտության և գնման առարկայի բնութագրերի համառոտ նկարագիրը, գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը.

գ) մասնակիցներին ներկայացված հրավերի և դրանում կատարված փոփոխությունների պատճենները.

դ) գնման վերաբերյալ ստացված հարցումների և ներկայացված պարզաբանումների պատճենները.

ե) հայտեր ներկայացրած մասնակիցների տվյալները` անվանումը, գտնվելու կամ բնակության վայրը, կապի միջոցները.

զ) հայտերով ներկայացված գները.

է) հայտերի գնահատման կարգը և դրանց գնահատման արդյունքները.

ը) հայտի մերժման դեպքում` դրա հիմնավորումը.

թ) գնման պայմանագրի պատճենը, իսկ գնման գործընթացի արդյունքում գնման պայմանագիր չկնքվելու դեպքում` դրա հիմնավորումը.

ժ) գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը.

ժա) գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքների և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումների պատճենները.

ժբ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

2. Գնման պայմանագիր կնքելուց կամ գնման գործընթացը չկայացած հայտարարվելուց հետո տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն լիազոր մարմին է ներկայացնում գնման ընթացակարգի արձանագրության պատճենը, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաստատած ցանկում ընդգրկված` բնական մենաշնորհ հանդիսացող սուբյեկտների կողմից արտադրվող ապրանքների, կատարվող աշխատանքների և մատուցվող ծառայությունների ձեռքբերման դեպքերի:

3. Եթե գնման պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի մեկ երկրորդը, ապա պատվիրատուն ապահովում է գնման ժամանակ կատարված գործողությունների և դրանց հիմքերի մասին համապատասխան փաստաթղթերի առկայությունը և դրանց պահպանումը:

4. Պատվիրատուն պարտավոր է գնման ընթացակարգի արձանագրության մեջ տեղ գտած տեղեկատվությունը, բացառությամբ պետական կամ ծառայողական գաղտնիք հանդիսացող տեղեկատվության, տրամադրել ցանկացած անձի՝ վերջինիս կողմից նման պահանջ ստանալուց հետո՝ հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Հոդված 10. Գնման պայմանագրի կնքումը և պայմանները

 

1.Գնման պայմանագիրը կնքվում է ընտրված մասնակցի հետ` սույն օրենքով սահմանված կարգով:

2.Գնման հետ կապված կողմերի` գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ  չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են գնման պայմանագրով:

 

Հոդված 11. Կնքված գնման պայմանագրի մասին հայտարարության հրապարակումը

 

        Եթե գնման պայմանագրի գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորի մեկ երկրորդը, ապա պատվիրատուն գնման պայմանագիր կնքելուց հետո տեղեկագրում այդ մասին հրապարակում է հայտարարություն, բացառությամբ պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումների:

 

Հոդված 12. Մասնակիցների հակաօրինական գործողությունները

 

Եթե հայտնաբերվում է մասնակցի կամ նրա ղեկավար մարմնի ներկայացուցչի գնման գործընթացի շրջանակներում տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հակաօրինական գործողության կատարում, ապա  այդ մասնակցի հայտը անհապաղ մերժվում է, և պատվիրատուն այդ մասին ծանուցում է լիազոր և իրավապահ մարմիններին` վերջիններիս և այդ մասնակցին ներկայացնելով նման որոշման հիմքը:

 

Հոդված 13. Գնման առարկայի բնութագրերը

 

1.Գնման առարկայի բնութագրերը պետք է ամբողջությամբ և հստակ նկարագրեն ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության տեխնիկական հատկանիշները, դրանց ձեռքբերման և վճարման պայմանները` բացառելով այլընտրանքային մեկնաբանությունը:

2.Ելնելով գնման առարկայի առանձնահատկությունից, դրանց տեխնիկական հատկանիշները հնարավորինս ներառում են ձեռքբերվող ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության` որակին, ստանդարտին, անվտանգությանը, պայմանական նշաններին, տերմինաբանությանը, փաթեթավորմանը, բեռնաթափմանը, չափին, նախագծերին, ինչպես նաև գնման առարկայի տեխնիկական այլ հատկանիշների վերաբերող պայմանների հստակ նկարագրությունը` հիմնված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` ժամանակավոր տեխնիկական պայմանների կամ միջազգային ստանդարտների վրա:

Տեխնիկական հատկանիշները չպետք է պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ որոշակի աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում տեխնիկական հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեքե բառերը:

3.Գնման առարկայի բնութագրերը ներառվում են գնման պայմա¬նագրում:

4.Գնման առարկայի բնութագրերի հաստատման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 14. Գնման ընթացակարգի պաշտոնական լեզուն

 

Գնմանը վերաբերող փաստաթղթերը կազմվում և սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում տեղեկագրում հրապարակվում են հայերեն:

 

Հոդված 15. Գնման պլանավորումը և ֆինանսավորումը

 

1.Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնումների անվանացանկը, բյուջետային ծախսերի գերատեսչական և գործառնական դասակարգմամբ, հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը` պետական բյուջեի կատարման եռամսյակային համամասնու-թյունների հետ միասին, առանձին հավելվածով` ըստ գնման առարկայի, քանակի և ընդհանուր գնի:

2.Շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա:

Առանց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի առկայության` շինարարական աշխատանքների կատարման համար գումարներ նախատեսվել չեն կարող:

3.Եթե գնման գինը գերազանցում է տվյալ ժամանակահատվածում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը, ապա գնման պայմանագիր կնքվելու դեպքում տվյալ ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում նախատեսվում են ֆինանսական միջոցներ գնման պայմանագրով սահմանված գնումն իրականացնելու կամ տվյալ գնումը ժամանակավորապես դադարեցնելու համար, եթե ժամանակավոր դադարեցման համար պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ:

4.Մինչև ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելը, սույն օրենքով սահմանված կարգով, կարող է կնքվել գնման պայմանագիր` պայմանով, որ այն գործում է պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման դեպքում:

5.Պատվիրատուն գնման պայմանագրով ֆինանսական պարտավորություններ ստանձնում է այդ գնումն իրականացնելու համար պահանջվող ֆինանսական հատկացումներ նախատեսված լինելու դեպքում և այդ հատկացումների շրջանակներում:

6.Գնումների ֆինանսավորման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

ԲԱԺԻՆ 2

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Հոդված 16. Գնումների գործընթացի կարգավորումը և համակարգումը

 

1. Գնումների գործընթացի կարգավորումը և համակարգումն իրականացնում է լիազոր մարմինը: Լիազոր մարմինը չի կարող լինել գնման պայմանագրի կողմ, ինքնուրույն կատարել գնումներ, բացառությամբ իր գործառույթների կատարման համար իրականացվող գնումների:

2. Գնումների գործընթացի կարգավորման և համակարգման աշխատանքների կազմակերպման նպատակով լիազոր մարմինն է`

                ա) համակարգում գնումների վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխա-տանքները և հաստատում կամ ներկայացնում դրանք հաստատման.

                բ) կազմակերպում գնումների գործընթացի մեթոդական ղեկավարումը.

                գ) ապահովում պատվիրատուների գնումների գործի համակարգման պատասխանատուների մասնագիտական ուսուցման, որակավորման գնահատման և վերապատրաստման համակարգի առկայությունը.

                դ) հաստատում գնումների գործընթացում օգտագործվող փաստաթղթերի օրինակելի ձևերը.

                ե) մեթոդական օժանդակություն ցուցաբերում պատվիրատուներին գնումների գործի կազմակերպման հարցում.

                զ) հաստատում տեղեկագրում տեղեկությունների հրապարակման կարգը, այդ թվում` ժամկետները և կազմակերպում տեղեկագրի հրատարակումը.

                է) համակարգում գնումների հետ կապված միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա պետությունների և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ու տեղական ինքնակառա-վարման մարմինների համագործակցությունը.

                ը) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ստուգում իրեն ներկայացված գնման ընթացակարգի արձանագրությունները.

                թ) քննարկում գնման գործընթացի վերաբերյալ ստացված բողոքները և դրանց հիման վրա կազմակերպում ստուգումներ և ընդունում պատվիրատուների համար կատարման ենթակա որոշումներ.

                ժ) վերահսկում պատվիրատուների կողմից գնումների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարումը և տեղեկագրում հրապարակում վերահսկման մասին եզրակացությունները:

3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասի «թե և «ժե կետերով նախատեսված լիազորությունների կատարման նպատակով լիազոր մարմնի կազմում ստեղծվում է բողոքների քննարկման և գնումների գործընթացի վերահսկման մշտական հիմունքներով գործող միավոր, որի աշխատանքներին կարող են հասարակական հիմունքներով ներգրավվել պատվիրատու չհանդիսացող շահագրգիռ մարմինների և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ:

4. Լիազոր մարմնի և պատվիրատուների միջև գնումներին վերաբերող հարաբերությունների համակարգման, ինչպես նաև պատվիրատուի գնումների գործի կազմակերպման ապահովման նպատակով պատվիրատուի աշխատակազմում, ղեկավարի հրամանով, սահմանվում են գնումների գործի համակարգման պատասխանատու կամ պատասխանատուներ կամ պատասխանատու ստորաբաժանում, որը`

ա) պատասխանատու է պատվիրատուի գնումների գործի կազմակերպման համար.

բ) եզրակացություն է տալիս գնումների կատարման շրջանակներում պատվիրատուի կողմից հաստատվող, այդ թվում` լիազոր մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի նախագծերի վերաբերյալ.

գ) իրականացնում է իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

5. Լիազոր մարմինն առնվազն երեք տարին մեկ անգամ ապահովում է գնումների գործի համակարգման պատասխանատուների մասնակցության հնարավորությունը գնումներին վերաբերող վերապատրաստման կամ ուսուցման ծրագրերին և ապահովում այդ անձանց որակավորման գնահատումը:

 

ԲԱԺԻՆ 3

ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՁԵՎԵՐԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ  ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Հոդված 17. Գնում կատարելու ձևերը

 

1. Գնում կատարելու ձևերն են`

ա) մրցույթը.

բ) սահմանափակ մրցույթը.

գ) գնանշման հարցումը.

դ) մրցակցային բանակցությունները.

ե) մեկ անձից գնումը:

2. Մրցույթի տեսակներն են` բաց և փակ:

3. Մրցույթը լինում է նպատակային կամ պարբերական: Մրցույթը պարբերական է, եթե գնման առարկան ունի պարբերական օգտագործման բնույթ, և այն ներառված է լիազոր մարմնի հաստատած ցանկում, հակառակ դեպքում մրցույթը նպատակային է:

4. Մրցույթը սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է կատարվել երկու փուլով:

5. Գնումները կատարվում են բաց մրցույթով, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ,     22-րդ և 23-րդ հոդվածներով և 5-րդ բաժնով նախատեսված դեպքերի:

6. Լիազոր մարմնի սահմանած ցանկում ներառված խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերումն իրականացվում է սույն օրենքի 5-րդ բաժնով նախատեսված կարգով:

 

Հոդված 18. Երկու փուլով մրցույթի կատարման պայմանները

 

Մրցույթը կարող է կատարվել երկու փուլով, եթե պատվիրատուն՝

1) հնարավորություն չունի սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան սահմանելու գնման առարկայի բնութագրերը և`

ա) հնարավորություն է տալիս մասնակիցներին ներկայացնելու առաջարկներ գնման առարկայի հնարավոր բնութագրերի վերաբերյալ, կամ`

բ) գնման առարկայի բնութագրերի որոշ առանձնահատկությունների հստակեցման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել բանակցելու մասնակիցների հետ.

2) մտադիր է կնքել գնման պայմանագիր՝ գիտական, այդ թվում` սոցիո¬լոգիական կամ փորձագիտական հետազոտություններ ձեռք բերելու նպատակով:

 

Հոդված 19. Փակ մրցույթի անցկացման պայմանները

 

Եթե մրցույթով կատարվող գնումը պարունակում է պետական կամ ծառայողական գաղտնիք, ապա այն կատարվում է փակ մրցույթով:

 

Հոդված 20. Սահմանափակ մրցույթի անցկացման պայմանները

 

Եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական մրցույթով կնքված գնման պայմանագրերում, և  գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների առանձնահատկություններով պայմանավորված, այդ գնումը կարող է կատարվել ոչ ավելի, քան թվով երեք անձից, ապա կարող է կիրառվել սահմանափակ մրցույթի ձևը:

 

Հոդված 21. Գնանշման հարցում անցկացնելու պայմանները

 

Եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական մրցույթով կնքված գնման պայմանագրերում, և դրա գինն ապրանքների և ծառայությունների գնման դեպքում չի գերազանցում գնումների բազային միավորի հնգապատիկը, իսկ աշխատանքների դեպքում` տասնապատիկը, ապա գնումը կարող է կատարվել գնանշման հարցման ձևով:

 

Հոդված 22. Մրցակցային բանակցությունների անցկացման պայմանները

 

Գնումը կարող է կատարվել մրցակցային բանակցությունների ձևով, եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական մրցույթով կնքված պայմանագրերում և`

ա) արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ և մրցույթի ձևի կիրառումը՝ ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել.

բ) գնման առարկայի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի մեկ երկրորդը:

 

Հոդված 23. Մեկ անձից գնում կատարելու պայմանները

 

1. Գնումը կարող է կատարվել մեկ անձից, եթե`

ա) գնման ենթակա ապրանքը, աշխատանքը կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք բերել միայն մեկ անձից, ինչը պայմանավորված է նրա հեղինակային և հարակից իրավունքներով, մրցակցության բացակայությամբ, լիցենզիայի առկայությամբ.

