Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին

ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԵԼ  Է -2015թ.

 

 

                                                                                               ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                                                           Օ Ր Ե Ն Ք Ը

                                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2002 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                        մարտի 28-ին

 

                                                                           ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

                                                                                                                  Գ Լ ՈՒ Խ  I

                                                                                                  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1.     Օրենքի գործունեության ոլորտը

 

1. Սույն օրենքը կարգավորում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման բնագավառում առաջացող հարաբերությունները, սահմանում էիրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնի իրավասությունը:

2. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, կարգավորվող շուկայի օպերատորների, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ինչպես նաև ապահովագրական ընկերություններիպետական գրանցման առանձնահատկությունները սահմանվում են համապատասխան օրենքներով:

3. Հասարակական միավորումների և հիմնադրամների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և ժամկետները սահմանվում են սույն օրենքով և համապատասխան օրենքով:

4. Իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումները և հիմնարկները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ենթակա են պետական հաշվառման, որի կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

(1-ին հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, խմբ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 2.     Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերիպետական հաշվառման մասին օրենսդրությունը (վերնագիրը խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման կարգը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, սույն օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով:

(2-րդ հոդվածը խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 3.     Պետական գրանցումը

 

1. Պետական գրանցումը ստեղծվող իրավաբանական անձի իրավունակության ճանաչումն է պետության կողմից:

2. Իրավաբանական անձը ստեղծված է համարվում նրա պետական գրանցման պահից, իսկ նրա գործունեությունը դադարած՝ գործունեության դադարման պետական գրանցման պահից:

Իրավաբանական անձը համարվում է գրանցված, իսկ անհատ ձեռնարկատերը համարվում է հաշվառվածիրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանում սույն օրենքով սահմանված տեղեկությունների գրառումը կատարելու պահից: Իրավաբանական անձի, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված դեպքերի, պետական գրանցումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը հավաստվում է իրավաբանական անձանց գրանցող մարմնի /այսուհետ՝ պետական ռեգիստր/ տարածքային ստորաբաժանման կողմից տրված համապատասխան վկայականով:

3. Հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանցմիությունների պետական գրանցումն իրականացնում է պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմինը: Նրանց գրանցումը նույնպես հավաստվում է համապատասխան վկայականով:

4. Սույն օրենքի 11-14-րդ հոդվածներով սահմանված գործառույթները հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանց միությունների համար իրականացնում է պետականռեգիստրի կենտրոնական մարմինը:

5. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ /բացառությամբ վերակազմավորման դեպքերի/ պայմանավորված պետական գրանցումներն իրականացվում են սույն օրենքի 13-րդ հոդվածով սահմանված կարգով՝ պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից:

(3-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 4.Պետական տուրքը և հավելյալ գործառույթների իրականացման վճարովիությունը  (վերնագիրը խմբ. 30.05.2013 ՀՕ-22-Ն)

 

 

1. Սույն օրենքով նախատեսված պետական գրանցումների, պետական հաշվառումների և այլ ծառայությունների մատուցման համար գանձվում է պետական տուրք` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և չափով:

2. Պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման գործընթացն օրենքով սահմանված ժամկետներից արագ իրականացնելու համար, ինչպես նաև անձանց իրավունքների իրականացման համար ոչ պարտադիր գործառույթների համար կարող են սահմանվել համապատասխան վճարներ: Վճարի դիմաց մատուցվող ծառայությունների տեսակների ամբողջական ցանկը և պայմանները, ինչպես նաև համապատասխան վճարի չափը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը: (4-րդ հոդվածը խմբ. 05.09.2007 ՀՕ-65, խմբ. 25.11.2010 ՀՕ-51-Ն, խմբ. 30.05.2013 ՀՕ-22-Ն)

 

Հոդված 5.     Պետական գրանցման բովանդակությունը

 

1. Պետական գրանցումն ընդգրկում է՝

ա/ իրավաբանական անձի պետական գրանցումը, որը գրանցվող /ստեղծվող/ իրավաբանական անձիմասին սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունների գրառումն է պետականգրանցամատյանում.

բ/ իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխությունների պետական գրանցումը, որըիրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխությունների ու լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության (այսուհետ՝ կանոնադրության փոփոխություն), ինչպես նաև պետական գրանցամատյանում՝ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի «ժգ» և «ժե» ենթակետերում նշված տեղեկությունների ու դրանց փոփոխությունների (այսուհետ՝ փոփոխությունների) պետական գրանցումն է.

գ/ իրավաբանական անձի լուծարման /գործունեության դադարման/ պետական գրանցումը, որը գրանցվածիրավաբանական անձի գոյության դադարման մասին պետական գրանցամատյանում գրառում կատարելն է.

դ/ իրավաբանական անձանց մասնակիցների գրանցամատյանների վարումը (օրենքով սահմանված դեպքերում):

2. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման կողմից իրավաբանական անձանց պետականգրանցումը կատարվում է ըստ նրանց գտնվելու վայրի, բացառությամբ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի: Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումն իրականացվում է ըստ նրանց հաշվառման կամ բնակության վայրի` անհատ ձեռնարկատիրոջ դիմումի համաձայն:

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում առանց պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելն արգելվում է: Առանց պետական գրանցման կամ պետականհաշվառման ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող անձինք կրում են պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

(5-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, խմբ., լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65, խմբ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 6.     Պետական ռեգիստրում փաստաթղթերի պահպանումը

 

1. Պետական ռեգիստրը պահպանում է բոլոր իրավաբանական անձանց գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի գրանցման կամ հաշվառման փաստաթղթերը:

2. Իր գործունեությունը դադարեցրած իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ արխիվային գործը ենթակա է պահպանման պետական ռեգիստրի արխիվում 10 տարի, որից հետո սահմանված կարգով հանձնվում է պետական արխիվ: Իր գործունեությունը դադարեցրած իրավաբանական անձի պետականգրանցման կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման կամ պետական հաշվառման վկայականը ենթակա է ոչնչացման՝ սույն օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:

3. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման և անհատ ձեռնարկատերերի պետական գրանցմանկամ պետական հաշվառման փաստաթղթերի պահպանման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

(6-րդ հոդվածը փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  II

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 

Հոդված 7.     Պետական ռեգիստրը

 

1. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցումը և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումն իրականացնում է պետական ռեգիստրը, որը գործում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համակարգում: Պետական ռեգիստրը կազմված է կենտրոնական մարմնից և տարածքային ստորաբաժանումներից:

2. Պետական ռեգիստրը գլխավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավաբանական անձանցպետական ռեգիստրի ղեկավարը:

3. Պետական ռեգիստրի ղեկավարին նշանակում և ազատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը՝ օրենքով սահմանված կարգով: Պետական ռեգիստրի տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարն ու աշխատակիցները նշանակվում և ազատվում են օրենքով սահմանված կարգով:

4. Պետական ռեգիստրը գործում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրության, սույն օրենքի, այլ օրենքների և իրավական ակտերի ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված կանոնադրության հիման վրա:

5. Պետական ռեգիստրի գործունեության հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորումն իրականացվում էպետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

6. Պետական ռեգիստրի կառուցվածքը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

7. Պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմինը և նրա տարածքային ստորաբաժանումներն ունեն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինանշանի պատկերով կլոր կնիք:

(7-րդ հոդվածը փոփ., խմբ. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությանլիազորություններն իրավաբանական անձանց պետական գրանցմանկազմակերպման գործում (վերնագիրը փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65)

 

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը պետական ռեգիստրի ղեկավարի միջոցով կազմակերպում և մեթոդական ղեկավարություն է իրականացնում պետական ռեգիստրի գործունեության նկատմամբ:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունը՝

ա/ սահմանում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանի և պետական միասնական գրանցամատյանի վարման կարգը.

բ/ հաստատում է փաստաթղթերի ընդունման մատյանները, դրանց ձևերը և վարման կարգը.

գ/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հաստատմանն է ներկայացնումիրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանների և պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկություններից օգտվելու կարգը.

դ/ հաստատում է պետական գրանցման համար օգտագործվող փաստաթղթերի /դիմումների, գրանցմանքարտերի և այլն/ ձևերը.

ե/ սահմանում է իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի արխիվային գործերի վարման և պահպանման կարգը.

զ/ հաստատում է ոչնչացված վկայականների գրանցման մատյանների ձևերը, դրանց վարման կարգը.

զ1) օրենքով սահմանված դեպքերում հաստատում է իրավաբանական անձանց կողմից պետականռեգիստր ներկայացվող տարեկան հաշվետվությունների ձևերը և ներկայացման կարգը.

է/ իրականացնում է օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

(8-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65)

 

Հոդված 9.     Պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի գործառույթները

 

Պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմինը՝

ա/ կազմակերպում է պետական գրանցման գործընթացը.

բ/ հսկողություն է իրականացնում տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության նկատմամբ.

գ/ իրականացնում է հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, ինչպես նաև իրավաբանականանձանց միությունների պետական գրանցումը, դրանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների, ինչպես նաև լրատվության միջոցների հաշվառումը.

դ/ իրականացնում է իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ /բացառությամբ վերակազմավորման դեպքերի/ պայմանավորված պետական գրանցումները.

ե/ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգովիրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին տեղեկություններ հրապարակող մամուլի միջոցով տեղեկություններ է հրապարակում իրավաբանական անձանց գրանցման և լուծարման մասին.

զ/ իրականացնում է հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, ինչպես նաև իրավաբանականանձանց միությունների պետական գրանցամատյանի և իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյանի վարումը, օրենքով սահմանված դեպքերում վարում է իրավաբանական անձանցմասնակիցների ռեեստրը.

է/ սահմանված կարգով տրամադրում է տեղեկություններ պետական միասնական գրանցամատյանից.

ը/ իրականացնում է օրենսդրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

(9-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 18.06.2003 ՀՕ-55, փոփ., լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65)

 

Հոդված 10.   Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումները

 

1. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումներն իրականացնում են տվյալ տարածքումիրավաբանական անձանց պետական գրանցումը և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումը ևիրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկների պետական հաշվառումը:

2. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումներում վարվում է տվյալ տարածքում գրանցվածիրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյան, որը հանդիսանում է իրավաբանական անձանցպետական միասնական գրանցամատյանի մասը:

3. (կետն ուժը կորցրել է 05.09.2007 ՀՕ-65)

4. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումները գործում են սույն օրենքին և պետականռեգիստրի կանոնադրությանը համապատասխան:

(10-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  III

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

Հոդված 11.   Պետական գրանցման կարգը

 

1. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման համար սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են իրավաբանական անձանց գտնվելու վայրի պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում, ինչի մասին փաստաթղթերի ընդունման մատյանում կատարվում է գրառում: Անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման համար սույն օրենքի 21-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը կարող են ներկայացվել բնակության կամ հաշվառման վայրի պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում:

2. Նոր գրանցվող /ստեղծվող/ առևտրային կազմակերպությունների հիմնադիրների կամ նրանց կողմից լիազորված անձի պահանջով պետական ռեգիստրի կողմից տրամադրվում են գրանցման /ստեղծման/ համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի նմուշային ձևեր, որոնցում առևտրային կազմակերպությունների հիմնադիրները կամ նրանց կողմից լիազորված անձը լրացնում են միայն իդենտիֆիկացնող /անհատականացնող/ տեղեկություններ: Առևտրային կազմակերպությունների հիմնադիրների կամ նրանց կողմից լիազորված անձիգրանցման /ստեղծման/ համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի / կանոնադրության, հիմնադիր ժողովի որոշման/ նմուշային ձևերը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

3. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումում ստուգվում են իրավաբանական անձի կազմավորման կարգը, ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատասխանությունն օրենքների պահանջներին: Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված ձևի կանոնադրություն ներկայացնելու դեպքում ստուգվում են միայն ներկայացված կանոնադրության ամբողջականությունն ու լրացված տեղեկությունների լիարժեքությունը և ճշտությունը:

4. Իրավաբանական անձանց փաստաթղթերի ստուգումից հետո պետական գրանցումը մերժելու հիմքեր չհայտնաբերելու դեպքում պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումում սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները լրացվում են պետական գրանցման քարտում (այսուհետ` քարտ), կենտրոնական մարմնի տրամադրած կոդերին համապատասխան` կոդավորվում է իրավաբանական անձը: Տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը գրանցվող իրավաբանական անձին շնորհում է գրանցմանհամարը, ստորագրում և կնքում է քարտը և գրառում է անհրաժեշտ տեղեկություններ պետականգրանցամատյանում ու տալիս է իր կողմից ստորագրված և կնքված պետական գրանցման վկայականը:Իրավաբանական անձի կանոնադրության տիտղոսաթերթի վրա կատարվում է իրավաբանական անձիպետական գրանցման մասին տեղեկությունների գրառում:

Անհատ ձեռնարկատիրոջ փաստաթղթերի ստուգումից հետո պետական հաշվառումը մերժելու հիմքեր (հակասություններ ներկայացված փաստաթղթերում, հաշվառված լինելը) չհայտնաբերելու դեպքում պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումում սույն օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված տեղեկությունները լրացվում են պետական հաշվառման քարտում: Տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը հաշվառվող անհատ ձեռնարկատիրոջը շնորհում է պետական հաշվառման համարը, ստորագրում և կնքում է քարտը, գրառում է անհրաժեշտ տեղեկություններ պետական գրանցամատյանում ու տալիս է իր ստորագրած և կնքածպետական հաշվառման վկայականը:

5. Հասարակական միավորումների, հիմնադրամների, ինչպես նաև իրավաբանական անձանցմիությունների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում են կենտրոնական մարմին:

(11-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց., փոփ., խմբ. 05.09.2007 ՀՕ-65, խմբ. 25.11.2010 ՀՕ-51-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 12.   Փոփոխությունների պետական գրանցման կարգը

 

1. Սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված փոփոխությունների պետականգրանցման համար սույն օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում, ինչի վերաբերյալ փաստաթղթերի ընդունման մատյանում կատարվում է համապատասխան գրառում:

2. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումում ստուգվում է ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատասխանությունն օրենքների պահանջներին:

3. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումից հետո պետական գրանցումը մերժելու հիմքեր չհայտնաբերելու դեպքում պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումում փոփոխությունների մասինտեղեկությունները լրացվում են քարտերում, անհրաժեշտության դեպքում կոդավորվում են տեղեկությունները: Տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը ստորագրում ու կնքում է քարտերը և գրառում է անհրաժեշտ տեղեկություններ պետական գրանցամատյանում ու դիմողին տալիս է պետական գրանցման վկայականի` իր կողմից ստորագրված և կնքված հերթական ներդիրը` համապատասխան գրառում կատարելով պետականգրանցման վկայականում: Անհրաժեշտության դեպքում իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխության տիտղոսաթերթի վրա կատարվում է այդ փոփոխության պետական գրանցման մասինտեղեկությունների գրառում: Փոփոխությունների պետական գրանցումը համարվում է կատարված` քարտում լրացված տեղեկությունները պետական գրանցամատյանում գրառելու պահից:

4. Անհատ ձեռնարկատերը փոփոխությունների պետական հաշվառման նպատակով դիմում է պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում՝ սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «դ» - «ը» ենթակետերով նախատեսված տվյալների փոփոխման դեպքում: Փոփոխությունների պետական հաշվառումը կատարվում է սույն հոդվածով սահմանված կարգով:

5. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված կանոնադրության փոփոխության պետական գրանցումը կատարում է մինչև փոփոխությունը գրանցելու պահը գտնվելու վայրի տարածքային ստորաբաժանումը, որը համապատասխան պետական գրանցումը կատարելուց հետոիրավաբանական անձի գրանցման գործերը տեղափոխում է համապատասխան տարածքային բաժին:Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման վայրի փոփոխությամբ պայմանավորված փոփոխության պետականհաշվառումը կատարում է մինչև փոփոխությունը հաշվառելու (գրանցելու) պահը հաշվառած (գրանցած) տարածքային ստորաբաժանումը, որը համապատասխան պետական հաշվառումը կատարելուց հետո անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման գործերը տեղափոխում է համապատասխան տարածքային բաժին:

