«Զորահավաքային նախապատրաստվածության և զորահավաքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված է 2016 թվականի

դեկտեմբերի 22-ին

 

Հոդված 1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի ՀՕ-60-Ն օրենքի 15-րդ հոդվածի 3‑րդ մասում «2017» թիվը փոխարինել «2018» թվով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2016թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-45-Ն