բ) արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագել է գնման անհետաձգելի պահանջ, և գնման այլ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնար է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել, ինչպես նաև եթե գնման առարկան ներառված չէ պարբերական մրցույթով կնքված պայմանագրերում.

գ) պատվիրատուն, որևէ անձից կատարելով գնում, որոշում է լրացուցիչ գնում կատարել նույն անձից, պայմանով, որ դրա գինը չգերազանցի սկզբնական գնման պայմանագրի գնի քսան տոկոսը: Միևնույն անձից սույն կետի  կիրառմամբ լրացուցիչ գնում կարող է կատարվել մեկ անգամ:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով  նախատեսված պայմանները կիրառվում են այդ պայմանների հիմնավորման նպատակով լիազոր մարմնի սահմանած փաստաթղթերի և (կամ) հիմքերի առկայության դեպքում:

Հոդված 24. Գնումների բաժանման կամ խմբավորման և գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխման անթույլատրելիությունը

 

1. Գնման առանձին ընթացակարգ անցկացնելուց խուսափելու նպատակով արգելվում է`

ա) գնումը բաժանել առանձին չափաբաժինների.

բ) փոփոխել գնման պայմանագրերով նախատեսված ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների բնութագրերը:

2. Արգելվում է խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնումները որպես մեկ չափաբաժին, եթե դրանք կարող են ներկայացվել առանձին չափաբաժիններով:

 

ԲԱԺԻՆ 4

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

ԳԼՈՒԽ 1

ՀԱՅՏԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ

Հոդված 25. Մրցույթի հայտարարության հրապարակումը

 

                1. Բաց մրցույթի ձևով գնում կատարելու համար մասնակիցներ ներգրավելու նպատակով տեղեկագրում հրապարակվում է հայտարարություն:

                Եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հոդվածի 2-րդ մասով, ապա հայտարարությունը հրապարակվում է հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից առնվազն տասնհինգ օր առաջ:

                2. Եթե գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորի իննսունապատիկը, ապա հայտարարությունը հրապարակվում է հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից առնվազն քսան օր առաջ:

                3. Բաց մրցույթի հայտա¬րարությունը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները՝

                ա) պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու  վայրը.

                բ) մրցույթի ծածկագիրը.

                գ) գնման պայմանագրի և գնման առարկայի բնութագրերի բովանդակության համառոտ շարա¬դրանքը.

                դ) մասնակիցների՝ մրցույթին մասնակցելու իրավունքի մասին հայտարարությունը.

                ե) հրավեր ստանալու պայմանները, այդ թվում՝ դրա համար գանձվող վճարի չափը, վճարման կարգը.

                զ) լեզուն կամ լեզուները, որոնցով պետք է  ներկայացվեն հայտերը.

                է) մասնակիցների որակավորման չափանիշների համառոտ շարադրանքը.

                ը)  հայտերը ներկայացնելու տեղը և ժամկետը.

                թ) անհրա¬ժեշտության դեպքում` այլ տեղեկություններ:

               

Հոդված 26. Հրավերի տրամադրումը

 

                1. Հայտարարության հիման վրա պահանջ ներկայացրած անձն իրավունք ունի երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում ստանալու հրավեր:

                2. Եթե գնման գինը գերազանցում է գնումների բազային միավորի իննսունապատիկը, ապա մասնակիցն իրավունք ունի պահանջելու հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով հրավեր:

                3. Բաց մրցույթի դեպքում փաստաթղթային ձևով հրավեր տրամադրելու համար գանձվում է վճար, որը չի կարող գերազանցել մրցույթի հրավերի պատճենահանման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը: Հրավերը տրամադրվում է պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող` բանկի  տված փաստաթղթի պատճեի ներկայացման դեպքում:

                Ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով հրավերի տրամադրման համար գանձվող վճարի չափի հաշվարկման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

                4. Սույն հոդվածով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` բաց մրցույթին մասնակցելու իրավունքը:

 

Հոդված 27. Հրավերի բովանդակությունը

 

Մրցույթի հրավերը պետք է պարունակի՝

ա) հղում՝ հրապարակված մրցույթի հայտարարությանը՝ ի լրումն որի տրամադրվում է հրավերը.

բ) մրցույթի հայտերի պատրաստման հրահանգները.

գ) մասնակիցների որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը.

դ) մասնակիցների կողմից իրենց որակավորման հատկանիշները հաստատելու նպատակով ներկայացվող փաստաթղթերին կամ այդ նպատակով պահանջվող այլ տեղեկատվությանն առաջադրվող պահանջները.

ե) գնման առարկայի բնութագրերը.

զ) հայտերի գնահատման և մրցույթի հաղթողի ընտրության կարգը.

է) գնման պայմանագրի նախագիծը.

ը) եթե մասնակիցներին թույլատրվում է հայտեր ներկայացնել գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների միայն մի մասի համար, ապա դրա պայմանները և կարգը.

թ) մրցույթի հայտով ներկայացվող գնի հաշվարկման կարգը.

ժ) նշում այն մասին, որ առաջարկվող գինը ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի մրցույթի հայտով.

ժա) մրցույթի հայտի և գնման պայմանագրի կատարման ապահովմանը ու մրցույթի հայտ ներկայացրած անձի կողմից պարտավորությունների կատարման ցանկացած ապահովման բնույթին, ձևին, քանակին և այլ պայմաններին վերաբերող պահանջները.

ժբ) մրցույթի հայտերի ներկայացման պայմանները, ներառյալ՝ տեղը, ժամկետը,  մրցույթի հայտի լեզուն.

ժգ) մրցույթի փաստաթղթերի վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալու կարգը,  տեղեկություններ մասնակիցների հետ կազմակերպվելիք հան¬դի¬պում¬ների մասին, ինչպես նաև մրցույթի հանձնաժողովի քարտուղարի անունը և ազգանունը.

ժդ) մրցույթի հայտերի բացման վայրը, օրը և ժամը.

ժե) տվյալ գնմանը վերաբերող` սույն օրենքի և  իրավական այլ ակտերի դրույթներին  կատարված հղումները.

ժզ) գնման պայմանագիր կնքելու առաջարկը ներկայացնելու պայմանները.

ժէ) գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը.

ժը) մրցույթի հայտը մերժելու հիմքերը.

ժթ) մրցույթի հայտի նախապատրաստման, ներկայացման, բացման և գնահատման, ինչպես նաև գնումների վերաբերյալ անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն:

 

Հոդված 28. Հրավերի պարզաբանումը և դրանում փոփոխություն կատարելը

 

1. Մասնակիցն իրավունք ունի  մրցույթի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ պահանջել մրցույթի հրավերի պարզաբանում, որը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին պարզաբանումը տրամադրելու օրը գրավոր ծանուցվում են հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցները` առանց նշելու պարզաբանում պահանջած մասնակցի տվյալները: Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն  մասով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է մրցույթի հրավերի բովանդակության շրջանակից:

                2. Մրցույթի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից առնվազն հինգ աշխատանքային օր առաջ կարող են մրցույթի հրավերում փոփոխություններ կատարվելու ձևով փոփոխվել գնման առարկայի բնութագրերը: Բաց մրցույթի դեպքում փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առնվազն հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում, իսկ փակ մրցույթի դեպքում փոփոխությունները տրամադրվում են մրցույթի հրավեր ստացած անձանց: Բաց մրցույթի հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում մրցույթի հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին մամուլում հայտարարության հրապարակման օրվանից, իսկ փակ մրցույթի դեպքում` հրավերում կատարված փոփոխությունները մասնակիցներին տրամադրվելու օրվանից: Այդ դեպքում  մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած մրցույթի հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել մրցույթի հայտի նոր ապահովում:

                3. Սույն հոդվածի համաձայն կատարվող գործողությունների և դրանց արդյունքների մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը:

 

ԳԼՈՒԽ 2

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԸ

Հոդված 29. Մրցույթի հայտերի ներկայացումը

 

                1. Մասնակիցը մրցույթի հայտ ներկայացնում է մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով:

                2. Մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում և կնքվում է այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և հրավերում նշված թվով պատճեններից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա  համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակե և «պատճենե բառերը: Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կողմից կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս կողմից լիազորված անձը (այսուհետ՝ գործակալ): Եթե մրցույթի հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ:

                3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված ծրարի վրա մրցույթի հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

                ա) պատվիրատուի անվանումը և մրցույթի հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

                բ) մրցույթի ծածկագիրը.

                գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստըե բառերը.

                դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսա¬համարը:

                4. Հայտերը քարտուղարը գրանցում է գրանցամատյանում՝ ըստ ստացման հերթականության՝ ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով այդ մասին տրվում է տեղեկանք: Գրանցամատյանի ձևը և վարման կարգը սահմանում է լիազոր մարմինը:

                5. Սույն հոդվածի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը մերժվում են և առանց բացվելու վերադարձվում ներկայացնողին:

 

Հոդված 30. Մրցույթի հայտի գործողության ժամկետը, հայտը հետ վերցնելը և դրանում փոփոխություն կատարելը

 

                1. Մրցույթի հայտը վավեր է մինչև սույն օրենքին համապատասխան գնման պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ մրցույթը չկայացած հայտարարվելը:

                2. Մասնակիցը մինչև մրցույթի հայտերը ներկայացնելու վերջ¬նաժամկետը կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

                3. Մրցույթի հայտի փոփոխման մասին ծանուցումն ուղարկվում է սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի     2-րդ մասին համապատասխան կազմված ծրարով՝ դրա վրա ավելացնելով «փոփոխումե բառը: Հայտը հետ վերցնելու դեպքում մասնակիցը մինչև մրցույթի հայտերի բացումը ներկայացնում է այդ մասին գրավոր ծանուցում:

 

Հոդված 31. Մրցույթի հայտի ապահովումը

 

                1. Մասնակիցը մրցույթի հայտով, մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է մրցույթի հայտի ապահովում: Մրցույթի հայտի ապահովման չափը կազմում է մրցույթի հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսը: Մրցույթի հրավերում նշվում են մրցույթի հայտի ապահովմանը վերաբերող պայմանները:

                2. Մասնակիցն իրավունք ունի մինչև մրցույթի հայտը ներկայացնելը պահանջելու հաստատել մրցույթի հայտի ապահովման ընդունելի լինելու հանգամանքը, որին պետք է պատասխանվի նման հարցում ստանալուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

                3.  Դրամի ձևով ներկայացված մրցույթի հայտի ապահովումը, որպես ցպահանջ ավանդ, պահվում է այդ նպատակով լիազոր մարմնի անվամբ բացված գանձապետական հաշվում:

                4. Մրցույթի հայտի ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացնողը հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ սույն օրենքի 39-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն զրկվում է գնման պայմանագիր ստորագրելու իրավունքից:

                5. Բացառությամբ սույն հոդվածի 4-րդ մասում նշված դեպքերի« մրցույթի հայտի ապահովումը գնման պայմանագիրը կնքվելուց, իսկ մրցույթը չկայացած հայտարարվելուց կամ մրցույթի հայտը մերժվելու պահից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերադարձվում է այն ներկայացնողին:

                6. Պարբերական մրցույթի հայտի ապահովման չափի որոշման կարգը սահմանում է լիազոր մարմինը:

 

Հոդված 32. Մրցույթի հանձնաժողովը

 

1. Մինչև մրցույթի հայտարարության հրապարակումը պատվիրատուն  ստեղծում  է առնվազն երեք անդամից կազմված մրցույթի կամ առաջարկների գնահատող հանձնաժողով, որը՝

ա) հաստատում է մրցույթի հայտարարության և մրցույթի հրավերի տեքստերը.

բ) փոփոխություններ է կատարում մրցույթի հրավերում.

գ) պարզաբանումներ է ներկայացնում մրցույթի վերաբերյալ.

դ) բացում և գնահատում է մրցույթի հայտերը.

ե) որոշում է մրցույթի հաղթողին (հաղթողներին):

2. Հանձնաժողովն ունի նախագահ և քարտուղար, որոնք նշանակվում են հանձնաժողովի կազմավորման մասին ակտով: Քարտուղարը հանձնաժողովի անդամ չէ և`

ա) կազմակերպում է հանձնաժողովի աշխատանքները.

բ) մրցույթի հայտերի գրանցամատյանի վարման պատասխանատուն է.

գ) կազմում և հանձնաժողով է ներկայացնում նրա կողմից հաստատման ենթակա փաստաթղթերի նախագծերը.

դ) կազմում և պատվիրատուի ղեկավարի հաստատմանն է ներկայացնում տվյալ գնման ընթացակարգի արձանագրությունը.

ե) սույն օրենքով սահմանված կարգով տրամադրում է հրավեր.

զ) համապատասխան փաստաթղթեր կազմելով՝ գրառում է հանձնաժողովի գործունեությանը վերաբերող տեղեկությունները և ապահովում հանձնաժողովի գործունեության ընթացքում այդ փաստաթղթերի անվնաս պահպանումը.

է) կազմակերպում է մրցույթի վերաբերյալ պարզաբանումների ներկայացումը.