(12-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց., խմբ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 13.   Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորվածպետական գրանցումները

 

1. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման դեպքում/ բացառությամբ վերակազմավորման դեպքերի/ սույն օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացվում ենպետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմին, ինչի վերաբերյալ փաստաթղթերի ընդունման մատյանում կատարվում է գրառում: Իրավաբանական անձի վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպման դեպքում սույն օրենքի 23-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում:

2. Պետական ռեգիստրը ստուգում է վերակազմակերպման կարգը, ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատասխանությունն օրենքների պահանջներին:

3. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված /բացառությամբ վերակազմավորման դեպքերի/ պետական գրանցումների այն բոլոր դեպքերում, երբ՝

ա/ ստեղծվում է նոր իրավաբանական անձ, ապա պետական գրանցումը կատարվում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Այդ դեպքում տրվում է նոր վկայական, որի ներդիրում կատարվում է նշում՝ իրավահաջորդության մասին.

բ/ իրավաբանական անձի կանոնադրությունում կատարվում են փոփոխություններ, ապա պետականգրանցումը կատարվում է սույն օրենքի 12-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Այդ դեպքում տրվում էպետական գրանցման վկայականի հերթական ներդիր, որում անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է նշում` իրավահաջորդության մասին.

գ/ իրավաբանական անձի գործունեությունը դադարում է, ապա պետական գրանցումը կատարվում է 14-րդ հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված կարգով:

4. Սույն հոդվածի 3-րդ կետով սահմանված պետական գրանցումներ իրականացնելուց հետո պետականռեգիստրի կենտրոնական մարմինը գրանցման բոլոր փաստաթղթերն ուղարկում է պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում, որոնք հիմք են հանդիսանում պետականգրանցամատյաններում անհրաժեշտ գրառումներ կատարելու համար:

5. Վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպման դեպքում պետական գրանցումը կատարվում է սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Այդ դեպքում տրվում է նոր վկայական, որի ներդիրում կատարվում է նշում՝ իրավահաջորդության մասին:

6. Իրավաբանական անձի վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպման դեպքում պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումը լրացնում է անհրաժեշտ քարտը և պետական գրանցամատյանում կատարում է գրառում՝ գործունեության դադարման մասին:

7. Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումներ կատարելուց հետո պետական ռեգիստրի ղեկավարը (վերակազմավորման ճանապարհով վերակազմակերպման դեպքում` տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը) կատարում է նշում ներկայացված փոխանցման ակտի կամ բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշռի վրա: Նշում կատարելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

(13-րդ հոդվածը խմբ., լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65)

 

Հոդված 14.   Իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցումը

 

1. Իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի, օրենքով կամ կանոնադրությամբ դրա համար լիազորված մարմնի դիմումի, իրավաբանական անձի լուծարմանմասին իրավասու մարմնի որոշման և մամուլում հրապարակված համապատասխան հայտարարության հիման վրա պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումը պետականգրանցամատյանում գրառում է տեղեկություններ` տվյալ իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին, որի վերաբերյալ դիմողին տրվում է պետական գրանցման վկայականի հերթական ներդիր:

Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի լուծարման դեպքում գրանցող մարմնի կողմից տրված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամ պետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի (որոնք ներկայացվում են սույն կետի 1-ին մասում նշված փաստաթղթերի հետ) հիման վրա պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումն իրավաբանական անձին շնորհում է գրանցման համար, պետական գրանցամատյանում գրառում է տեղեկություններ` տվյալ իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին, որի վերաբերյալ դիմողին տրվում է տեղեկանք: Եթե այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձը, օրենքի համաձայն, ենթակա է լուծարման, ապա կարող է ներկայացվել սույն մասում նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը:

Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին պետական գրանցումը պետականռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումը մերժում է, եթե խախտվել է օրենքով սահմանված կարգը, ներկայացված փաստաթղթերը ամբողջական չեն կամ չեն համապատասխանում օրենքների պահանջներին:

2. Լուծարվող իրավաբանական անձի լուծարման հանձնաժողովը, լուծարման գործընթացն ավարտելուց հետո օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշմամբ, հաստատված լուծարման հաշվեկշիռը սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերի հետ ներկայացնում էպետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում՝ լուծարման պետական գրանցում կատարելու համար:

3. Լուծարման վերաբերյալ գրառում է կատարվում պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման փաստաթղթերի ընդունման մատյանում: Պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումում ստուգվում է ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատասխանությունն օրենքի պահանջներին:

Եթե գրանցման հայտի հետ, որում առկա է պետական բյուջեի գծով լուծարվող իրավաբանական անձի պարտավորությունների բացակայության մասին իրավաբանական անձի հավաստումը, չի ներկայացվել սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի «գ» կետով սահմանված տեղեկանքը (տեղեկանքները), ապա պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումը եռօրյա ժամկետում հարցում է ուղարկում հարկային մարմնի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումներին` պետական բյուջեի գծով իրավաբանական անձի պարտավորությունների բացակայությունը հավաստելու վերաբերյալ: Հարցումն ուղարկվում է պատվիրված նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հանձնվում է ստացականով: Հարկային մարմինը պատասխանում է հարցմանն այն ուղարկելու օրվանից 20 օրվա ընթացքում: Սույն կետով նախատեսված հարցմանը հարկային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում չպատասխանելը կամ այլ պատասխան (բացի պարտավորությունների առկայության մասին պատասխանից) ուղարկելը դիտվում է որպես պետական բյուջեի գծով լուծարվող իրավաբանական անձի պարտավորությունների բացակայության հավաստում և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարվում է իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցում, որի մասին դիմողին տրվում է տեղեկանք:

31.(մասն ուժը կորցրել է 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն)

4. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումից հետո լուծարման պետական գրանցումը մերժելու հիմքեր չհայտնաբերելու դեպքում իրավաբանական անձի լուծարումը համարվում է գրանցված և մեկ օրվա ընթացքում դիմողին տրվում է տեղեկանք: Այս դեպքում պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարն անհրաժեշտ տեղեկությունները լրացնում է քարտերում, ստորագրում ու կնքում է դրանք և լուծարման մասինտեղեկությունները գրառում է պետական գրանցամատյանում:

5. Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարման դեպքում անհատ ձեռնարկատերը պետականռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում է ներկայացնում դիմում և սույն օրենքի 24-րդ հոդվածով սահմանված փաստաթղթերը, ինչի վերաբերյալ փաստաթղթերի ընդունման մատյանում կատարվում է գրառում: Պետական ռեգիստրի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանումում ստուգվում է ներկայացված փաստաթղթերի ամբողջականությունն ու համապատասխանությունն օրենքի պահանջներին:

Եթե գրանցման հայտի հետ, որում առկա է պետական բյուջեի գծով դադարող անհատ ձեռնարկատիրոջ պարտավորությունների բացակայության մասին անհատ ձեռնարկատիրոջ հավաստումը, չի ներկայացվել սույն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետով սահմանված տեղեկանքը (տեղեկանքները), ապա պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումը եռօրյա ժամկետում հարցում է ուղարկում հարկային մարմնի համապատասխան տարածքային ստորաբաժանում` պետական բյուջեի գծով անհատ ձեռնարկատիրոջ պարտավորությունների բացակայությունը հավաստելու վերաբերյալ: Հարցումն ուղարկվում է պատվիրված նամակով` հանձնման մասին ծանուցմամբ կամ հանձնվում է ստացականով: Հարկային մարմինը պատասխանում է հարցմանն այն ուղարկելու օրվանից 20 օրվա ընթացքում: Սույն կետով նախատեսված հարցմանը հարկային մարմնի կողմից սահմանված ժամկետում չպատասխանելը կամ այլ պատասխան (բացի պարտավորությունների առկայության մասին պատասխանից) ուղարկելը դիտվում է որպես պետական բյուջեի գծով դադարող անհատ ձեռնարկատիրոջ պարտավորությունների բացակայության հավաստում, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կատարվում է անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեության դադարմանպետական գրանցում, որի մասին դիմողին տրվում է տեղեկանք:

6. Ներկայացված փաստաթղթերի ստուգումից հետո, պետական հաշվառումից հանումը մերժելու հիմքեր չհայտնաբերելու դեպքում, անհատ ձեռնարկատերը համարվում է պետական հաշվառումից հանված, և մեկ օրվա ընթացքում դիմողին տրվում է տեղեկանք: Այս դեպքում պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարն անհրաժեշտ տեղեկությունները լրացնում է քարտերում, ստորագրում ու կնքում է դրանք և պետական հաշվառումից հանելու մասին տեղեկությունները գրառում է պետականգրանցամատյանում:

7.  Իրավաբանական անձը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գոյությունը՝ դադարած՝ պետականգրանցման պահից: Անհատ ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը համարվում է դադարած պետականհաշվառումից հանվելու պահից:

8. Իրավաբանական անձանց լուծարման պետական գրանցման կամ անհատ ձեռնարկատերերինպետական հաշվառումից հանելու համար պետական տուրք չի գանձվում:

(14-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց. 24.11.2004 ՀՕ-141, խմբ. 22.12.2004 ՀՕ-157, խմբ., լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, փոփ., խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 15.   Պետական ռեգիստր փաստաթղթեր ներկայացնելը

 

1. Պետական ռեգիստր փաստաթղթերի ներկայացման օրը պետական ռեգիստրում դիմումի ստացման ամսաթիվն է: Դիմումի ստացման մասին կատարվում է գրառում փաստաթղթերի ընդունման մատյանում:

2. Պետական ռեգիստր ներկայացվող փաստաթղթերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները.

ա)  մեկ թերթից ավելի ծավալ ունեցող փաստաթղթի, այդ թվում` փաստաթղթի պատճենի թերթերը պետք է լինեն համարակալված.

ա1) մեկ թերթից ավելի ծավալ ունեցող փաստաթղթի, այդ թվում` փաստաթղթի պատճենի թերթերը պետք է լինեն կարված, որը պետք է ապահովի փաստաթղթի ամբողջականությունը.

բ) փաստաթղթերում պետք է նշված լինեն դրանք կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

գ) փաստաթղթերը չպետք է պարունակեն ջնջումներ կամ էական վնասվածքներ, հավելագրումներ, ջնջված բառեր, դատարկ և հետագայում լրացման համար նախատեսված չլրացված մասեր, չծանոթագրված ուղղումներ.

դ) փաստաթղթերի տեքստը պետք է գրված լինի պարզ, հստակ և ընթեռնելի.

ե) միաժամանակ հայերեն և օտար լեզվով ներկայացվող փաստաթղթերի տեքստերը պետք է շարադրվեն իրար հետևից կամ իրար կողքի, պայմանով, որ իրար հետևից տեքստերի շարադրման դեպքում վերևում զետեղվում է հայերեն տեքստը, ընդ որում` տեքստերի միջև հակասության դեպքում նախապատվությունը տրվում է հայերեն տեքստին.

զ) փաստաթուղթը պետք է նշում պարունակի այն հաստատելու մասին կամ ձևակերպված լինի այն հաստատող փաստաթղթի հետ մեկ փաստաթղթի տեսքով.

է) մեկից ավելի թերթեր պարունակող փաստաթղթերը (փոխանցման ակտ, բաժանիչ հաշվեկշիռ) կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային կրիչի տեսքով (բացառելով որևէ անձի կողմից փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունը)` սույն կետի «զ» ենթակետի պահանջներին համապատասխան.

ը) կանոնադրության (կանոնադրության փոփոխությունների) տիտղոսաթերթը պետք է նշում պարունակի հաստատման մասին, ներկայացված օրինակների քանակի ու օրինակի հերթական համարի, իրավաբանականանձի պետական գրանցման տվյալների մասին: Նշում կատարելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը: Կանոնադրության փոփոխությունը կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը պետք է նշում պարունակի նաև պետական գրանցում ստացած վերջին կանոնադրության պետական գրանցման օրվա մասին.

թ) իրավաբանական անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթի պատճենը պետք է բավարարի սույն հոդվածի 2-րդ կետով սահմանված պահանջները և պետք է վավերացվի իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից, եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով, սույն օրենքով և այլ օրենքներով վավերացման այլ կարգ սահմանված չէ: Պատճենը պետք է բովանդակի վավերացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրությունը ևիրավաբանական անձի կնիքը: Անհատ ձեռնարկատիրոջ ներկայացրած փաստաթղթի պատճենը պետք է վավերացվի սույն ենթակետով սահմանված կարգով` փաստաթղթեր ներկայացնող անձի կողմից:

3. Դիմումը պետք է բովանդակի`

ա) դիմողի անունը, ազգանունը (իրավաբանական անձի դեպքում` լրիվ անվանումը).

բ) դիմողի բնակության (գտնվելու) վայրը.

գ) պետական գրանցում իրականացնող մարմնի անվանումը.

դ) ներկայացվող պահանջը.

դ1) օրենքով սահմանված այլ տեղեկություններ.

ե) դիմումին կցվող փաստաթղթերի ցանկը.

զ) դիմումը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

է) դիմողի ստորագրությունը, իրավաբանական անձի դեպքում` գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրությունը և իրավաբանական անձի կնիքը կամ լիազորված անձի ստորագրությունը (այս դեպքում դիմումին կցվում է օրենքով սահմանված կարգով տրված լիազորագիրը):

4. Որոշումները կարող են ունենալ հետևյալ ձևերը.

ա) նիստի, ժողովի, համագումարի, օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ սահմանված այլ մարմնի (այսուհետ` նիստ) արձանագրություն.

բ) որոշում, եթե օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ տվյալ հարցով (հարցերով) որոշումներ ընդունելու լիազորությունները վերապահված են մեկ անձի: Եթե օրենքով կամ իրավաբանականանձի կանոնադրությամբ տվյալ հարցով (հարցերով) որոշումներ ընդունելու լիազորությունները վերապահված են մեկ իրավաբանական անձի, ապա տվյալ անձի որոշումները կարող են ունենալ սույն մասում նշված ձևերից որևէ մեկը.

գ) համատեղ որոշում, եթե օրենքով կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ տվյալ հարցով (հարցերով) որոշումներ ընդունելու լիազորությունները վերապահված են երկու կամ ավելի անձանց.

դ) հրաման.

ե) դատարանի որոշում.

զ) դատարանի վճիռ.

է) օրենքով սահմանված այլ ձևեր:

5. Արձանագրությունը պետք է բովանդակի հետևյալ տեղեկությունները.

ա) նիստի գումարման օրվա և վայրի մասին.

բ) արձանագրության կազմման օրվա մասին.

գ) նիստի աշխատանքներին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց (այդ թվում` ձայնի իրավունք ունեցողների) մասին.

դ) նիստի աշխատանքներին մասնակցած անձանց մասին.

ե) նիստի օրակարգը.

զ) կայացած ելույթների հիմնական դրույթները.

