Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին

ՈՒԺԸ  ԿՈՐՑՐԵԼ  Է 1999թ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

 

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակային ապահովության և սոցիալական պաշտպանության իրավական, տնտեսական և կազմակերպական դրույթները:

 

Բ  Ա  Ժ  Ի  Ն   1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական

                  ապահովության մասին օրենսդրությունը

 

Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության հարցերը կարգավորվում են սույն օրենքով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրական և ենթաօրենսդրական այլ ակտերով:

 

Հոդված 2.«Զինծառայող» հասկացության սահմանումը

 

Սույն օրենքով զինծառայող են համարվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, ներքին գործերի նախարարության, ազգային անվտանգության պետական վարչության, արտակարգ իրավիճակների պետական վարչության համակարգի շարքային և հրամանատարական անձնակազմի ծառայողները:

 

Հոդված 3. Զինծառայողներին հավասարեցված անձինք

 

Սույն օրենքի այն դրույթները, որոնք վերաբերում են հոդված 13-ում նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին, ինչպես նաև զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքներին, տարածվում են նաև՝

ա) վարժական հավաքների կանչված զինապարտների.

բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական ցործողությունների մասնակցած աշխարհազորայինների և Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նրանց հավասարեցված անձանց.

գ) մարտական կամ հատուկ առաջադրանքով ռազմական գործողությունների գոտի գործուղված մասնագետների.

դ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհայտ հայտարարված զինծառայողների ընտանիքների վրա:

Սույն օրենքով սահմանվող սոցիալական պաշտպանության առանձին դրույթներ (հոդված 34, 35, 36, 37) տարածվում են նաև կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ պահեստ արձակված կամ պաշտոնաթող արված անձանց վրա:

 

 

Հոդված 4. Պետական մարմինների և գործատուների պարտավորությունները

                   զինծառայողների սոցիալական ապահովության բնագավառում

 

Համապատասխան նախարարության, պետական վարչության սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող մարմինները, ինչպես նաև բոլոր կարգի գործատուները զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների անդամների պահանջով պարտավոր են նրանց ապահովել սույն օրենքով սահմանվող սոցիալական ապահովության իրավունքներից և երաշխիքներից օգտվելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերով, որոնց ցանկը, տրամադրման կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Համապատասխան նախարարության, պետական վարչության սոցիալական ապահովության խնդիրներ իրականացնող մարմինները պարտավոր են՝

ա) կենսաթոշակների նշանակման կարգի հետ կապված հարցերով իրենց դիմած քաղաքացիներին ապահովել խորհրդատվությամբ, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նրանց աջակցել պահանջվող փաստաթղթերը ստանալու գործում.

բ) բոլոր կարգի գործատուներից, պետական ծառայություններից կամ առանձին անձանցից պահանջել համապատասխան փաստաթղթեր, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում ստուգել դրանց արժանահավատությունը:

 

Հոդված 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային

                 պարտավորությունները  զինծառայողների և նրանց

                 ընտանիքների սոցիալական ապահովության բնագավառում

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերում զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության վերաբերյալ սույն օրենքից տարբերվող կարգի առկայության դեպքում գերակայությունը տրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված նորմերին:

 

Բ  Ա  Ժ  Ի  Ն  2

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 6. Զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին

                  տրվող պետական կենսաթոշակների տեսակները

 

Զինծառայողներին նշանակվում են հետևյալ պետական կենսաթոշակները՝

ա) երկարամյա ծառայության.

բ) հաշմանդամության.

գ) սոցիալական կենսաթոշակ զինծառայողների ընտանիքների անդամներին՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում:

 

Հոդված 7. Կենսաթոշակների նշանակման պայմանները

 

Զինծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակվում և վճարվում է ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո:

ԼՂՀ պաշտպանույթան ժամանակ մարտական գործողություններին մասնակցած անձանց ծառայության տարիների համար կենսաթոշակ նշանակելիս մեկ ամիսը հաշվվում է՝ երեք:

Երկարամյա ծառյության կենսաթոշակի իրավունք ստացած և զինվորական ծառայությունը շարունակող զինծառայողների ամսական դրամական բավարարմանը նշանակվում են հավելավճարներ՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանվող կարգով և չափերով:

Զինծառայողներին հաշմանդամության կենսաթոշակ, իսկ կերակրողին կորցնելու դեպքում՝ նրանց ընտանիքների անդամներին սոցիալական կենսաթոշակ է նշանակվում անկախ ծառայության  տևողությունից:

 

Հոդված 8. Կենսաթոշակի ընտրության իրավունքը

 

Պետական տարբեր կենսաթոշակների իրավունք ունեցող զինծառայողներին, իսկ կերակրողին կորցնելու դեպքում՝ նրանց ընտանիքների անդամներին նշանակվում է սույն օրենքով կամ ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով նախատեսված մեկ կենսաթոշակ իրենց ընտրությամբ:

 

Հոդված 9. Կենսաթոշակների վճարման միջոցները

 

Սույն օրենքով զինծառայողներին և նրանց ընտանիքների անդամներին նշանակված պետական կենսաթոշակների վճարումը իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից:

Կենսաթոշակները հարկման ենթակա չեն:

 

Հոդված 10. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի նշանակման

                    պայմանները

 

Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունքից օգտվում են այն զինծառայողները, որոնք՝

ա) ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելու պահից ունեն 20 և ավելի տարվա զինվորական ծառայության ստաժ.

բ) տարիքի, առողջական վիճակի կամ հաստիքների կրճատման պատճառով զինվորական ծառայությունից արձակվելու պահին, 50 տարին լրանալու դեպքում, ունեն 25 ու ավելի տարվա ընդհանուր աշխատանքային ստաժ, որից ոչ պակաս, քան 12 տարի և 6 ամիսը կազմում է զինվորական ծառայությունը:

Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված անհրաժեշտ զինվորական ծառայության ստաժի բացակայության դեպքում զինծառայողների կենսաթոշակային ապահովությունը իրականացվում է ՙԼեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

 

Հոդված 11. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի չափերը

 

Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակը նշանակվում է հետևյալ չափերով՝

ա) սույն օրենքի 10 հոդվածի առաջին մասի «ա» ենթակետում թվարկված զինծառայողներին՝ ամսական դրամական բավարարման 70 տոկոսի չափով: Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակը 20 տարուց ավելի ծառայած յուրաքանչյուր լրիվ տարվա դիմաց ավելանում է ամսական դրամական բավարարման 2 տոկոսի չափով.

բ) սույն օրենքի 10 հոդվածի առաջին մասի «բ» ենթակետում թվարկված զինծառայողներին՝ ամսական դրամական բավարարման 65 տոկոսի չափով: 25 տարուց ավելի աշխատած և զինվորական ծառայության հետ չկապված յուրաքանչյուր մեկ լրիվ տարվա համար երկարամյա ծառայության կենսաթոշակն ավելանում է ամսական դրամական բավարարման 1 տոկոսի, իսկ 12 տարի 6 ամսից ավելի ծառայած յուրաքանչյուր մեկ լրիվ տարվա համար՝ 2 տոկոսի չափով: Բոլոր դեպքերում կենսաթոշակը չի կարող գերազանցել ամսական դրամական բավարարման չափը և ցածր լինել Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 150 տոկոսի չափից:

 

Հոդված 12. Երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունք տվող

                    ստաժի հաշվարկը

 

Զինծառայողներին երկարամյա ծառայության կենսաթոշակ նշանակելու համար անհրաժեշտ զինվորական ծառայության ստաժում հաշվառվող, այդ թվում՝ արտոնյալ պայմաններում ծառայողական կամ այլ բնույթի գործունեության տեսակների ցանկը, հաշվառման կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 13. Հաշմանդամության կենսաթոշակի նշանակման պայմանները

 

Զինծառայողներին հաշմանդամության կենսաթոշակ է նշանակվում աշխատունակության լրիվ կամ մասնակի կորստի հետևանքով հաշմանդամ ճանաչվելու դեպքում, եթե հաշմանդամությունը առաջ է եկել զինվորական ծառայության ընթացքում, կամ ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո ոչ ուշ, քան երեք ամսվա ընթացքում, կամ առաջացել է այդ ժամկետից ուշ, սակայն ծառայության ընթացքում ծագած հաշմանդամության պատճառի հետևանքով:

Սույն օրենքով հաշմանդամության կենսաթոշակի իրավունք տվող հաշմանդամության պատճառներ են հանդիսանում զինվորական ծառայության ընթացքում ստացած վնասվածքները, խեղումները և առաջացած հիվանդությունները:

Հաշմանդամության պատճառները, խումբը, ինչպես նաև հաշմանդամության վրա հասնելու ժամանակը որոշում են բժշկաաշխատանքային փորձազննական հանձնաժողովները (ԲԱՓՀ), որոնք գործում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Հոդված 14. Հաշմանդամության կենսաթոշակի չափերը

 

Զինծառայողների հաշմանդամության կենսաթոշակը նշանակվում է հետևյալ չափերով՝

ա) 1-ին խմբի հաշմանդամներին՝ ամսական դրամական բավարարման 70 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 200 տոկոսի չափից,

բ) 2-րդ խմբի հաշմանդամներին՝ ամսական դրամական բավարարման 60 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային կենսաթոշակի 150 տոկոսի չափից,

գ) 3-րդ խմբի հաշմանդամներին՝ ամսական դրամական բավարարման 40 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս բազային կենսաթոշակի 130 տոկոսի չափից:

 

Հոդված 15. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի

                    նշանակման պայմանները

 

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական թոշակ է նշանակվում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի այն անաշխատունակ անդամներին, որոնք գտնվել են նրա խնամքի տակ, իսկ անաշխատունակ զավակներին, անաշխատունակ ծնողներին և անաշխատունակ ամուսնուն՝ անկախ այն բանից, նրանք զոհված  (մահացած) կերակրողի խնամքի տակ եղել են, թե ոչ:

Կերակրողին կորցնելու դեպքում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին նշանակվում է սոցիալական կենսաթոշակ, եթե կերակրողը զոհվել (մահացել) է զինվորական ծառայության ընթացքում կամ ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո ոչ ուշ, քան երեք ամսվա ընթացքում, կամ այդ ժամկետից ուշ, եթե մահվան պատճառ է հանդիսացել ծառայության ընթացքում ստացած վնասվածքը, խեղումը կամ առաջացած հիվանդությունը:

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ընտանիքի բոլոր անդամների համար նշանակվում և վճարվում է մեկ ընդհանուր կենսաթոշակ:

Ընտանիքի անդամի պահանջով կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի նրա բաժինն առանձնացվում է և վճարվում առանձին:

Կենսաթոշակի բաժնի առանձնացումը կատարվում է այն ամսվան հաջորդող ամսվա սկզբից, երբ ստացվել է առանձնացման վերաբերյալ դիմումը:

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակով ապահովվող ընտանիքի անդամների թիվը փոփոխվելիս կենսաթոշակը փոփոխվում է կենսաթոշակի իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամների թվին համապատասխան:

 

Հոդված 16. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի

                    իրավունք ունեցող ընտանիքի անդամները

 

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեն ընտանիքի հետևյալ անդամները՝

ա) 18 տարին չլրացած կամ անկախ տարիքից հաշմանդամ ճանաչված զավակները, եղբայրները, քույրերը և թոռները, ընդ որում՝ եղբայրները, քույրերը և թոռները, եթե չունեն աշխատունակ  ծնողներ և չեն աշխատում,

բ) կենսաթոշակային տարիքը լրացած կամ անկախ տարիքից հաշմանդամ ճանաչված ծնողները, կինը կամ ամուսինը, եթե չեն աշխատում,

գ) ծնողներից կամ ամուսիններից մեկը, պապը, տատը, եղբայրը կամ քույրը՝ անկախ տարիքից ու աշխատունակությունից, եթե նա զբաղված է զոհված (մահացած) կերակրողի 8 տարին չլրացած զավակների, եղբայրների, քույրերի կամ թոռների խնամքով և չի աշխատում,

դ) պապը և տատը, եթե չունեն աշխատունակ զավակներ և  չեն աշխատում:

Բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, մասնագիտական-տեխնիկական ուսումնարանների՝ արտադրությունից կտրված սովորողները կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունք ունեն մինչև նշված ուսումնական հաստատություններն ավարտելը, բայց ոչ ավելի, քան մինչև նրանց 23 տարին լրանալը:

 

Հոդված 17. Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի

                    իրավունք վերապահող լրացուցիչ երաշխիքները

 

Որդեգրողները կենսաթոշակի իրավունք ունեն ծնողներին համահավասար, իսկ որդեգրվածները՝ հարազատ զավակներին համահավասար:

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անչափահասները այդ իրավունքը պահպանում են նաև որդեգրվելու դեպքում:

Խորթ հայրը և խորթ մայրը կենսաթոշակի իրավունք ունեն հոր և մոր հետ համահավասար, եթե զոհված (մահացած) խորթ զավակին պահել և դաստիարակել են առնվազն 5 տարի:

Խորթ զավակները կենսաթոշակի իրավունք ունեն հարազատ զավակներին համահավասար:

Զոհված (մահացած) զինծառայողի ամուսնուն նշանակված կենսաթոշակը պահպանվում է նաև կենսաթոշակառուի նոր ամուսնության դեպքում:

 

Հոդված 18.  Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակի

                     նշանակումը և վճարումը պետական խնամքի տակ գտնվող

                     որբ երեխաներին

 

Կերակրողին կորցնելու դեպքում լիովին պետական խնամքի տակ գտնվելու ժամանակամիջոցում որբ երեխաներին վճարվում է նշանակված սոցիալական կենսաթոշակի 50 տոկոսը:

Վճարվող գումարները մինչև որբ երեխայի չափահաս դառնալը փոխանցվում են վերջինիս հաշվին և չեն կարող որևէ մեկի կողմից տնօրինվել:

 

Հոդված 19. Կերակրողին կորցնելու դեպքում նշանակվող սոցիալական

                     կենսաթոշակի չափերը

 

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակվում է հետևյալ չափերով՝

ա) յուրաքանչյուր երեխային՝ կերակրողի դրամական բավարարման 40 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 100 տոկոսի չափից,

բ) երկու ծնողներին կորցրած կամ զոհված (մահացած) միայնակ ծնողի զավակներից յուրաքանչյուրին՝ կերակրողի դրամական բավարարման 60 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 200 տոկոսի չափից,

գ) ընտանիքի յուրաքանչյուր անաշխատունակ անդամին՝ կերակրողի դրամական բավարարման 30 տոկոսի չափով, բայց ոչ պակաս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 100 տոկոսի չափից:

Բոլոր դեպքերում կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակվում և վճարվում է անկախ այն բանից, կենսաթոշակի իրավունք ունեցող անձը սահմանված կարգով այլ կենսաթոշակներ կամ սոցիալական նպաստներ ստանում է, թե՝ ոչ:

 

Հոդված 20. Կենսաթոշակների նշանակման կարգը

 

Սույն օրենքով զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների համար սահմանվող կենսաթոշակների նշանակման հարցը որոշում է համապատասխան նախարարության, պետական վարչության սոցիալական ապահովության խնդիրներն իրականացնող ծառայությունը՝ նախարարության, պետական վարչության ղեկավարի անունով դիմում (զեկուցագիր) և անհրաժեշտ փաստաթղթեր ներկայացնելուց հետո ոչ ուշ, քան 10 օրվա ընթացքում:

Մերժման որոշում ընդունելու դեպքում ամենաուշը 5 օրվա ընթացքում համապատասխան մարմինը այդ մասին գրավոր ծանուցում է դիմողին՝ նշելով մերժման պատճառն ու գանգատարկման կարգը՝ միաժամանակ վերադարձնելով բոլոր փաստաթղթերը:

 

Հոդված 21. Կենսաթոշակների նշանակման ժամկետները

 

Սույն օրենքի համաձայն հաշվարկվող կենսաթոշակները նշանակվում են՝

ա) երկարամյա ծառայության և հաշմանդամության կենսաթոշակները՝ զինծառայությունից արձակվելու կամ ԲԱՓՀ-ի կողմից հաշմանդամությունը հաստատվելու օրվանից, եթե կենսաթոշակ ստանալու դիմումը տրվել է զինծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելուց կամ հաշմանդամության հաստատումից հետո 6 ամսից ոչ ուշ:

բ) կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակը՝ կենսաթոշակի իրավունքի առաջացման օրվանից, եթե կենսաթոշակի համար դիմումը տրվել է կերակրողին կորցնելու օրվանից հետո 12 ամսից ոչ ուշ:

Սույն հոդվածի առաջին մասով սահմանված ժամկետներից ավելի ուշ դիմելու դեպքում կենսաթոշակը նշանակվում է դիմելու օրվանից:

Զինծառայողների հաշմանդամութան կենսաթոշակները նշանակվում են ԲԱՓՀ-ի կողմից սահմանված հաշմանդամության ամբողջ ժամանակաշրջանի համար:

60 տարեկանից բարձր տղամարդկանց և 55 տարեկանից բարձր կանանց հաշմանդամության կենսաթոշակը նշանակվում է ցմահ: Այդ հաշմանդամների բժշկական վերազննությունը կատարվում է միայն նրանց դիմումի համաձայն:

Զինծառայողների երկարամյա ծառայության կենսաթոշակները նշանակվում են ցմահ:

Կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակը նշանակվում է այն ամբողջ ժամանակամիջոցի համար, որի ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքի անդամը պահպանում է կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ ստանալու իրավունքը (հոդված 16):

Կենսաթոշակի չափի փոփոխումը կամ ընտանիքի անդամներին կենսաթոշակի վճարման դադարեցումը կատարվում է այն ամսվան հաջորդող ամսվա սկզբից, որի ընթացքում առաջացել են չափի փոփոխումը կամ վճարման դադարեցումը պայմանավորող հանգամանքներ:

 

Հոդված 22. Հաշմանդամության կենսաթոշակի հետագա վերահաշվարկը

 

Վերազննության արդյունքներով ԲԱՓՀ-ի կողմից զինծառայողների հաշմանդամության խումբը փոխելու վերաբերյալ որոշում կայացնելու դեպքում հաշմանդամության կենսաթոշակի վճարումը կատարվում է ՙԼեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին՚ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 21-րդ և 22-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով: Ընդ որում, եթե հաշմանդամության խումբը փոխվում է, ապա հաշմանդամության կենսաթոշակի չափը որոշվում է սույն օրենքով սահմանված կարգով (հոդված 14)՝ անկախ հաշմանդամության խմբի փոփոխմանը հանգեցրած պատճառներից:

 

Հոդված 23.  Կենսաթոշակների նշանակման վերաբերյալ որոշումների

                     գանգատարկումը

 

Սույն օրենքով սահմանվող կենսաթոշակների նշանակման վերաբերյալ համապատասխան նախարարության, պետական վարչության սոցիալական ապահովության խնդիրները իրականացնող մարմինների որոշումները կարող են գանգատարկվել ըստ ենթակայության վերադաս մարմնին: Վերջինիս որոշումը կարող է գանգատարկվել դատական կարգով:

 

Հոդված 24. Ամսական դրամական բավարարումը որոշելու կարգը

 

Սույն օրենքով սահմանված կենսաթոշակները հաշվարկելիս որպես ամսական դրամական բավարարման (վաստակի) չափ ընդունվում է զինվորական ծառայությունից արձակվելու կամ կենսաթոշակի իրավունքի առաջացման պահին նախորդող ամսում զինծառայողի ստացած դրամական բավարարումը:

Դրամական բավարարման մեջ մտնող վճարումների տեսակների ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Ժամկետային ծառայության այն զինծառայողներին, որոնք մինչև զորակոչվելը կամ ծառայությունից արձակվելուց հետո չեն աշխատել, հաշմանդամության կենսաթոշակ, իսկ նրանց ընտանիքի անդամներին՝ կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական կենսաթոշակ նշանակվում է սույն օրենքով սահմանված նվազագույն չափերով (հոդվածներ 14 և 19):

 

Հոդված 25. Կենսաթոշակների հավելումների հաշվարկման կարգը

 

Զինծառայողների կենսաթոշակները հաշվարկելիս և նշանակելիս սահմանվում են հետևյալ հավելումները՝

ա) պատերազմի, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների կատարման ընթացքում հաշմանդամ դարձածներին՝ ըստ հաշմանդամության խմբերի սույն օրենքով հաշվարկվող հաշմանդամության կենսաթոշակի նվազագույն չափով (հոդված 14),

բ) պատերազմի մասնակիցներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի 60 տոկոսի չափով,

գ) իրենց խնամքի տակ անաշխատունակ խնամարկյալներ ունեցող կենսաթոշակառուներին՝ յուրաքանչյուր անաշխատունակ խնամարկյալի համար բազային կենսաթոշակի 30 տոկոսի չափով,

դ) 1-ին խմբի հաշմանդամներին՝ բազային կենսաթոշակի 60 տոկոսի, իսկ 2-րդ խմբի հաշմանդամներին, ինչպես նաև 75 և բարձր տարիքի կենսաթոշակառուներին՝ բազային կենսաթոշակի 40 տոկոսի չափով՝ նրանց խնամքի հետ կապված ծախսերի հատուցման նպատակով:

Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված հավելումները կարող են հաշվեգրվել միաժամանակ, բացառությամբ ՙա՚ և ՙբ՚ ենթակետերով նախատեսվածների, բայց ընդհանուր գումարով բազային կենսաթոշակի եռապատիկ չափից ոչ ավելի:

 

Հոդված 26. Թոշակառուների որոշ կատեգորիաների կենսաթոշակների

                    բարձրացումը

 

Ծառայության տարիների համար, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում սույն օրենքին համապատասխան նշանակվող (այդ թվում՝ նվազագույն չափով հաշվարկված) կենսաթոշակները բարձրացվում են.

ա) ԼՂՀ հերոսներինը՝ կենսաթոշակի հիմնական չափի 50 տոկոսով,

բ)  ՙՄարտական խաչ՚ շքանշանով պարգևատրվածներինը՝

      1-ին աստիճանի՝ 30 տոկոսով,

       2-րդ աստիճանի՝ 20 տոկոսով,

 

ՙՄարտական խաչի՚-ի երկու աստիճանի շքանշաններով պատրգևատրվածներինը՝ կենսաթոշակի հիմնական չափի 50 տոկոսով,

 

գ) օրենքի 2-րդ հոդվածում նշված կատեգորիաների, քաղաքական մոտիվներով անհիմն բռնադատված ու հետագայում արդարացված անձանց՝ ԼՂՀ օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի չափի 50 տոկոսով:

Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում այս հավելավճարները տարածվում են սույն օրենքի 16-րդ հոդվածում թվարկված ընտանիքի անդամների վրա:

 

Հոդված 27. Կենսաթոշակի վճարումը

 

Զինծառայողներին ու նրանց ընտանիքի անդամներին կենսաթոշակը վճարվում է ըստ բնակության վայրի՝ անկախ գրանցումից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած ընդհանուր կարգի համաձայն:

Կենսաթոշակը կարող է վճարվել լիազորագրերով՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգի:

Ժամանակին չպահանջված կենսաթոշակի հասանելիք գումարները վճարվում են կենսաթոշակ ստանալու համար դիմելուն նախորդած ամենաշատը հինգ տարիների համար:

Կենսաթոշակ նշանակող կամ վճարող մարմնի մեղքով ժամանակին չվճարված կենսաթոշակի գումարները անցած ժամանակի համար վճարվում են առանց ժամանակի սահմանափակման:

Պետության խնամքի տակ գտնվող կենսաթոշակառուներին, ինչպես նաև արտասահման մշտական բնակության մեկնած անձանց կենսաթոշակների վճարումը իրականացվում է ՙԼՂՀ քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին՚ ԼՂՀ օրենքի 43-րդ հոդվածին համապատասխան:

 

Հոդված 28. Պահումներ կենսաթոշակից

 

Սույն օրենքով նշանակվող կենսաթոշակներից պահումները կատարվում են ՙԼՂՀ քաղաքացիների պետական կենսաթոշակային ապահովության մասին՚ ԼՂՀ օրենքի 51 հոդվածով սահմանված կարգով  ու չափերով:

 

Հոդված 29. Թաղման նպաստի վճարումը մահացած կենսաթոշակառուի

                   ընտանիքի անդամներին

 

Կենսաթոշակառուին հասանելիք և նրա մահվան կապակցությամբ չստացված կենսաթոշակի գումարները ենթակա են ժառանգման:

Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում նրա ընտանիքին վճարվում է թաղման նպաստ կենսաթոշակի տասնհինգապատիկ չափով:

Եթե կենսաթոշակառուի թաղումը կատարում են ընտանիքի անդամ չհանդիսացող անձինք, ապա նրանց նպաստ է  վճարվում թաղման փաստացի կատարված ծախսերի չափով՝ վերը նշված նպաստի  սահմաններում:

Նշված գումարները վճարվում են, եթե դրանց համար դիմում է տրվել կենսաթոշակառուի մահվանից ոչ ուշ, քան 12 ամսվա ընթացքում:

 

Բ  Ա  Ժ  Ի  Ն  3

ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 30. Զինծառայողների աշխատանքային երաշխիքները

 

Զինծառայողները, բացառությամբ ժամկետային ծառայության մեջ գտնվողների, չեն կարող ծառայությունից արձակվել մինչև երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի իրավունքի ձեռքբերումը, բացի այն դեպքերից, երբ ծառայությունը կասեցվում է նրանց անձնական ցանկությամբ, առողջական վիճակի, հաստիքների կամ զինված ուժերի թվակազմի կրճատման պայմանագրի ժամկետի ավարտման կամ պայմանների չկատարման կապակցությամբ, զինվորական կանոնադրությունների պահանջների պարբերական խախտումների պատճառով, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործունեություն իրականացնող բոլոր կարգի գործատուները պարտավոր են մինչև զորակոչվելը իրենց մոտ աշխատած ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողներին զինված ուժերի շարքերից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո երկամսյա ժամկետում ընդունել աշխատանքի նախկինից ոչ ցածր պաշտոնով:

Աշխատողների թվակազմի կամ հաստիքների կրճատման ժամանակ այլ հավասար պայմանների դեպքում, զինված ուժերի շարքերից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում նրանք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված  կարգով օգտվում են աշխատանքում մնալու առավելությունից:

Առանց կենսաթոշակի իրավունքի զինվորական ծառայությունից արձակված անձանց զբաղվածության ապահովումը իրականացվում է  «Բնակչության զբաղվածության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան:

 

Հոդված 31. Զինծառայողների նյութական ապահովությունը

 

Զինծառայողները պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ստանում են նյութական, պարենային և գույքային ապահովություն կամ դրա փոխարեն՝ դրամական փոխհատուցում:

Զինծառայողների նյութական, պարենային և գույքային ապահովություն ստանալու կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Պետական կառավարման մարմիններ, հիմնարկներ, ձեռնարկություններ և ուսումնական հաստատություններ աշխատանքի գործուղված զինծառայողների համար պահպանվում են նյութական ապահովության երաշխիքների և արտոնությունների բոլոր ձևերը:

Առողջության, տարիքի, հաստիքների կամ զինված ուժերի թվակազմի կրճատման պատճառով և ծառայությունից սահմանված կարգով արձակվելու, ինչպես նաև երկարամյա ծառայության կենսաթոշակի անցնելու դեպքում զինծառայողներին վճարվում է դրամական օգնություն՝

ժամկետային  ծառայության զինծառայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի չափով,

10-ից 15 տարի ծառայած զինծառայողներին՝ ամսական դրամական բավարարման եռապատիկ չափով,

15-ից  20 տարի ծառայած զինծառայողներին՝ ամսական դրամական բավարարման քառապատիկ չափով,

20-ից  25 տարի ծառայած զինծառայողներին՝ ամսական դրամական բավարարման հնգապատիկ չափով,

25 տարուց ավելի ծառայած զինծառայողներին՝ ամսական դրամական բավարարման վեցապատիկ չափով:

 

Հոդված 32. Զինծառայողների աշխատաժամանակը և հանգստի ժամանակը

 

Զինծառայողների աշխատաժամանակի և հանգստի ժամանակի տևողությունն ու բաշխումը կարգավորվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինվորական կանոնագրքերով և համապատասխան այլ ենթաօրենսդրական ակտերով:

Զինավարժությունները, մարտական հրաձգությունները և մարտական հերթապահությունները անցկացվում են շաբաթվա ցանկացած օրերին, առանց աշխատաժամանակի ընդհանուր տևողության սահմանափակման:

Սպաներին, ենթասպաներին, ինչպես նաև զինծառայող կանանց, որոնք ծառայողական անհրաժեշտության բերումով զինվորական ծառայության պարտականությունների կատարմանը ներգրավվում են տոնական և ոչ աշխատանքային օրերին, տրամադրվում են հանգստյան այլ օրեր:

Նշված օրերին զինվորական ծառայության պարտականություններ կատարելու դեպքում ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողների հանգստի ժամանակը սահմանվում է համապատասխան հրամանատարի (պետի) կողմից:

Զինծառայողների վերակարգերը և հերթապահությունները անցկացվում են զինված ուժերի կանոնագրքերի և համապատասխան այլ ենթաօրենսդրական ակտերի համաձայն:

 

Հոդված 33.  Զինծառայողներին արձակուրդի տրամադրումը

 

Զինծառայողներին, բացի ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողներից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրվում է հերթական տարեկան արձակուրդ: Արձակուրդի տևողությունը կազմում է մինչև 15 տարի ծառայած զինծառայողների համար՝ 30 օր, 15-ից 25 տարի՝ 40 օր, 25 և ավելի տարիներ ծառայած զինծառայողների համար՝ 45 օր:

Ծառայության հատուկ պայմաններ ունեցող կամ վնասակար աշխատանքներում զբաղված զինծառայողներին տրամադրվում է լրացուցիչ տարեկան արձակուրդ՝ 10 օր տևողությամբ: Նման արձակուրդի իրավունք տվող ծառայության տեսակների ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը:

Ընտանեկան հանգամանքների բերումով, ուսման կապակցությամբ և այլ հարգելի պատճառներով հրամանատարի (պետի) որոշմամբ զինծառայողին կարող է տրամադրվել լրացուցիչ տարեկան արձակուրդ՝ մինչև 10 օր տևողությամբ:

Ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողներին զինվորական ծառայության ողջ ժամանակաընթացքում տրամադրվում է արձակուրդ՝ զինվորներին՝ 15 օր, սերժանտներին և ավագներին՝ 20 օր տևողությամբ:

Հրամանատարի (պետի) որոշմամբ ժամկետային ծառայության զինծառայողներին կարող է տրամադրվել մինչև 5 օր տևողությամբ լրացուցիչ արձակուրդ՝ ելնելով զինվորական ուսման կամ ծառայության բարձր ցուցանիշներից:

Զինծառայողների ամուսիններին, ըստ իրենց ցանկության, արձակուրդը կարող է տրամադրվել ամուսնու արձակուրդի հետ միաժամանակ:

 

Հոդված 34. Զինծառայողների բուժսպասարկումը

 

Զինծառայողները և նրանց ընտանիքների անդամները ապահովվում են անվճար որակյալ բուժօգնությամբ համապատասխան գերատեսչական բուժհիմնարկներում: Ծառայության անցկացման վայրում նման բուժհիմնարկների բացակայության, ինչպես նաև անհետաձգելի դեպքերում զինծառայողներին անհրաժեշտ բուժօգնությունը ցույց է տրվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր կարգի բուժհիմնարկներում՝ համապատասխան նախարարությունների, պետվարչությունների միջոցների հաշվին, բուժման ծախսերի հետագա փոխհատուցմամբ, որի կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Բժշկական ցուցումների առկայության դեպքում զինծառայողներին տրվում է անվճար առողջարանային բուժման իրավունք:

Առողջարանային բուժման ուղեգրի արժեքի, ինչպես նաև բուժման վայր մեկնելու և վերադառնալու հետ կապված ծախսերի փոխհատուցումը կատարվում է համապատասխան նախարարության, պետական վարչության՝ այդ նպատակով հատկացրած միջոցների հաշվին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և պայմաններով:

 

Հոդված 35. Զինծառայողների բնակարանային ապահովությունը

 

Մինչև մշտական բնակտարածություն ստանալը զինծառայողները (բացի ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողներից) և նրանց ընտանիքների անդամները ապահովվում են ծառայողական բնակելի տարածություններով: Վերջիններիս բացակայության դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանվող կարգով նրանց վճարվում է դրամական փոխհատուցում՝ բնակելի  տարածությունների վարձակալության համար:

20 տարուց ոչ պակաս ծառայության ժամկետ ունեցող զինծառայողները, տարիքի, առողջական վիճակի, հաստիքների կամ զինված ուժերի թվակազմի կրճատման պատճառով պահեստազոր արձակված և 15 տարուց ոչ պակաս ծառայության ժամկետ ունեցող զինծառայողները, սույն օրենքի 13 հոդվածում նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողները, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամները, իրենց զբաղեցրած բնակելի տարածությունների սեփականաշնորհման ընթացքում օգտվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքներից և արտոնություններից:

Սույն օրենքի 13 հոդվածում նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողները, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունների ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքները բնակարանային վարձ ու կոմունալ ծախսեր (էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի, հեռախոսի, ջեռուցման և ռադիոյի վարձ) վճարելիս օգտվում են 50 տոկոս զեղչի իրավունքից:

 

Հոդված 36. Լրացուցիչ երաշխիքներ բնակարանային ապահովության բնագավառում

 

Մշտական բնակտարածություն չունեցող կամ բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող զինծառայողները իրավունք ունեն անհատական կամ կոոպերատիվ բնակելի տան շինարարության համար վարկեր ստանալ մինչև 20 տարի ժամկետով, ընդ որում, վարկը վերցնելու պահին համապատասխան նախարարության, պետական վարչության միջոցների հաշվին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանվող կարգով մարվում է՝

մինչև 10 տարի ծառայած զինծառայողների համար՝ վարկի 15 տոկոսը,

10-ից 15 տարի ծառայած զինծառայողների համար՝ վարկի 25 տոկոսը,

15-ից 20 տարի ծառայած զինծառայողների համար՝ վարկի 50 տոկոսը,

20-ից 25 տարի ծառայած զինծառայողների համար՝ վարկի 75 տոկոսը,

25 տարուց ավելի ծառայած զինծառայողների համար՝ վարկի 100 տոկոսը:

Ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողները զինվորական կանոնադրությունների համաձայն տեղաբաշխվում են զորանոցներում: Նրանք պահպանում են մինչև զորակոչվելը զբաղեցրած բնակելի տարածության նկատմամբ իրենց իրավունքները և չեն կարող հանվել բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող քաղաքացիների ցուցակից:

 

Հոդված 37. Զինծառայողների տրանսպորտային սպասարկումը

 

Արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելիս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում զինծառայողները մարդատար տրանսպորտից (բացի տաքսիից) օգտվում են անվճար, իսկ ընտանիքի նրանց ուղեկցող անդամները՝ 50 տոկոս զեղչով:

Ծառայության նոր վայր մեկնելիս զինծառայողները և նրանց ընտանիքի անդամները մարդատար տրանսպորտից (բացի տաքսիից) օգտվում են անվճար:

Ծառայողական պարտականությունների կատարման նպատակով զինծառայողներին այլ բնակավայրեր գործուղվելու ծախսերը փոխհատուցվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանվող կարգով ու պայմաններով:

Ժամկետային զինվորական ծառայության զինծառայողները ԼՂՀ տարածքում անվճար օգտվում են մարդատար տրանսպորտից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ մարտական գործողությունների ընթացքում հաշմանդամ դարձած զինծառայողները, ինչպես նաև զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում տրանսպորտի բոլոր տեսակներից (բացառությամբ տաքսիներից) օգտվում են անվճար:

 

Հոդված 38.  Զինծառայողների եկամուտների հարկավորումը

 

Զինծառայողները, ինչպես նաև ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օգտվում են եկամտահարկի վճարման արտոնություններից իրենց ստացած բոլոր եկամուտների գծով:

 

Հոդված 39. Զինծառայողների պարտադիր պետական ապահովագրությունը

 

Զինծառայողները ենթակա են պարտադիր պետական ապահովագրության զոհվելու (մահանալու) դեպքերից՝ տվյալ պահին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված բազային կենսաթոշակի հիսունապատիկ գումարի, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ գործողությունների ընթացքում զոհվելու (մահանալու) դեպքերից՝ բազային կենսաթոշակի հարյուրապատիկ գումարի չափով:

Նշված ապահովագրությունը տարածվում է նաև սույն օրենքի 13 հոդվածում նշված պատճառներով հաշմանդամ դարձած զինծառայողների վրա՝ աշխատունակության կորստի չափին համապատասխան, որը սահմանվում է տոկոսային հարաբերությամբ՝ զոհվելու (մահանալու) դեպքերից ապահովագրելու համապատասխան ընդհանուր գումարների նկատմամբ:

Ապահովագրության և ապահովագրական գումարների վճարման կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 40. Զինվորական ծառայության ընթացքում ուսումնական հավաքների

                    ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների թաղման հետ

                    կապված ծախսերի փոխհատուցումը

 

Զինվորական ծառայության ընթացքում ուսումնական հավաքների ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների թաղման հետ կապված ծախսերը փակվում են պետության հաշվին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

 

Բ  Ա  Ժ  Ի  Ն  4

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ

ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒՅԹՈՒՆԸ ԱՅՆ ԽԱԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Հոդված 41. Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական

                    ապահովության մասին օրենսդրության կատարման նկատմամբ

                    վերահսկողությունը իրականացնող մարմինները

 

Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին օրենսդրության կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացվում է պետական իշխանության և կառավարման տեղական մարմինների, ինչպես նաև համապատասխան նախարարության, պետական վարչության սոցիալական ապահովության խնդիրներն իրականացնող մարմինների կողմից:

 

Հոդված 42. Պատասխանատվությունը զինծառայողների և նրանց ընտանիքների

                     անդամների սոցիալական ապահովության մասին օրենսդրությունը

                     խախատելու համար

 

Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին օրենսդրությունը խախտելու համար պատասխանատվությունը սահմանվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                     ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                               Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

 

 

 

30 սեպտեմբերի 1996 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-21