ը) իրականացնում է իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:

3. Մրցույթի հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 3

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ

 

Հոդված 33. Մրցույթի հայտերի բացումը

 

1. Մրցույթի հայտերը բացվում են մրցույթի հրավերում նշված պահին` մրցույթի հանձնաժողովի նիստում և հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Փակ մրցույթի հայտերը, մրցույթի հրավեր ստացած բոլոր մասնակիցների գրավոր համաձայնության դեպքում կարող են բացվել մրցույթի հանձնաժողովի նիստում` մինչև մրցույթի հրավերում նշված ժամկետը լրանալու օրը:

2. Մրցույթի հայտերի բացման նիստում հրա¬պարակվում են՝

ա)  հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր  մասնակցի անվանումը (անունը).

բ) տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` հրավերի պա¬հանջ¬նե¬րին համապատասխանության վերաբերյալ.

գ) տեղեկություններ` բացված յուրաքանչյուր ծրարում մրցույթի հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ.

դ) տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` հրավերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին.

ե)    յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված.

զ) տեղեկություններ` հայտերի հետկանչման կամ փոփոխությունների մասին:

3. Մրցույթի հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են մրցույթի հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները: Արձանագրությունը պարունակում է`

ա) տեղեկություն՝ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին.

բ) հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և գտնվելու վայրերը (հասցեները).

գ) տվյալներ` ծրարների կազմման և ներկայացման` մրցույթի հրավերի պահանջ¬ներին համապատասխանության մասին.

դ) տվյալներ` բացված յուրաքանչյուր ծրարում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին.

ե) տվյալներ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին.

զ) յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը.

է) մրցույթը չկայացած հայտարարվելու դեպքում՝ դրա հիմնավորումը.

ը) տեղեկատվություն՝ մրցույթի հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատաս¬խանների մասին.

թ) հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրը, օրը և ժամը.

ժ) նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները և ազգանունները.

ժա) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

4. Եթե մրցույթի հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը մրցույթի հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել մրցույթի հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրա¬վոր, որը կցվում է սույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված արձանագրությանը:

5. Մրցույթի մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել  մրցույթի հանձնաժողովի նիստերին: Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել մրցույթի հանձնաժողովի  նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Մրցույթի հայտերի բացման նիստի օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում մրցույթի հայտերի բացման նիստի արձանագրության պատճենները տրամադրվում են այն մասնակիցներին, որոնք կամ որոնց ներկայացուցիչները չեն մասնակցել այդ նիստին:

 

Հոդված 34. Մրցույթի հայտերի  գնահատումը և համեմատումը

 

1. Մրցույթի հայտերի գնահատման նպատակով մրցույթի հանձնաժողովը կարող է մասնակիցներից պահանջել բացատրություններ: Բացատրությունները չեն կարող հանգեցնել մրցույթի հայտի, այդ թվում` գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխությանը:

2. Մրցույթի հանձնաժողովի անդամները գնահատում են մրցույթի հայտերը հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում մրցույթի հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատաս-խանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են:

3. Եթե մրցույթի հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը:

4. Մասնակցի հայտը մերժվում է,  եթե՝

ա) մասնակիցը չի համապատասխանում մրցույթի հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին.

բ) մասնակիցը չի համաձայնում սույն հոդվածի 3-րդ մասի պահանջի կիրարկմանը.

գ) օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում:

5. Մրցույթի հաղթողին որոշելու նպատակով մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով համեմատվում են բավարար գնահատված հայտերը: Բավարար գնահատված հայտերից մրցույթում հաղթող է ճանաչվում առավել բարձր գնահատական ստացած առաջարկը: Առաջարկը գնահատելիս առաջարկվող գնից բացի հաշվի են առնվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ոչ գնային այլ չափանիշներ:

6. Եթե ապրանքների կամ աշխատանքների ձեռքբերման դեպքում ընտրված մասնակցի առաջարկած գինը գերազանցում է այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը և ընտրված մասնակցի գնի առաջարկը ներկայացված է ապրանքի կամ աշխատանքի մեկ միավորի հաշվարկով, ապա մրցույթի հանձնաժողովի առաջարկությամբ պատվիրատուն կարող է պակասեցնել ձեռք բերվող ապրանքի կամ աշխատանքի քանակը, սակայն ոչ ավելի, քան ընդհանուր քանակի տասնհինգ տոկոսի չափով, բացառությամբ շինարարական աշխատանքների գնման դեպքերի: Սույն մասը կիրառվում է, եթե դա նախատեսված է մրցույթի հրավերով:

7. Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ մրցույթի հրավերով սահմանված փոխարժեքով:

8. Անկախ նախաորակավորման ընթացակարգ կիրառելուց, հրավերով նախատեսված կարգով ընտրված մասնակցից կարող է պահանջվել վերահաստատել  որակավորման իր հատկանիշները:

   Ընտրված մասնակցի որակավորման հատկանիշները համարվում են վերահաստատված, եթե վերջինս հրավերով սահմանված կարգով դրա մասին ներկայացնում է հայտարարություն: Եթե ընտրված մասնակիցը չի վերահաստատում իր որակավորման հատկանիշները, ապա նրա մրցույթի հայտը մերժվում է և մրցույթի հայտի ապահովումը չի վերադարձվում: Նման դեպքում  կազմվում է արձանագրություն՝ նշելով մրցույթի հայտի մերժման հիմքը: Արձանագրությունը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը:

9. Հայտերի գնահատման կարգի առանձնահատկությունները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 35. Մասնակիցների հետ բանակցություններ վարելու անթույլատրելիությունը

 

Մասնակցի ներկայացրած հայտի վերաբերյալ մրցույթի հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի:

 

Հոդված 36. Պայմանագրի կատարման ապահովումը

 

1. Ընտրված մասնակցի հետ գնման պայմանագիր կնքվում է, եթե ընտրված մասնակիցը մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է պայմանագրի կատարման ապահովում:

2. Պայմանագրի կատարման ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնա¬կիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի կատարման ապահովում:

3. Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը սահմանվում է մրցույթի հրավերով, որը չի կարող պակաս լինել գնման պայմանագրի գնի հինգ տոկոսից և չի կարող գերազանցել գնման պայմանագրի գնի տասը տոկոսը: Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը  պայմանագրի կատարման ապահովման փոխարեն պարտավոր է ներկայացնել կանխավճարի ապահովում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով որոշված չափով, որը չի կարող պակաս լինել պայմանագրի գնի հինգ տոկոսից:

Պարբերական մրցույթի պայմանագրի կատարման ապահովման չափի որոշման կարգը սահմանում է լիազոր մարմինը:

4. Կանխավճարի մարման կարգը սահմանվում է գնման պայմանագրով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած պայմաններին համապատասխան:

