ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Նիստերի սղագրություն Նիստերի արձանագրություն Նիստերի օրակարգ Նստաշրջանի օրակարգ

Հարցի անվանումը                                                                        Կոդը և հեղինակները

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի                              Ն-1-02/20, ԱԺ-012-31,06.08.2018-ՍԱ-ՊԱՕ
կարգավիճակի մասին»                                                                       ԱՀ պաշտպանության նախարար 
                                                                                                               ​Լ.Մնացականյան                                                     

2. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                     Ն-1-02/15, ԱԺ -011-20, 12.06.2018թ. ՊԻ-011
Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ և                       ԱՀ արդարադատության նախարար 
լրացումներ կատարելու մասին»                                                       Ա. Դանիելյան

 

3. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման                    Ն-1, 02/18, ԱԺ-011-30, 30.07.2018թ. ՊԻ-011
իրավաբանական անձանց առանձնացված                                       ԱՀ արդարադատության նախարար
ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ                             Ա. Դանիելյան
ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ և լրացումներ  կատարելու մաuին»

 

4. 1) «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման                      Պ-1,ԱԺ-011-23,18.06.2018թ.ԱԱԵ-011
​մասին                                                                                                    ԱԺ պատգամավոր
    2) «Թափոնների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի                                  Ա. Ավանեսյան
Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու                   Հարակից զեկուցող` ԱՀ նախագահի 
մասին»                                                                                                  աշխատակազմի կառավարության 
    3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային                  գործերի կառավարչության պետ-
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ                    աշխատակազմի ղեկավարի առաջին 
կատարելու մասին»                                                                             տեղակալ Ա. Լազարյան  
    4) «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին»                                     
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
լրացումներ  կատարելու մասին»  
    5) «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում 
լրացում կատարելու մասին»

 

5. 1) «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» Լեռնային                Ն-1-02/16,ԱԺ-011-28,29.06.2018թ.ԱԱԵ-011
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ                   ԱՀ էկոնոմիկայի և արտադրական
կատարելու մասին»                                                                           ենթակառուցվածքների նախարար 
2) «Հաստատագրված վճարների մասին» Լեռնային                        Լ.  Գրիգորյան
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում
փոփոխություններ կատարելու մասին»
3) Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն
կատարելու մասին»
4) «Լիցենզավորման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության օրենքում փոփոխություն և լրացում
կատարելու մասին»
5) «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում և 
փոփոխություններ կատարելու մասին

 

6. 1) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հողային                Ն-1-02/17,ԱԺ-011-29,29.06.2018թ.ԱԱԵ-011
օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ                                  ԱՀ գյուղատնտեսության նախարար
կատարելու մասին»                                                                                 Ժ. Միրզոյան
2) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և
լրացում կատարելու մասին»
3) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացում
կատարելու մասին»             

 

7. «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց                                   Ն-1-02/19, ԱԺ-011-31,02.08.2018-ՍԱ-011
սոցիալական երաշխիքների մասին» Լեռնային                                     ԱՀ աշխատանքի  և սոցիալական 
Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում                                               հարցերի նախարար
փոփոխություններ կատարելու մասին»                                                 Ս. Ավանեսյան

 

8. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին»                              Ն-1-02/19, ԱԺ-011-31,02.08.2018-ՍԱ-011
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում                                  ԱՀ աշխատանքի  և սոցիալական 
փոփոխություններ կատարելու մասին»                                                      հարցերի նախարար
                                                                                                                        Ս. Ավանեսյան

9. Հարցեր Արցախի Հանրապետության 
նախագահին և Կառավարության անդամներին

 

10.  Պատգամավորների հայտարարություններ