«Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2010թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Ագրարային պետական տեսչությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ի ՀՕ-142 օրենքի 7-րդ հոդվածի «ա» կետի «տրակտորային կցանքների» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նա¨ ոչ ինքնագնաց գյուղատնտեսական մելիորատիվ, հիդրոմելիորատիվ մեքենաների ¨ սարքավորումների» բառերը:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 


8 հոկտեմբերի 2010թ.
ք.Ստեփանակերտ
ՀՕ-27-Ն