5. Դրամի ձևով ներկայացված պայմանագրի կատարման կամ կանխավճարի ապահովումը` որպես ցպահանջ ավանդ, պահվում է լիազոր մարմնի անվամբ բացված գանձապետական հաշվում:

6. Եթե այլ բան նախատեսված չէ գնման պայմանագրով, ապա պայմանագրի կատարման կամ կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

 

Հոդված 37. Մրցույթի արդյունքների ամփոփումը

 

1. Մրցույթի հայտերը ներկայացնելու վերջին օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, հրավիրվում է մրցույթի արդյունքների ամփոփման նիստ, որում հայտարարվում է ընտրված մասնակիցը կամ սույն օրենքին համապատասխան մրցույթը հայտարարվում է չկայացած:

2. Ընտրված և երկրորդ ու երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցներին հայտարարելուց հետո մնացած հայտերը մերժվում են, կազմվում է մրցույթի արդյունքների ամփոփման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են մրցույթի հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները և ընտրված մասնակիցը:

3. Եթե մրցույթի հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը մրցույթի արդյունքների ամփոփման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել մրցույթի արդյունքների ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրա¬վոր, որը կցվում է սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված արձանագրությանը:

4. Պարբերական մրցույթների արդյունքների ամփոփման կարգի` սույն օրենքով չնախատեսված առանձնահատկությունները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 38. Մրցույթը չկայացած հայտարարելը

 

1. Մրցույթը չկայացած է հայտարարվում, եթե՝

ա) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

բ) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.

գ) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

դ) ընտրված մասնակցի առաջարկած գինը գերազանցում է այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը, եթե չի կիրառվում սույն օրենքի 34-րդ հոդվածի 6-րդ մասով նախատեսված պայմանը.

ե) մրցույթի արդյունքում գնման պայմանագիր չի կնքվում:

2. Մրցույթը չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին:

3. Մրցույթը չկայացած հայտարարվելուց հետո տեղեկագրում հրապարակվում է հայտարարություն՝ նշելով մրցույթը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը, բացառությամբ պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումների:

 

Հոդված 39. Գնման պայմանագրի կնքումը

 

1. Ընտրված մասնակցի հետ գնման պայմանագիր կնքվում է մրցույթի հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից:

2. Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուց հետո` երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով գնման պայմանագիր կնքելու առաջարկը և գնման պայմանագրի նախագիծը:

3. Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և գնման պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում գնման պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի կատարման, իսկ գնման պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում` կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է գնման պայմանագիրն ստորագրելու իրավունքից: Այդ դեպքում պատվիրատուն գնման պայմանագիր կնքելու առաջարկ է ներկայացնում մրցույթում երկրորդ, իսկ վերջինիս կողմից առաջարկը չընդունվելու դեպքում՝ երրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակցին: Պայմանագիր կնքելու առաջարկ ստացած, սակայն պայմանագիրն ստորագրելուց հրաժարված մասնակիցը զրկվում է մրցույթի հայտի ապահովումը հետ ստանալու իրավունքից: 

4. Մինչև սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված ժամկետի ավարտը կողմերի համաձայնությամբ կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը:

 

Հոդված 40. Գնման պայմանագրի գնի հաշվարկը

 

Գնման պայմանագրի գնի հաշվարկը պետք է ներառի տվյալ գնման պայմանագրի կատարումն ապահովելու նպատակով կատարվելիք և ընտրված մասնակցի հայտով նախատեսված բոլոր վճա¬րները (ծախսերը), այդ թվում` հարկերի, տուրքերի, փոխադրման, ապահովագրման ծախսերը, պարգևա-վճարները և շահույթը:

 

ԲԱԺԻՆ 5

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդված 41. Նախաորակավորման ընթացակարգի անցկացումը

 

1. Խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերումն իրականացվում է մրցույթով` սույն օրենքով նախատեսված կարգով, եթե սույն բաժնով  այլ բան նախատեսված չէ:

2. Խորհրդատվական ծառայության` մրցույթով գնման նպատակով, սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն անց է կացվում խորհրդատուների նախաորակավորման ընթացակարգ: Գնման գործընթացին հետագա մասնակցության իրավունք են ստանում նախաորակավորումն անցած` առավել բարձր գնահատական ստացած մինչև վեց մասնակիցները: Եթե առավել բարձր գնահատական են ստացել վեցից ավելի մասնակիցներ, ապա նախաորակավորումն անցած են համարվում առավել բարձր գնահատական ստացած բոլոր մասնակիցները:

 

Հոդված 42. Հայտերի գնահատման չափանիշները

 

Հայտերի գնահատման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը սահմանվում են մրցույթի հրավերով, որը ներառում է նաև կնքվելիք գնման պայմանագրի նախագիծը:

 

Հոդված 43. Մրցույթում ընտրված խորհրդատուի որոշման կարգը

 

1.Ընտրված խորհրդատուն որոշվում է ներկայացված հայտերից` հրավերով նախատեսված`

ա) ոչ գնային պայմաններով առավել բարձր գնահատված, կամ`

բ) ոչ գնային նվազագույն պայմաններին համապատասխանող գնահատված և ամենացածր գին առաջարկած, կամ`

գ) առավելագույն գնի սահմաններում ոչ գնային պայմաններով առավել բարձր գնահատված առաջարկին գերակայություն տալու կարգով:

2.Ընտրված խորհրդատուն կարող է որոշվել նաև այն խորհրդատուին գերակայություն տալու կարգով, որի առաջարկած գնին և աշխատանքային փորձին, աշխատակազմին, ծառայության մատուցման առաջարկվող կարգին և (կամ) մրցույթի հրավերով սահմանված ոչ գնային այլ պայմանի (պայմանների) մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով տրված գործակիցների հանրագումարը ամենաբարձրն է:

3.Խորհրդատուի ընտրության կարգը սահմանվում է մրցույթի հրավերով և գնման ընթացակարգի արձանագրության մեջ արտացոլվում են այն հիմքերը, որոնցից ելնելով կիրառվել է տվյալ կարգը:

 

Հոդված 44. Մեկ անձից խորհրդատվական ծառայությունների գնման առանձնահատկությունները

 

Սույն օրենքով նախատեսված դեպքերից բացի, խորհրդատվական ծառայությունների գնումը կարող է իրականացվել մեկ անձից գնման ձևով, եթե այդ ծառայությունների մատուցման համար պահանջվում է բացառիկ որակավորում ունեցող որևէ որոշակի անձ կամ, երբ դրանց մատուցումը հնարավոր է ապահովել միայն նույն անձի հետ նախկինում կնքված պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարացման կամ նոր պայմանագրի կնքման դեպքում:

 

Հոդված 45. Բանակցություններ վարելու առանձնահատկությունները

 

