Դիվանագիտական աստիճանների մասին

  Ուժը կորցրել է 2005թ.

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիվանագիտական աստիճաններն են՝

¬ արտակարգ եւ լիազոր դեսպան.

¬ արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարար.

¬ խորհրդական.

¬ առաջին քարտուղար.

¬ երկրորդ քարտուղար.

¬ երրորդ քարտուղար.

¬ կցորդ:

 

Հոդված 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի, արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարարի աստիճանները շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը:

Խորհրդականի, առաջին քարտուղարի, երկրորդ քարտուղարի, երրորդ քարտուղարի եւ կցորդի աստիճանները շնորհում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը:

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի, արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարարի աստիճաններ շնորհելու առաջարկը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը՝ արտաքին գործերի նախարարության որակավորման հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

Խորհրդականի, առաջին քարտուղարի, երկրորդ քարտուղարի, երրորդ քարտուղարի եւ կցորդի աստիճաններ շնորհելու առաջարկը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրպետության արտաքին գործերի նախարարության որակավորման հանձնաժողովը:

Որակավորման հանձնաժողովի կազմն ու կանոնակարգը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը:

 

Հոդված 4. Հերթական դիվանագիտական աստիճան շնորհվում է դիվանագիտական ծառայության  այն աշխատողներին, որոնք աշխատել են համապատասխանաբար ավելի ցածր դիվանագիտական աստիճաններով հետեւյալ ժամկետներում՝ կցորդ, երրորդ քարտուղար, երկրորդ քարտուղար ¬ առնվազն 3 տարի, առաջին քարտուղար, խորհրդական ¬ առնվազն 4 տարի:

Դիվանագիտական ծառայության մեջ նշանակալից արդյունքների հասած աշխատողին կարող է նշված ժամկետից շուտ շնորհվել ավելի բարձր դիվանագիտական աստիճան:

 

Հոդված 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի, արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարարի աստիճանները շնորհվում են ցմահ:

Դիվանագիտական մյուս աստիճաններն ունեցող անձինք պահպանում են իրենց աստիճանները միայն այն դեպքում, եթե նրանք կենսաթոշակի են անցնում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության համակարգից:

 

Հոդված 6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը կարող է զրկել արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի, արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր  նախարարի աստիճաններից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը կարող է զրկել խորհրդականի, առաջին քարտուղարի, երկրորդ քարտուղարի, երրորդ քարտուղարի եւ կցորդի աստիճաններից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝                                                                      Ռ.ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

20 փետրվարի 1995 թ.

ք.Ստեփանակերտ