է) քվեարկության դրված հարցերը, քվեարկության արդյունքները, ընդունված որոշումները:

Արձանագրությունը պետք է բովանդակի նաև առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցողիրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով, իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ սահմանված այլ տեղեկություններ:

Արձանագրությունից քաղվածքը պետք է բովանդակի սույն կետով սահմանված բոլոր տեղեկությունները, բացառությամբ «ե», «զ» և «է» ենթակետերով սահմանված տեղեկությունների, որոնք քաղվածքը կարող է բովանդակել մասամբ: Քաղվածքը պետք է բովանդակի տեղեկություններ արձանագրությունը ստորագրածանձանց (այդ թվում` հատուկ կարծիք ներկայացրած անձանց) մասին: Արձանագրությունից քաղվածքի համապատասխանությունը բնօրինակին պետք է հավաստվի իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրությամբ և իրավաբանական անձի կնիքով:

Արձանագրությունների պատճենները պետք է ներկայացվեն լուսապատճենի տեսքով, իսկ պատճենի համապատասխանությունը բնօրինակին պետք է հավաստվի իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի ստորագրությամբ և իրավաբանական անձի կնիքով:

6. Նշված պահանջները չբավարարող փաստաթղթերը պետական ռեգիստրը վերադարձնում է առանց քննարկման: Սույն հոդվածում նշված պահանջները չբավարարող փաստաթղթի առկայությունը հիմք էպետական գրանցումը մերժելու համար:

(15-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, խմբ. 05.09.2007 ՀՕ-65, խմբ., լրաց., փոփ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 16.   Պետական գրանցման ժամկետները և մերժման հիմքերը

 

1. Անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը պետական ռեգիստր ներկայացնելուց և նույն օրը տարածքային ստորաբաժանման փաստաթղթերի ընդունման մատյանում գրառում կատարելուց հետո ոչ ուշ, քան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումը պետք է կատարի համապատասխան պետական գրանցումը, ինչպես նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարիմասին տեղեկությունների գրառմամբ պայմանավորված պետական գրանցումը: Նոր գրանցվող (ստեղծվող) առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցումը (սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով սահմանված,պետական գրանցման (ստեղծման) համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը նմուշային ձևերով ներկայացնելու դեպքում), ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառումն իրականացվում են ոչ ուշ, քան երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:  Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցողիրավաբանական անձանց վերաբերյալ համապատասխան օրենքներով կամ այլ օրենքներով կարող են սահմանվել պետական գրանցման այլ ժամկետներ: Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումներն իրականացվում են տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.  Իրավաբանական անձի կազմավորման` օրենքով սահմանված կարգի խախտումը, սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված փաստաթղթերը չներկայացնելը կամ ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունն օրենքին և իրավաբանական անձի ներկայացրած փաստաթղթերին հիմք ենիրավաբանական անձի պետական գրանցումը մերժելու համար: Պետական գրանցման (հաշվառման) մերժման հիմք է նաև նոր գրանցվող (ստեղծվող) առևտրային կազմակերպության հիմնադրի, ինչպես նաև գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հաշվառվող անհատ ձեռնարկատիրոջ` օրենքով սահմանված կարգով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու դատապարտված լինելը` պատժի կատարման ժամկետում: Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպման դեպքում կանոնադրությունների հետ պայմանագիրն ու փոխանցման ակտը կամ բաժանիչ հաշվեկշիռը չներկայացնելը, ինչպես նաև դրանցում (կանոնադրությունում, պայմանագրում, փոխանցման ակտում, բաժանիչ հաշվեկշռում) վերակազմակերպվածիրավաբանական անձի պարտավորությունների իրավահաջորդության մասին, ինչպես նաև օրենքով սահմանված այլ դրույթների բացակայությունը հիմք են վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետականգրանցումները մերժելու համար: Իրավաբանական անձանց լուծարման օրենքով սահմանված կարգի խախտումը, սույն օրենքով և այլ օրենքներով սահմանված փաստաթղթերը չներկայացնելը և ներկայացված փաստաթղթերի անհամապատասխանությունն օրենքի պահանջներին հիմք են պետական գրանցումը մերժելու համար:

3. Իրավաբանական անձի կազմավորման կարգի խախտում կամ անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում փաստաթղթերն ընդունելու օրվանից իրավաբանական անձանց համար՝ հնգօրյա, իսկ անհատ ձեռնարկատերերի համար՝ մեկօրյա ժամկետում, պետական գրանցումը (հաշվառումը) գրավոր մերժվում է՝ մերժման հիմքի /հիմքերի/ պարտադիր նշումով: Եթե սույն օրենքով, առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ համապատասխան օրենքներով կամ այլ օրենքներով սահմանված են պետական գրանցման այլ ժամկետներ, ապա մերժումը կարող է կատարվել այդ ժամկետում: Պետական գրանցումը (հաշվառումը) մերժելու դեպքում մերժման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը հետ չեն վերադարձվում:

4. Իրավաբանական անձի փոփոխությունների, վերակազմակերպման և իրավաբանական անձի գործունեության դադարման պետական գրանցման մերժումը պետք է լինի պատճառաբանված և հղում պարունակի օրենքի այն կոնկրետ նորմերին, որոնց պահանջները խախտվել են իրավաբանական անձն ստեղծելիս, նրա կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելիս, իրավաբանական անձի գործունեությունը դադարելիս, կամ որոնց հակասում է իրավաբանական անձի կանոնադրությունը:

5. Իրավաբանական անձի գրանցումն այն ստեղծելու աննպատակահարմարության շարժառիթով մերժել չի թույլատրվում:

6. Իրավաբանական անձի, նրա կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների և լրացումների,իրավաբանական անձի գործունեության դադարման պետական գրանցման մերժումն ստորագրում է տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը: Այն վավերացվում է տվյալ տարածքային ստորաբաժանման կնիքով: Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերով նախատեսված դեպքերում պետական գրանցմանմերժումն ստորագրում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի ղեկավարը:

7. Եթե դիմումը ներկայացնելու մասին գրանցամատյանում գրառում կատարելուց հետո իրավաբանականանձի պետական գրանցումը  կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառումը սահմանված ժամկետներում չի մերժվում, ապա գրանցումը (հաշվառումը)  համարվում է կատարված և ոչ ուշ, քան համապատասխան գրանցման (հաշվառման) համար նախատեսված ժամկետի լրանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում, դիմողին տրվում է վկայական կամ ներդիր կամ տեղեկանք:

8. Պետական գրանցումը (հաշվառումը) մերժելը, ինչպես նաև պետական գրանցումից (հաշվառումից) խուսափելը կարող է բողոքարկվել դատարան:

(16-րդ հոդվածը փոփ. 18.06.2003 ՀՕ-55, փոփ., լրաց., խմբ. 05.09.2007 ՀՕ-65, խմբ., լրաց., փոփ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 17.   Իրավաբանական անձանց կոդավորումը և պետական միասնականգրանցամատյանի վարման կարգը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործում է իրավաբանական անձանց պետական գրանցմանկոդերի միասնական համակարգ:

2. Կոդավորման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնի կողմից տարածքային մարմինների կոդերի տրամադրման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:

4. Պետական միասնական գրանցամատյանը, որը ձևավորվում է պետական գրանցամատյաններից, տեղեկություններ է պարունակում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բոլոր գրանցվածիրավաբանական անձանց և հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հաշվառված բոլոր առանձնացված ստորաբաժանումների և հիմնարկների մասին: Պետական միասնական գրանցամատյանը վարում է պետականռեգիստրի կենտրոնական մարմինը, որն այդ նպատակով ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ պետականգրանցամատյանների տեղեկությունների հիման վրա, արդիականացնում է այն: Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկությունները բաց են հանընդհանուր ծանոթացման համար: Պետական միասնական գրանցամատյանի տեղեկություններից օգտվելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված պատժով դատապարտված անձանց վերաբերյալ տեղեկությունները իրավաբանական անձանց պետական գրանցումն իրականացնող մարմնին տրամադրում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանությունը: Տեղեկությունների կազմը և տրամադրման կարգը սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի համատեղ հրամանով:

Պետական միասնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկներիպետական հաշվառման մասին տեղեկությունները պարբերաբար տրամադրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայությանը: Տեղեկությունների տրամադրման կարգը (այդ թվում` տեղեկությունների կազմը, տրամադրման պարբերականությունը) սահմանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահը:

Պետական միասնական գրանցամատյանից իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման, առանձնացված ստորաբաժանումների ու հիմնարկներիպետական հաշվառման մասին տեղեկությունները պարբերաբար տրամադրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությանը: Տեղեկությունների տրամադրման կարգը (այդ թվում` տեղեկությունների կազմը, տրամադրման պարբերականությունը) սահմանում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայությունը:

(17-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ., լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 18.   Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը (վերնագիրը լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

                     

 

1. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը պետական գրանցման (հաշվառման) փաստը հավաստող փաստաթուղթ է, որն ունի հերթական համարով ներդիր /ներդիրներ/՝ կատարված փոփոխություններն ամրագրելու համար: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում տրվում ենպետական գրանցման (հաշվառման) միասնական ձևի վկայականներ:

2. Պետական գրանցման վկայականների ձևերը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝

ա/ իրավաբանական անձի անվանումը /ներառյալ՝ ֆիրմային անվանումը և կազմակերպական-իրավական ձևը/.

բ/ պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը.

գ/ իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը.

դ/ պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

ե/ կոդը.

զ/ գտնվելու վայրը.

է/ իրավաբանական անձի տեսակը.

ը/ պետական գրանցումն իրականացրած մարմնի (պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում կամ կենտրոնական մարմին) անվանումը.

թ/ գործունեության ժամկետը /անժամկետ, իսկ որոշակի ժամկետի դեպքում՝ նշելով դրա ավարտի տարին, ամիսը և ամսաթիվը/.

ժ/ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի (տնօրեն, գլխավոր տնօրեն, նախագահ, գործերը վարող և այլն) կամ իրավաբանական անձի կանոնադրությամբ իրավաբանական անձին ներկայացնելու իրավունք ունեցող այլ անձի (այսուհետ` իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավար) անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության (հաշվառման) վայրը.

ժա/ իրավաբանական անձի իրավանախորդի անվանումը և գրանցման համարը.

ժբ/ նշում՝ հերթական ներդիրը տալու մասին.

ժգ/ սույն օրենքով նախատեսված այլ տեղեկություններ:

4. Անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման վկայականը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները՝

ա/ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, անձնագրային տվյալները.

բ/ պետական հաշվառման վկայականի սերիան և համարը.

գ/ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը.

դ/ պետական հաշվառման տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

ե/ հաշվառման կամ բնակության վայրը.

զ/ անհատ ձեռնարկատիրոջ լուսանկարը.

է/ պետական հաշվառումն իրականացրած պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանման անվանումը.

ը/ (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

թ/ նշում` հերթական ներդիրը տալու մասին:

5. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականն ստորագրում է պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը, և այն վավերացվում է կնիքով:

6. Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերով սահմանված դեպքերում իրավաբանական անձանցպետական գրանցման վկայականն ստորագրում է պետական ռեգիստրի ղեկավարը:

7. Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի կորստյան կամ գործածության համար ոչ պիտանի լինելու դեպքում տրվում է նոր վկայական իր ներդիրով (ներդիրներով): Պետական գրանցման(հաշվառման) նոր վկայական տալու մասին դիմումին պետք է կցված լինի պետական գրանցման (հաշվառման) կորած վկայականն անվավեր ճանաչելու մասին հայտարարությունը պարունակող մամուլի միջոցի օրինակը կամ պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի բնօրինակը:

(18-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 18.06.2003 ՀՕ-55, փոփ., լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65, լրաց., փոփ., խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 19.   Պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականների ոչնչացման կարգը

(վերնագիրը խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Պետական գրանցման և հաշվառման վկայականները ոչնչացնելու նպատակով պետական ռեգիստրի կենտրոնական մարմնում ստեղծվում է հանձնաժողով, որի իրավունքները և պարտականությունները, ինչպես նաև պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականների ոչնչացման կարգը և ժամկետները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

(19-րդ հոդվածը խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 20.   Պետական գրանցամատյանում գրառվող տեղեկությունները

 

1. Իրավաբանական անձանց պետական գրանցամատյանում գրառվում են հետևյալ տեղեկությունները՝

ա/ անվանումը, ներառյալ ֆիրմային անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը.

բ/ իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը.

գ/ պետական գրանցման տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

դ/ պետական գրանցման վկայականի սերիան և համարը.

ե/ հիմնադրման տարին.

զ/ հիմնադրման եղանակը.

է/ իրավաբանական անձի կոդը.

ը/ հիմնադիրների /մասնակիցների, անդամների, գործընկերների, բաժնետերերի/ կազմը և տեղեկություններ նրանց վերաբերյալ /ֆիզիկական անձանց դեպքում՝ անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության /հաշվառման/ վայրը, իրավաբանական անձանց դեպքում՝ անվանումը, գրանցման վկայականի տվյալները, գտնվելու վայրը/.

թ/ կանոնադրական կապիտալի /բաժնեհավաք կապիտալի, բաժնային ֆոնդի և այլն/ չափը.

ժ/ կանոնադրական կապիտալում /բաժնեհավաք կապիտալում, բաժնային ֆոնդում և այլն/ հիմնադիրների /մասնակիցների, անդամների, գործընկերների, բաժնետերերի/ ներդրումների չափը.

ժա/ իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը /փոստային հասցեն/, այդ թվում՝ հեռախոսը և կապի այլ միջոցներ.

ժբ/ գործունեության ժամկետը, եթե ստեղծված է որոշակի ժամանակով/.

ժգ/ տեղեկություններ լուծարման գործընթացում գտնվելու մասին (լուծարման գործընթացի սկիզբն ու ավարտը, լուծարման հանձնաժողովի կազմը).

ժդ/ գործունեության /գոյության/ դադարման դեպքում՝ նշում այդ մասին.

ժե/ տեղեկություններ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնակատարի մասին (անունը, ազգանունը, անձնագրային տվյալները, բնակության (հաշվառման) վայրը, կապի միջոցները):

2. Իրավաբանական անձանց միությունների, հասարակական միավորումների և հիմնադրամներիպետական գրանցման դեպքում պարտադիր գրառման ենթակա չեն սույն հոդվածի 1-ին կետի «թ» և «ժ» ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները, իսկ սույն հոդվածի 1-ին կետի «ը» ենթակետով սահմանված տեղեկությունները կուսակցությունների համար գրառելու դեպքում նշվում է միայն մշտական գործող ղեկավար մարմնի անդամների վերաբերյալ տեղեկությունները:

3. Բաժնետիրական ընկերությունների պետական գրանցման դեպքում պարտադիր գրառման ենթակա չեն սույն հոդվածի 1-ին կետի «ը» և «ժ» ենթակետերով սահմանված տեղեկությունները:

4. Կոոպերատիվների պետական գրանցման դեպքում բաժնային ֆոնդի /սույն հոդվածի 1-ին կետի «թ» ենթակետ/ հետ գրառվում է անբաժանելի ֆոնդի չափը:

41. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «ժե» ենթակետով սահմանված տեղեկությունները պարտադիր գրառման ենթակա են փոփոխությունների պետական գրանցման ժամանակ, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ նոր գրանցվող (ստեղծվող) իրավաբանական անձի հիմնադիր ժողովը (համագումարը կամ օրենքով սահմանված այլ մարմինը) կամ հիմնադիրը ընտրել (նշանակել) են իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավար:

5. Անհատ ձեռնարկատիրոջ մասին պետական գրանցամատյանում գրառվում են հետևյալ տվյալները՝

ա/ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը.

բ/ պետական հաշվառման տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

գ/ պետական հաշվառման վկայականի սերիան և համարը.

դ/ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը.

ե/ անհատ ձեռնարկատիրոջ անձնագրային տվյալները /սերիան, համարը, ում կողմից է տրված և այլն/.

զ/  հաշվառման կամ բնակության վայրը.

է/ (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

ը/ (ենթակետն ուժը կորցրել է 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

թ/ օրենքով սահմանված դեպքերում պետական հաշվառումից հանվելու դեպքում` նշում այդ մասին:

6. Սույն հոդվածում սահմանված տեղեկությունները պետական ռեգիստրի կողմից փոփոխվել չեն կարող:

(20-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ., խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 21.   Պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 

1. Պետական գրանցման համար իրավաբանական անձինք ներկայացնում են՝

ա/ իրավաբանական անձի հիմնադրի /հիմնադիրների/ կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ լիազորված անձի դիմումը.