Ընտրված խորհրդատուի հետ կարող են վարվել բանակցություններ գնման պայմանագրի նախագծի դրույթների վերաբերյալ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել մրցույթի հայտով նախատեսված գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, իսկ սույն օրենքի 43-րդ հոդվածի 1-ին մասի «աե կետով և 44-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով ընտրված խորհրդատուի հետ վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել առաջարկված գնի նվազեցմանը:

 

ԲԱԺԻՆ 6

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՅԼ ՁԵՎԵՐԻ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

Հոդված 46. Երկու փուլով մրցույթի անցկացումը

 

1. Երկու փուլով մրցույթ անցկացնելու դեպքում այդ մասին նշվում է բաց մրցույթով գնումների կատարման դեպքում մրցույթի հայտարարության, իսկ փակ մրցույթի  դեպքում՝ մրցույթի հրավերի մեջ:

2. Երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են սույն օրենքի 4-րդ բաժնի դրույթները, եթե սույն հոդվածով այլ բան նախատեսված չէ:

3. Երկու փուլով մրցույթի առաջին փուլում մասնակիցները սույն օրենքին համապատասխան ներկայացնում են մրցույթի սկզբնական հայտեր, որոնք չպետք է ներառեն գնային առաջարկին վերաբերող պայմաններ: Առաջին փուլում գնահատվում են ներկայացված սկզբնական հայտերը, և դրա շրջանակներում կարող են բանակցություններ վարվել բոլոր մասնակիցների հետ: Բանակցություններ վարելու մասին գրավոր ծանուցվում են մրցույթի հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցները:

4. Երկրորդ փուլում առաջին փուլն անցած մասնակիցներին տրամադրվում է երկրորդ փուլին մասնակցելու հրավեր և առաջարկվում  ներկայացնել մրցույթի վերջնական հայտեր, ներառյալ՝ գնի առաջարկը:

5. Երկրորդ փուլի հրավերում  կարող են փոխվել մրցույթի առաջին փուլի հրավերով  սահ¬ման¬ված պայմանները, որոնց մասին նշվում է երկրորդ փուլի հրավերում: Մրցույթի վերջնական հայտերը գնահատելու և համեմատելու ժամանակ բանակցություններն արգելվում են:

6. Երկու փուլով մրցույթի դեպքում մրցույթի հայտի ապահովումը ներկայացվում է երկրորդ փուլում` մրցույթի վերջնական հայտով:

7. Մրցույթի առաջին փուլն անցած մասնակիցն իրավունք ունի հրաժարվելու երկրորդ փուլին մասնակցելուց:

 

Հոդված 47. Փակ մրցույթը

 

1. Փակ մրցույթ անցկացվելու դեպքում տեղեկագրում մրցույթի հայտարարություն չի հրապարակվում, իսկ մրցույթի հրավերը տրամադրվում է բոլոր հնարավոր մասնակիցներին:

2. Պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնումներին մասնակցելու իրավունք ունեցող բոլոր հնարավոր մասնակիցների որոշման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը: 

3. Փակ մրցույթի ժամանակ կիրառվում են սույն օրենքի 4-րդ բաժնի դրույթները, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն օրենքով:

 

Հոդված 48. Սահմանափակ մրցույթը

 

1. Եթե կիրառվում է սահմանափակ մրցույթի ձևը, ապա մասնակիցներ  ներգրավելու նպատակով հրավեր է ուղարկվում բոլոր հնարավոր մասնակիցներին:

2. Սահմանափակ մրցույթի ժամանակ կիրառվում են սույն օրենքի 4-րդ բաժնի դրույթները, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հոդվածով:

 

Հոդված 49. Գնանշման հարցումը

 

1. Գնանշման հարցման ձևով գնումներ կատարելու դեպքում գնանշման հարցումն ուղարկվում է այդպիսի պահանջ ներկայացրած անձանց: Այդ անձանց որոշելու նպատակով համապատասխան հայտարարություն է հրապարակվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առնվազն հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում, եթե գնմանը վերաբերող տեղեկությունները չեն պարունակում պետական կամ ծառայողական գաղտնիք:

2. Գնանշման հարցումը ներառում է մասնակիցների որակավորման հատկանիշներին և գնման առարկայի բնութագրերին վերաբերող պայմանները, մասնակիցների առաջարկների ներկայացման, գնահատման և համեմատման կարգը:

3. Յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ներկայացնել միայն մեկ գնանշում, որը հետագայում չի կարող փոփոխվել: Գնանշումները ներկայացվում են գնանշման հարցման հրապարակման, իսկ պետական կամ ծառայողական գաղտնիքի դեպքում` գնանշման հարցման տրամադրման օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա ընթացքում, սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերին համապատասխան կազմված  ծրարով:

4. Արգելվում են բանակցությունները գնանշում ներկայացրած անձանց հետ: Առաջարկների գնահատման ժամանակ օգտագործվում են միայն գնանշման հարցման մեջ նշված չափանիշները:

5. Սույն հոդվածի համաձայն գնման պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարման ապահովում կարող է չպահանջվել:

6. Գնանշման հարցման ժամանակ կիրառվում են սույն օրենքի 4-րդ բաժնի դրույթները, եթե այլ բան նախատեսված չէ սույն հոդվածով:

 

Հոդված 50. Մրցակցային բանակցությունները

 

 1. Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի «աե կետով  նախատեսված դեպքում`

ա) մրցակցային բանակցություններ կատարելու հրավերը ուղարկվում է այդպիսի պահանջ ներկայացրած անձանց: Այդ անձանց որոշելու նպատակով համապատասխան հայտարարություն է հրապարակվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առնվազն հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում, եթե գնմանը վերաբերող տեղեկությունները չեն պարունակում պետական կամ ծառայողական  գաղտնիք.

բ) մասնակիցն իրավունք ունի հայտարարությամբ սահմանված կարգով պահանջելու և երկու աշխատանքային օրում ստանալու մրցակցային բանակցությունների հրավեր.

գ) մրցակցային բանակցություններին մասնակցելու  հայտերը ներկայացվում են հայտարարության հրապարակման, իսկ պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող գնման դեպքում` հրավերի տրամադրման օրվան հաջորդող ութ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

դ)  հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո` հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատվում և համեմատվում են ներկայացված առաջարկները: Ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ` առաջարկված գների նվազեցման հնարավորության վերաբերյալ: Բանակցություններին ներգրավվում են բոլոր մասնակիցները և յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնի առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել գնային իր առաջարկը.

