Պատվավոր կոչումների մասին

  ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԵԼ  Է  2009թ.

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԱՎՈՐ

ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված  1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսության, գիտության, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, արվեստի զարգացման և պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) գործունեության ասպարեզում ակնառու նվաճումների և բարձր վարպետության հասած քաղաքացիների և կոլեկտիվների հատուկ ծառայությունները նշելու համար սահմանվում են պատվավոր կոչումներ:

Հոդված  2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումները սահմանում է  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովը:

Հոդված  3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումներ շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը՝ դրանց վերաբերյալ հրապարակելով հրամանագրեր:

Հոդված  4. Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության պատվավոր կոչումների սահմանման  հիմնական դրույթները, ներկայացման և հանձնման, պատվավոր կոչումներից զրկելու կարգն ու այլ պայմանները սահմանվում են  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի որոշմամբ հաստատվող՝ պատվավոր կոչումների կանոնադրությամբ:

Յուրաքանչյուր պատվավոր կոչման համար հաստատվում է առանձին կանոնադրություն:

Հոդված  5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչման կարող են արժանանալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող անձինք և կոլեկտիվները:

Հոդված  6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության յուրաքանչյուր պատվավոր կոչման համար սահմանվում է կրծքանշան:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների կրծքանշանների նկարագրություններն ու նմուշները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ ըստ իր կողմից անցկացված մրցույթի արդյունքների:

Հոդված 7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչման արժանացած անձանց նոր ծառայությունները կարող են կրկին նշվել պատվավոր կոչմամբ: Նույնանուն պատվավոր կոչում մեկից ավելի անգամ չի շնորհվում:

Հոդված  8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչումների  արժանացած անձինք ունեն դրանք մշտապես կրելու իրավունք և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում ու կարգով օգտվում են արտոնություններից:

Հոդված  9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվավոր կոչման արժանացած անձանց հանձնվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի շնորհագիր, համապատասխան վկայական և կրծքանշան:

Պատվավոր կոչումների վկայականների նմուշները հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված  10. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածում նշված ասպարեզներում ծառայությունների համար Լեռնային Ղարաբաղի  քաղաքացիներին շնորհված Ադրբեջանական ԽՍՀ պատվավոր կոչումները վերանվանել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համապատասխան կոչումներով:

Հոդված  11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                                                                 Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ                                                                             

 

 

 

 

 10 հոկտեմբերի 1999 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ -70