«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԵԼ  Է 2004թ.

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի

մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում

փոփոխություն կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 17 հոդվածի 3-րդ կետի «ը» ենթակետը հանել:

Այդ կապակցությամբ հերթական «թ» ենթակետը համարել ՙը՚ ենթակետ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                          Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