ե) բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին ամենացածր գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցը հայտարարվում է հաղթող, որի հետ կնքվում է գնման պայմանագիր:

2. Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածի «բե կետով նախատեսված դեպքում կարող են բանակցություններ վարվել մեկ մասնակցի հետ և դրա հիման վրա կարող է կնքվել գնման պայմանագիր: Սույն կետի համաձայն գնման պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարման ապահովում չի պահանջվում:

3. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքում կիրառվում են սույն օրենքի 4-րդ բաժնի  դրույթները, եթե սույն հոդվածով այլ բան նախատեսված չէ:

 

Հոդված 51. Գնումները մեկ անձից

1. Սույն օրենքով նախատեսված դեպքերում կարող է գնման պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացվել մեկ անձի:

2. Մեկ անձից գնումներ կատարելու դեպքում կարող են բանակցություններ վարվել մասնակցի ներկայացրած հայտի ցանկացած դրույթի կապակցությամբ: Սույն մասի համաձայն` գնման պայմանագիր կնքելու դեպքում պայմանագրի կատարման ապահովում կարող է չպահանջվել:

 

ԲԱԺԻՆ 7

ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

 

Հոդված 52. Բողոքարկելու իրավունքը

 

1. Յուրաքանչյուր անձ ունի բողոքարկման իրավունք, եթե հայտարարում է, որ պատվիրատուի և (կամ) մրցույթի հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով կրել է կամ կարող է կրել վնասներ:

2. Յուրաքանչյուր  անձ  իրավունք ունի`

ա) բողոքարկել պատվիրատուի և (կամ) մրցույթի հանձնաժողովի գործողությունները լիազոր մարմին՝ սույն օրենքի 53-րդ հոդվածի համաձայն.

բ) դատական կարգով բողոքարկել լիազոր մարմնի, պատվիրատուի և (կամ) մրցույթի հանձնաժողովի գործողությունները՝ սույն օրենքի 56-րդ հոդվածի համաձայն:

 

Հոդված 53. Լիազոր մարմին բողոքարկելու կարգը

 

1. Լիազոր մարմին բողոքը ներկայացվում է գրավոր: Լիազոր մարմին ներկայացված բողոքը քննում և դրա վերաբերյալ լիազոր մարմնի ղեկավարին առաջարկ է ներկայացնում սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված բողոքների քննարկման և գնումների գործընթացի վերահսկման միավորը, որի գործունեության կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Լիազոր մարմինը բողոքն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին գրավոր հայտնում է պատվիրատուին:

3. Լիազոր մարմինն իրավունք ունի ընդունել պատվիրատուին և (կամ) մրցույթի հանձնաժողովին վերաբերող հետևյալ որոշումները`

ա) արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ.

բ) պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, բացառությամբ պայմանագիրը լուծելու մասին որոշման.

գ) վերանայելու ընդունված որոշումները.

դ) դադարեցնելու գնման գործընթացը:

4. Լիազոր մարմինը գնումների մասին օրենսդրության հիման վրա բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան և ոչ շուտ, քան տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում բողոքի կապակցությամբ ընդունում է որոշում: Լիազոր մարմնի որոշումը համարվում է վերջնական, եթե դատարանի կողմից այլ որոշում չի ընդունվում:

5. Լիազոր մարմնի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատ-վություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար:

 

Հոդված 54. Բողոքարկման վերաբերյալ նորմերը

 

1. Լիազոր մարմինը բողոքն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առնվազն  հազար տպաքանակ ունեցող մամուլում՝ չնշելով բողոքը ներկայացրած անձի տվյալները:

2. Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը` լիազոր մարմին ներկայացնելով համանման բողոք: Սույն հոդվածի համաձայն` բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է լիազոր մարմին համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից:

3. Բողոքի վերաբերյալ լիազոր մարմնի որոշումն այն կայացնելու օրվանից  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ուղարկվում է պատվիրատուին և բողոքարկման ընթացակարգին մասնակցած անձանց:

 

Հոդված 55. Գնումների ընթացակարգի կասեցումը

 

1. Լիազոր մարմինն իրավունք ունի կասեցնել գնման ընթացակարգը մինչև բողոքարկման վերաբերյալ որոշման ընդունումը:

2. Կասեցումը չի կիրառվում, եթե պատվիրատուն լիազոր մարմնին գրավոր հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով` անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը:

 

Հոդված 56. Բողոքարկումը դատական կարգով

 

Լիազոր մարմնի և (կամ) պատվիրատուի և (կամ) մրցույթի հանձնաժողովի գործողությունները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով: Եթե գնման պայմանագրով, դատական կարգով վեճերի լուծման հետ կապված, սահմանված են պայմաններ, ապա բողոքարկումն իրականացվում է այդ պայմաններին համապատասխան:

 

ԲԱԺԻՆ 8

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 57. Պետական գնումների գործակալությունը

 

1. Եթե գնումը չի պարունակում պետական կամ ծառայողական գաղտնիք, ապա պետական գնումների գործակալությունն է կազմակերպում բաց մրցույթով և սույն օրենքի 6-րդ, 20-րդ, 21-րդ հոդվածներով ու 22-րդ հոդվածի 1-ին  մասով նախատեսված պայմաններով գնումների կատարումը և պատվիրատուի անունից կնքում գնման պայմանագրերը: Պետական գնումների գործակալության ներկայացուցիչները նշանակվում են հանձնաժողովների քարտուղարներ և կարող են լինել միայն բաց պարբերական մրցույթի հանձնաժողովի անդամներ:

2. Պետական գնումների գործակալությունն իրականացնում է պարբերական բաց մրցույթների կազմակերպման` սույն օրենքով պատվիրատուին վերապահված լիազորությունները:

3. Պետական գնումների գործակալության գործունեության կարգի հետ կապված առանձնահատ-կությունները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 58. Պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների գնումների կատարման առանձնահատկությունները

 

Պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների գնումների կատարման դեպքում`

ա) սույն օրենքով նախատեսված նորմերը չեն գործում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով այլ բան է նախատեսված.

բ) սույն օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ըե կետով, 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և 57-րդ հոդվածով նախատեսված նորմերը չեն գործում և պետության հիսուն տոկոսից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները պարտավոր չեն գնումներ կատարել պետական գնումների գործակալության կազմակերպած պարբերական մրցույթների արդյունքում կնքված գնման պայմանագրերի շրջանակներում.

գ) 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «թե և «ժե կետերով նախատեսված լիազորություններն իրականացնում է տվյալ կազմակերպության կառավարումն իրականացնող մարմինը:

 

ԲԱԺԻՆ 9

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 59. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հոդված 60. Անցումային դրույթներ

 

1. Սույն օրենքի պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ծագած և չդադարած, ինչպես նաև կնքված և գործող գնման պայմանագրերի վրա, իսկ դրանց հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների կատարման պահին գործող իրավական ակտերով:          

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Գնումների մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-8 օրենքը:      

3. «Գնումների մասինե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ի ՀՕ-8 օրենքի համաձայն կամ ի կատարումն դրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը և իրավական նորմերը շարունակում են գործել այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն օրենքին:

 

 

 

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ    

    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀՝                                                                                                 Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