«Ազատ Արցախ» թերթի խմբագրությանը սահմանված հարկերի և այլ վճարների գծով հաշվարկված տույժերի վճարումից ազատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2005թ. փետրվարի 9-ին

Հոդված 1. «Ազատ Արցախ» թերթի խմբագրությանն ազատել շահութահարկի, ավելաց-ված արժեքի հարկի, գույքահարկի, բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների, ավտո-մոբիլային ճանապարհների շինարարության, նորոգման եւ պահպանման համար կատարվող հատ-կացումների (մասհանումների) գծով 2004 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվարկված 1630.1 (մեկ միլիոն վեց հարյուր երեսուն հազար հարյուր) դրամ տույժերի վճարումից:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


9 մարտի 2005
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 176