1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց իրավական և սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2004թ. հոկտեմբերի 20-ին

Սույն օրենքը սահմանում է 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած ան-ձանց իրավունքների իրականացման և օրինական շահերի պաշտպանության իրավական և սոցիալ-տնտեսական երաշխիքները:

Հոդված 1. Օրենքի գործողության շրջանակը

Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հան-րապետությունից բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց վրա:

Հոդված 2. Բնակարանային ապահովության իրավունքը

Բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց բնակարաններ հատկացնելու կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե-տության կառավարությունը:

Հոդված 3. Զբաղեցրած բնակելի տարածքների նկատմամբ վարձակալ ճանաչելը

Համայնքային բնակարանային ֆոնդի բնակելի տարածքներում երեք տարուց ավելի բնակ-վող` բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձինք սահմանված կարգով ճանաչվում են վարձակալ իրենց զբաղեցրած տարածքների նկատ-մամբ, եթե այլ անձինք դրանց նկատմամբ չունեն վարձակալության և այլ իրավունքներ:

Հոդված 4. Հանրակացարանային բնակարանային ֆոնդի սեփականաշնորհումը

Պետական, բյուջետային հիմնարկների և համայնքների տնօրինության տակ գտնվող հան-րակացարանային բնակելի տարածքները սեփականաշնորհվում են դրանցում երեք տարուց ավելի բնակվող` բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստա-ցած անձանց: Սեփականաշնորհման կարգը և սեփականաշնորհման ենթակա հանրակացարանների ցան-կը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 5. Ժամանակավոր կացարաններում բնակվողներին տրվող արտոնությունները

Ժամանակավոր կացարաններում (հյուրանոցներ, հանրակացարաններ, հանգստյան տներ, պանսիոնատներ, առողջարաններ և այլն) բնակվող` բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձինք ազատվում են բնակության համար սահ-մանված վարձը վճարելուց, բացառությամբ էլեկտրաէներգիայի և կոմունալ ծախսերի: Նրանց բնակվելու հետևանքով ժամանակավոր կացարանների կրած հաշվեկշռային վնասը փոխհատուց-վում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից` Լեռնային Ղարաբաղի Հան-րապետության կառավարության սահմանած կարգով:

Հոդված 6. Ադրբեջանի Հանրապետությունում թողած գույքի արժեքի փոխհատուցումը

Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված անձանց Ադրբեջանի Հանրապետու-թյունում թողած գույքի դիմաց փոխհատուցումների հարցը լուծելու դեպքում փոխհատուցվում է նաև բռնագաղթված և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց գույքի արժեքը:

Հոդված 7. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից: 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 


2 նոյեմբերի 2004
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ- 135