ՀՀ 2004թ. Ընտանեկան օրենսգիրքը ԼՂՀ-ում գործողության մեջ դնելու մասին

Ուժը  կորցրել  է  2012թ.

 

                                                                                        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                                                    Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

                                                                                                                                                                                   Ընդունված  է 2005 թվականի

                                                                                                                                           ապրիլի 27-ին  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ

ՄԵՋ ԴՆԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

         

         Հոդված 1. 2005 թվականի հուլիսի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնել 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը (դրա հետագա փոփոխություններով և լրացումներով հանդերձ), այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան  օրենսգիրք»:      

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