բ/ իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի /համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի/, որին մասնակցում են հիմնադիրներն անձամբ, արձանագրությունը՝ ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից/ բացառությամբ մեկ ֆիզիկական անձով հիմնադրվողիրավաբանական անձանց/: Եթե հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիրների կազմում առկա է իրավաբանական անձ, ապա անհրաժեշտ է ներկայացնել հիմնադիր իրավաբանական անձի կառավարման լիազորված մարմնի որոշումը և պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Օրենքով սահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը.

գ/ կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ՝ հաստատված ժողովի /համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի/ կողմից.

դ/ պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

ե) սույն օրենքի 231-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում նշված հոդվածում ամրագրված տեղեկությունները:

2. Առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով կարող են նախատեսվել պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա նաև այլ փաստաթղթեր:

21. Առևտրային իրավաբանական անձինք, սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև ֆիրմային անվանման պետական գրանցման մասին լիազորված մարմնի որոշումը:

22. (մասն ուժը կորցրել է 25.11.2010 ՀՕ-51-Ն)

23. Այլ մարմնի կողմից գրանցված իրավաբանական անձի վերագրանցման դեպքում, սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, իրավաբանական անձը ներկայացնում է նաև գրանցող մարմնի կողմից տրված պետական գրանցման վկայականի (պետական գրանցման մասին որոշման կամպետական գրանցումը հավաստող այլ փաստաթղթի) և հիմնադիր փաստաթղթերի բնօրինակները:

3. Հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի օտարերկրյա հիմնադիր /մասնակից/իրավաբանական անձով իրավաբանական անձինք պետական գրանցման համար, սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև քաղվածք՝ տվյալ երկրի առևտրային գրանցամատյանից, կամ օտարերկրյա ներդրողի իրավական կարգավիճակը հաստատող այլ համազոր փաստաթուղթ և նրա հիմնադիր փաստաթղթերը /կամ համապատասխան քաղվածքները/՝ վավերացված և հայերեն թարգմանված:

3.1. Հիմնադրման միջոցով ստեղծված իրավաբանական անձի հիմնադիր (մասնակից) իրավաբանականանձով իրավաբանական անձինք պետական գրանցման համար, սույն հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև հիմնադիր իրավաբանական անձի պետականգրանցման վկայականի պատճենը: Սույն կետում նշված փաստաթուղթը չի ներկայացվում, եթե հիմնադիրը (մասնակիցը) պետություն կամ համայնք է:

4. Պետական հաշվառման համար անհատ ձեռնարկատերը ներկայացնում է՝

ա/ հաշվառման մասին դիմում.

բ/ անձնագրի պատճենը.

գ/ լուսանկար.

դ/ պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

5. Սույն հոդվածի համաձայն ներկայացվող դիմումներում լրացման ենթակա տվյալների ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

(21-րդ հոդվածը լրաց., փոփ. 05.09.2007 ՀՕ-65, լրաց. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, լրաց., փոփ. 25.11.2010 ՀՕ-51-Ն, լրաց., փոփ., խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 22.   Փոփոխությունների պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 

Փոփոխությունների պետական գրանցման համար դիմող սուբյեկտները պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում ներկայացնում են՝

ա/ իրավաբանական անձի դիմումը

բ/ կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների և լրացումների, ինչպես նաև կանոնադրության փոփոխությունների, լրացումների, նոր խմբագրությամբ կանոնադրության հաստատման մասին իրավասու մարմնի որոշումը.

գ/ կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները /կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը/.

դ/ պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

ե) սույն օրենքի 231-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում նշված հոդվածում ամրագրված տեղեկությունները:

Սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «դ»-«զ» ենթակետերով նախատեսված տվյալների փոփոխությունը հաշվառելու համար անհատ ձեռնարկատերը ներկայացնում է դիմում և փոփոխությունը հավաստող փաստաթուղթ:

Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխման (նշանակման, ընտրելու) դեպքում ներկայացվում է նաև իրավաբանական անձի լիազորված մարմնի որոշումը (որոշումները)` պետականգրանցում ստացած գործադիր մարմնի նախկին ղեկավարի լիազորությունները դադարեցնելու և գործադիր մարմնի նոր ղեկավար նշանակելու մասին:

Տնտեսական ընկերությունները սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին կետի «թ» ենթակետով նախատեսված տվյալների փոփոխությունը գրանցելու համար, սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ ընկերությունը կանոնադրական կապիտալի նվազեցման և նրա նոր չափի մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի ընկերության բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամ ընկերության պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:

(22-րդ հոդվածը լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, խմբ., լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65. լրաց. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, լրաց., փոփ. 25.11.2010 ՀՕ-51-Ն, փոփ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 23.   Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորվածպետական գրանցումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 

Իրավաբանական անձանց վերակազմակերպմամբ պայմանավորված պետական գրանցումների համար ներկայացվում են`

1) միաձուլման դեպքում`

ա) միաձուլվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- միաձուլվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) միաձուլման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր,

- միաձուլվող իրավաբանական անձանց մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմինների որոշումները,

- փոխանցման ակտերը,

- միաձուլման պայմանագիրը,

- միաձուլվող իրավաբանական անձանց պետական գրանցման վկայականների պատճենները.

2) միացման դեպքում`

ա) միացող իրավաբանական անձինք ներկայացնում են`

- դիմումը,

- միացող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) միացման արդյունքում ընդլայնվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը),

- միացող իրավաբանական անձանց մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմինների որոշումները,

- փոխանցման ակտը (ակտերը),

- միացման պայմանագիրը (պայմանագրերը),

- միացող իրավաբանական անձի (անձանց) պետական գրանցման վկայականի (վկայականների) պատճենները,

- միացմանը մասնակցող իրավաբանական անձանց մասնակիցների համատեղ ընդհանուր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

3) բաժանման դեպքում`

ա) բաժանվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- բաժանվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագրերը.

բ) բաժանման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր,

- բաժանվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը,

- բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը,

- բաժանվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.

4) առանձնացման դեպքում`

ա) առանձնացող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը,

- բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը,

- առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները (կամ նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը),

- առանձնացման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձի հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) առանձնացման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր,

- առանձնացման ճանապարհով վերակազմակերպվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված մարմնի որոշումը,

- բաժանիչ (առանձնացման) հաշվեկշիռը.

5) վերակազմավորման դեպքում`

ա) վերակազմավորվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- դիմումը,

- վերակազմավորվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականը,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը.

բ) վերակազմավորման արդյունքում ստեղծվող իրավաբանական անձը ներկայացնում է`

- իրավաբանական անձի հիմնադրի (հիմնադիրների) կամ գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ հիմնադրի (հիմնադիրների) լիազորված անձի դիմումը,

- իրավաբանական անձ հիմնադրելու մասին հիմնադիր ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) արձանագրությունը` ստորագրված բոլոր հիմնադիրների կամ նախագահի և քարտուղարի կողմից (բացառությամբ մեկ անձով հիմնադրվող իրավաբանական անձանց): Օրենքով սահմանված դեպքերում մեկ անձի կողմից իրավաբանական անձի հիմնադրման դեպքում ներկայացվում է հիմնադրի գրավոր որոշումը,

- կանոնադրության առնվազն երկու օրինակ` հաստատված ժողովի (համագումարի կամ օրենքով սահմանված այլ մարմնի) կողմից,

- պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

- առանձին կազմակերպական-իրավական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց վերաբերյալ օրենքներով կամ այլ օրենքներով նախատեսված պետական գրանցման համար պարտադիր ներկայացման ենթակա այլ փաստաթղթեր,

- վերակազմավորվող իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորված իրավաբանական անձի մարմնի որոշումը,

- փոխանցման ակտը,

- վերակազմավորվող իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի պատճենը.

6) վերակազմակերպվող առևտրային կազմակերպությունները ներկայացնում են մասնակիցների մասնակցությունները հավաստող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր), ինչպես նաև սույն օրենքի 231-րդ հոդվածով սահմանված դեպքերում` նշված հոդվածում ամրագրված տեղեկություններ.

7) վերակազմակերպմանը մասնակցող բոլոր իրավաբանական անձինք, սույն հոդվածով նախատեսված փաստաթղթերից բացի, ներկայացնում են նաև իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի գրավոր հավաստումն այն մասին, որ իրավաբանական անձը վերակազմակերպման մասին օրենքով սահմանված կարգով տեղեկացրել է իրեն հայտնի բոլոր պարտատերերին, որոնցից առարկություններ չեն ստացվել, կամիրավաբանական անձի բոլոր պարտատերերի առաջացած բոլոր պահանջները բավարարվել են:

(23-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, խմբ. 05.09.2007 ՀՕ-65, լրաց. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, խմբ. 25.11.2010 ՀՕ-51-Ն)

 

Հոդված 231. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի նպատակներով հավաքագրված տեղեկատվությունը

 

1. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի նպատակներից ելնելով՝ առևտրային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի (բաժնեհավաք կապիտալի, բաժնային ֆոնդի և այլն) 75 տոկոսը գերազանցող բաժնի (մասնակցության, փայի և այլն) օտարման (ձեռքբերման), կամ 20 միլիոն դրամը գերազանցող կանոնադրական կապիտալի (բաժնեհավաք կապիտալի, բաժնային ֆոնդի և այլն) ձևավորման կամ փոփոխության դեպքում առևտրային կազմակերպության հիմնադիրը (մասնակիցը, անդամը, գործընկերը, բաժնետերը) պետականռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանում է ներկայացնում հետևյալ տեղեկությունները՝

1) կանոնադրական կապիտալում (բաժնեհավաք կապիտալում, բաժնային ֆոնդում և այլն) ներդրում կատարող հիմնադրի (մասնակցի, անդամի, գործընկերոջ, բաժնետիրոջ), լիազորված անձի, իրական շահառուի տվյալները, ներառյալ՝

ա. ֆիզիկական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող հիմնադրի (մասնակցի, անդամի, գործընկերոջ, բաժնետիրոջ), լիազորված անձի, իրական շահառուի համար` անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, քաղաքացիությունը, անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան, համարը և տրամադրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականի համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ համար), հարկ վճարողի հաշվառման համարը (անհատ ձեռնարկատիրոջ համար),

բ. իրավաբանական անձ հանդիսացող հիմնադրի (մասնակցի, անդամի, գործընկերոջ, բաժնետիրոջ), լիազորված անձի, իրական շահառուի համար՝ անվանումը, գտնվելու վայրը, պետական գրանցմանվկայականի համարը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը.

2) ներդրման չափը.

3) ներդրման արդյունքում կանոնադրական կապիտալի չափը.

4) ներդրումը կատարելու ամսաթիվը.

5) կասկածելի ներդրումների դեպքում՝ կասկածելի համարելու հիմքը, չափանիշը և դրանց նկարագրությունը:

2. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումները պարտավոր են սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված տեղեկությունները «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրել այդ օրենքով սահմանված լիազորված մարմնին:

3. Իրավաբանական անձը պարտավոր է պետական գրանցման, կանոնադրական կապիտալը (բաժնեհավաք կապիտալը, բաժնային ֆոնդը և այլն) կամ մասնակիցների, անդամների, գործընկերների, բաժնետերերի կազմը փոփոխելու դեպքում «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետականռեգիստրի մարմին ներկայացնել իրավաբանական անձի իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարություն: Հայտարարության մեկ օրինակը տրամադրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը՝ իր պահանջի հիման վրա: Իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարության կեղծ կամ թերի ներկայացման դեպքում պետական ռեգիստրի մարմինն այդ մասին հաղորդում է ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն:

(231-րդ հոդվածը լրաց. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, լրաց. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 24.   Լուծարման /գործունեության դադարման/ պետական գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 

1. Իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են՝

ա/ դիմում.

բ/ իրավաբանական անձի մասնակիցների կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորվածիրավաբանական անձի մարմնի որոշումը լուծարման հաշվեկշիռը հաստատելու մասին.

գ/ տեղեկանք (տեղեկանքներ) հարկային մարմիններից՝ պետական բյուջեի գծով պարտավորությունների բացակայության մասին:

գ1/ (կետն ուժը կորցրել է 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն)

դ/ կնիքը հանձնելու մասին համապատասխան փաստաթուղթ.

ե/ պետական գրանցման վկայականը.

զ/ իր կողմից տեղեկանք՝ «Արխիվային գործի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի պահանջների կատարման մասին:

2. Անհատ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու համար ներկայացվում են՝

ա/ դիմում.

բ/ տեղեկանք (տեղեկանքներ) հարկային մարմիններից՝ պետական բյուջեի գծով պարտավորությունների բացակայության մասին.

գ/ պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը.

դ/ իր կողմից տեղեկանք՝ «Արխիվային գործի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների կատարման մասին:

3. Մահացած անհատ ձեռնարկատիրոջ հաշվառումից հանումն իրականացվում է շահագրգիռ անձի դիմումի համաձայն, որի համար ներկայացվում են անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման(հաշվառման) վկայականը և մահվան փաստը հավաստող փաստաթուղթը:

4. Դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով իրավաբանական անձանց լուծարման դեպքում լուծարումն իրականացվում է վճռում նշված մարմնի, իսկ նման նշման բացակայության դեպքումիրավաբանական անձի հիմնադիրների /մասնակիցների/ կամ դրա համար կանոնադրությամբ լիազորվածիրավաբանական անձի մարմնի կողմից, որոնք լուծարումը գրանցելու համար պետական ռեգիստր են ներկայացնում դատարանի վճիռը և սույն հոդվածում նշված փաստաթղթերը:

5. Սնանկության հետևանքով լուծարված իրավաբանական անձի լուծարման պետական գրանցման համար ներկայացվում են դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը և սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա», «դ», «ե» և «զ» ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը:

Սնանկ ճանաչված անհատ ձեռնարկատիրոջը պետական հաշվառումից հանելու համար ներկայացվում են դիմում, դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած որոշումը, պետական գրանցման (հաշվառման) վկայականը և իր կողմից տեղեկանք` «Արխիվային գործի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների կատարման մասին:

(24-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 18.06.2003 ՀՕ-55, լրաց. 24.11.2004 ՀՕ-141, խմբ. 22.12.2004 ՀՕ-157, փոփ., խմբ., լրաց. 05.09.2007 ՀՕ-65, փոփ. 17.12.2008 ՀՕ-67-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  IV

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿԱՄ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ(ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ) ԿԱՐԳԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը լրաց.15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 25.   Սույն օրենքի պահանջները խախտելու համար պատասխանատվությունը

 

1. Պետական ռեգիստրին ներկայացված փաստաթղթերի տվյալների իսկության համար պատասխանատվությունը կրում են այդ փաստաթղթերը ներկայացրած անձինք:

2. Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը, իսկ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի 3-րդ և 5-րդ կետերով սամանված դեպքերում պետական ռեգիստրի ղեկավարը պատասխանատվություն է կրումիրավաբանական անձի, նրա կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների և լրացումների, վերակազմակերպման կամ լուծարման /գործունեության դադարման/, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատիրոջպետական հաշվառման, հաշվառումից հանումն (օրենքով սահմանված դեպքերում) անհիմն մերժելու կամ դրանց կատարումից խուսափելու կամ հաշվառումն անհիմն կամ անօրինական կատարելու համար՝ օրենքով սահմանված կարգով:

(25-րդ հոդվածը փոփ. 18.06.2003 ՀՕ-55, փոփ. 15.09.2011 ՀՕ-44-Ն)

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ  V

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 26.   Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

2. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող այլ գրանցամատյանները փոխանցվում են պետական ռեգիստր՝իրավաբանական անձանց պետական միասնական գրանցամատյան ձևավորելու համար:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

17 ապրիլի 2002թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-200