«Հանրակրթության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                      հունիսի 27-ին

Հոդված 1. «Հանրակրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-2-Ն օրենքի 38-րդ հոդվածի 5-րդ մասում «2018» թիվը փոխարինել «2020» թվով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                               Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

      

 

2018թ. հուլիսի 13

Ստեփանակերտ

ՀՕ-35-Ն