«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2016 թվականի

փետրվարի 24-ին

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-16 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «միություն,» բառը։

 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին պարբերությունում «երկու» բառը փոխարինել «չորս» բառով։

 

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «երեք» բառը փոխարինել «հինգ» բառով։

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2016թ. մարտի 14

Ստեփանակերտ

ՀՕ-6-Ն