ԼՂՀ-ում 1998թ. քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրքը կիրարկման մեջ դնելու մասին

ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԵԼ  է 2008թ.              

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

        Ընդունված է  2002 թվականի
       
փետրվարի 6-ին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՍԳԻՐՔԸ
ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ՄԵՋ
ԴՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. 2002 թվականի փետրվարի 15-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ողջ տարածքում կիրարկել 1998 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քաղա-քացիական դատավարության օրենսգիրքը (լրացումներով եւ փոփոխություններով հանդերձ), այն վերանվանելով «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք»:

Հոդված 2. 2002 թվականի փետրվարի 15-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ուժը կորցրած ճանաչել Հայկական ՍՍՀ 1964 թվականի քաղաքացիական դատա-վարության օրենսգիրքը՝ հետագա փոփոխություններով եւ լրացումներով, ինչպես նաեւ «Ցուցակ քաղաքացիների այն գույքի տեսակների, որի վրա չի կարող բռնագանձում տարածվել կատարողական փաստաթղթերով» վերնագիրը կրող թիվ 1 հավելվածը եւ «Դատական կամ կատարողական կորած վարույթի վերականգնումը» վերնագիրը կրող թիվ 2 հավելվածը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                                                          Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 14  փետրվարի  2002 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-185