2007 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին

Ընդունված է 2006 թվականի

դեկտեմբերի 27-ին

 

 

Հոդված 1. Հաստատել 2007 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը՝ համաձայն հավելվածի:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

25 հունվարի 2007թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-14

 

 

 

 

 

 

Հավելված

«2007 թվականի առողջապահության պետական նպատակային ծրագրերը հաստատելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

 

 

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ

 

Ծ Ր Ա Գ Ր Ե Ր

 

 

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

 

Բնակչության առողջության պահպանումը պետության կողմից դիտարկվում է որպես ազգային անվտանգության ապահովման կարևորագույն խնդիրներից մեկը:

Առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերը նպատակաուղղված են բնակչության առողջության պահպանմանը, որոնց ֆինանսավորումն արտացոլված է յուրաքանչյուր տարվա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեում: 2007 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերն ընդգրկում են բնակչությանը մատուցվող պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությունն ու ծառայությունները:

2007 թվականի առողջապահական պետական նպատակային ծրագրերն են`

- բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովման ծրագիրը,

- բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծրագիրը,

- մոր և մանկան առողջության պահպանման ծրագիրը,

- բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության ծրագիրը,

- սոցիալապես կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների դեմ պայքարի ծրագիրը:

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԵՎ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Ծրագրի հիմնավորումը, նպատակները, արդյունավետությունը

 

Բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովումը պետական կարևորագույն խնդիրներից է և երաշխավորվում է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով: Այս համակարգի անխափան գործունեության ապահովումը կենսական նշանակություն ունի երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման և բնակչության առողջության պահպանման բնագավառում:

2002-2004 թվականներին հանրապետությունում իմունոկանխարգելման, մալարիայի, խոլերայի դեմ պայքարի և կանխարգելման համալիր հակահամաճարակային միջոցառումների իրականացման շնորհիվ որոշ վարակիչ հիվանդությունների առումով համաճարակային իրավիճակը բարելավվել է: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 և 2006 թվականներին հանրապետությունում չեն արձանագրվել դիֆթերիայի, փայտացման, խոլերայի, պոլիոմիելիտի դեպքեր: Եզակի են դարձել մալարիայի, կապույտ հազի, կարմրուկի դեպքերը:

Ազգային իմունիզացիայի ծրագրի կայուն ֆինանսավորումն ապահովելու նպատակով 2005 թվականից սկսած, բացի հումանիտար ճանապարհից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության բյուջեում նախատեսվել են գումարներ` կենտրոնացված գնումների համակարգով համապատասխան քանակներով պատվաստանյութեր ձեռք բերելու համար:

Ծրագրի իրականացումն ենթադրում է հետևյալ հիմնական խնդիրների լուծումը՝

- Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում հիգիենիկ և հակահամաճարակային պետական հսկողության միջոցառումների իրականացումը,

- ինֆեկցիոն և զանգվածային ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ու թունավորումների կանխարգելման նպատակով հիգիենիկ և հակահամաճարակային միջոցառումների կազմակերպումը,

- բնակչության առողջության վրա շրջակա միջավայրի գործոնների ազդեցության սոցիալ-հիգիենիկ ուսումնասիրությունների կազմակերպումը,

- բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովման կազմակերպական-մեթոդական կանոնակարգումը,

- հիգիենիկ-համաճարակաբանական նորմերի և կանոնների պատշաճ համակարգի ստեղծումը,

- բնակչության հիգիենիկ և բժշկական գիտելիքների մակարդակի բարձրացումը:

Ծրագրի իրականացումը թույլ կտա 2007 թվականի ընթացքում`

- նվազեցնել հեպատիտ Բ վիրուսակիրների թիվը,

- տուբերկուլյոզի հիվանդացությունը և մահացությունը իջեցնել 3%-ով,

- նվազեցնել մալարիայի առաջացման դեպքերը 5-ից ցածր մակարդակի՝ ըստ 100 000 բնակչի, և պատրաստվել վերացնելու այս հիվանդությունը,

- պահպանել դիարեայի հիվանդությունների և մահվան դեպքերի ցածր մակարդակը,

- վերացնել կարմրուկը և հռչակել կարմրուկից ազատված գոտի:

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Ծրագրի հիմնավորումը, նպատակը, արդյունավետությունը

 

Հանրապետությունում առկա սոցիալ-տնտեսական իրադրությունը չէր կարող իր անդրադարձը չունենալ առողջապահության համակարգի վրա: Հանրապետության տնտեսական բարեփոխումների ֆոնի վրա առողջապահական համակարգն իր առանձնահատկությունների պատճառով չէր կարող անցնել բացարձակ շուկայական հարաբերությունների:

Պետական միջոցների սղության պայմաններում բնակչության բժշկական օգնություն ստանալու հավասարության և մատչելիության գրավականը կարող է հանդիսանալ առաջնային բժշկական օգնության հետ կապված խնդիրների գերակշիռ մասը:

Այդ առումով առողջության առաջնային պահպանումը և դրա իրականացման կարևորագույն օղակը՝ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունը, պետք է գերակայող դեր ունենա առողջապահության ոլորտում:

2001 թվականին ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում ներդրվել է առողջության առաջնային պահպանման` ըստ յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով միջինացված ֆինանսավորման նոր սկզբունքը, որը նպաստեց առաջնային բժշկական օգնության մատչելիության բարձրացմանը, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների կողմից իրականացվող բուժօգնության ծավալների ընդլայնմանը: Այդ սկզբունքով ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատությունները շարունակել են աշխատել նաև 2002-2006 թվականներին:

Հստակեցվել է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժհաստատությունների կողմից անվճար և արտոնյալ պայմաններով հատկացվող դեղերի տրման կարգը, որն ամրագրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հունիսի 22-ի «Անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ:

Ծրագրի նպատակներն են՝

- բնակչության բժշկական օգնության ապահովման ընդհանուր ծավալում առաջնային բժշկական օգնության՝ հետևաբար և ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակի դերի բարձրացումը, կանխարգելիչ ուղղվածության ուժեղացումը, բժշկական օգնություն ստանալու մատչելիության ընդլայնումը, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայության կողմից իրականացվող բուժօգնության տեսակների և դրա տեսակարար կշռի մեծացման ապահովումը, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայության նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդումը, հիվանդանոցային բուժօգնության բեռի թեթևացումը,

- ամբուլատոր-պոլիկլինիկական համակարգում աշխատող բուժանձնակազմի հմտությունների ու գործունեության որակի բարձրացումը՝ առավել ուշադրություն դարձնելով գյուղական ամբուլատորիաների աշխատողներին:

2001 թվականին ամրագրված՝ ըստ յուրաքանչյուր բնակչի հաշվով միջինացված ֆինանսավորման սկզբունքը կիրականացվի նաև 2007 թվականին և կապահովի ֆինանսների և նյութական ռեսուրսների օգտագործման ավելի ճկուն և ռացիոնալ համակարգ: 2007 թվականին ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում շարունակվելու է իրականացվել բուժօգնությունը տեղամասային թերապևտների, տեղամասային մանկաբույժների և նեղ մասնագետների կողմից՝ ամբողջ բնակչության համար, անկախ տարիքից և սոցիալական կարգավիճակից, առանց այցելությունների սահմանափակման, ինչպես նաև ըստ բժշկական ցուցումների լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների իրականացումը:

Ծրագրի իրականացումը թույլ կտա 2007 թվականի ընթացքում`

- սիրտ-անոթային հիվանդությունների հիվանդացության մակարդակը նվազեցնել միջինը 3%-ով,

- միկրոանոթային և մակրոանոթային բարդություններով շաքարախտով հիվանդների հոսպիտալացման դեպքերի թիվը տարեկան նվազեցնել 2%-ով,

- հիպերտենզիայով հիվանդների բարդություններով հոսպիտալացման ցուցանիշը տարեկան նվազեցնել 1%-ով,

- ուռուցքային հիվանդությունների վաղ ախտորոշման ցուցանիշը բարձրացնել 5%-ով,

- մեծացնել կանխարգելիչ միջոցառումների տեսակարար կշիռը առաջնային բուժկանխարգելիչ միջոցառումների մեջ,

- բարձրացնել ժամանակակից լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ սարքավորումներով և տեխնոլոգիաներով, դեղորայքային և բուժպարագաներով հագեցվածությունը,

- բարձրացնել իրականացվող բժշկական օգնության որակը,

- բարձրացնել բնակչության ստվար հատվածի անվճարունակության հետ կապված մատչելիության մակարդակը:

 

ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Ծրագրի հիմնավորումը, նպատակները, արդյունավետությունը

 

Մոր և մանկան առողջության պահպանումը բնակչության առողջության պահպանման կարևորագույն նախադրյալներից է: Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, սոցիալ-տնտեսական անկման պայմաններում առաջին հերթին տուժում են երեխաները՝ հասարակության առավել խոցելի այն խավը, որը ապագայի կրողն է և, հետևաբար, որի պահպանումը ամենաառաջնահերթ խնդիրներից է: Վերարտադրողական առողջության պահպանման և մայրության հովանավորության հարցերը ևս եղել և մնում են յուրաքանչյուր պետության հոգածության առարկա:

Ծրագիրը բաղկացած է երկու փոխկապակցված մասից՝

- երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպում,

- մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնության ապահովում:

 

Երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպում

 

Երեխաների առողջության պահպանման խնդիրները գտնվում են պետության հովանավորության ներքո, և առողջապահության զարգացումը այս բնագավառում առավելապես հենվում է բժշկական օգնության կազմակերպման պետական համակարգի վրա: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության գերակա խնդիրների շարքում նրանց հիմնահարցերի լուծմանը միշտ առաջնահերթություն է տրվել:

Ծրագրի նպատակը երեխաների բժշկական օգնության կազմակերպման անհրաժեշտ ծավալների և մատչելիության, ինչպես նաև հիվանդությունների կանխարգելման ապահովումն է՝ ուղղված մանկական մահացության և հիվանդացության ցուցանիշների նվազեցմանը:

Ծրագրի իրականացումը թույլ կտա 2007 թվականի ընթացքում`

- նվազեցնել մանկական՝ 0-1 տարեկան և մինչև 5 տարեկան, մահացության մակարդակը` առնվազն 1/4-ով, այդ թվում՝ շնչառական հիվանդություններից՝ 5%-ով, իսկ փորլուծային հիվանդություններից` 7%-ով,

- ցածր քաշով և անհաս նորածինների թիվը կրճատել 1/4-ով,

- ապահովել երեխաների պատվաստումների 90%-ով ընդգրկվածությունը,

- ապահովել մինչև 4 ամսական երեխաների 55%-ի և մինչև 6 ամսական երեխաների 30%-ի բացառապես կրծքով սնուցումը և պահպանել դրա շարունակականությունը երեխայի կյանքի երկրորդ տարվա ընթացքում,

- սակավարյունության հետևանքով առաջացած խանգարումները կրճատել 7%-ով,

- ապահովել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների 35%-ի ընդգրկվածությունը անհատական վերականգնողական ծրագրերում` ծրագրերի իրականացման ճանապարհով,

- կրճատել նորածնային հիվանդացությունը և մահացությունը` նորածինների հիմնական խնամքի և վերակենդանացման ծառայությունների հզորացման, մարդկային ռեսուրսների զարգացման և նյութատեխնիկական հնարավորությունների ընդլայնման միջոցով,

- կանխարգելել ՄԻԱՎ-ի տարածումը երեխաների շրջանում` ապահովելով հղիների 60%-ի ընդգրկվածությունը ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման ծրագրում, և դեռահասների շրջանում` ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության մատչելիությունը երիտասարդների 70%-ի համար,

- մշակել և իրագործել ծրագրեր` ուղղված վաղ հասակի երեխաների և դեռահասների ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր զարգացմանը:

 

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բուժօգնության ապահովում

 

Վերարտադրողական առողջության պահպանման և մայրության պաշտպանության խնդիրները մշտապես գտնվել են պետության հովանավորության ներքո:

Ծրագրի նպատակը մայրության հովանավորումն է, ծննդօգնության և ընտանիքի պլանավորման ծառայությունների մատչելիության ապահովումը՝ ուղղված մայրական և շուրջծննդյան (պերինատալ) հիվանդացության ու մահացության ցուցանիշների նվազեցմանը, ինչպես նաև կանանց վերարտադրողական առողջության բարելավմանը:

Ծրագրով նախատեսվում է հղիության և անհետաձգելի գինեկոլոգիական վիճակների հետ կապված բուժօգնության տրամադրումը բոլոր կանանց համար ինչպես պոլիկլինիկայում, այնպես էլ հիվանդանոցային պայմաններում, իսկ սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված կանանց համար նաև՝ գինեկոլոգիական բուժօգնության կազմակերպումը:

Ծրագրի իրականացումը թույլ կտա 2007 թվականի ընթացքում բարելավել մայրական առողջությունը.

- ապահովել հղի կանանց վաղ ընդգրկումը տարածքային բուժհիմնարկներում՝ առնվազն 70%-ով,

- ապահովել մայրական մահացության բացակայության իրավիճակ,

- նվազեցնել ծննդաբերությունը տնային պայմաններում` ապահովելով ծննդաբերության մոտ 100% ընդգրկվածությունը ստացիոնար պայմաններում,

- նվազեցնել պերինատալ և վաղ նեոնատալ մահացությունը 10%-ով:

Վերարտադրողական առողջության բարելավման նպատակով, մասնավորապես չբերության իջեցման, սեռական օրգանների նախաքաղցկեղային և քաղցկեղային հիվանդությունների կանխարգելման, աբորտների իջեցման նպատակով 2007 թվականի ընթացքում պետք է պետությունը ֆինանսավորի նաև`

- տարվա մեջ մեկ անգամ կանանց սեռական օրգանների, հատկապես արգանդի վզիկի և կաթնագեղձերի հետազոտումը կանանց կոնսուլտացիաներում,

- առաջնային չբերությամբ տառապող կանանց հետազոտումը և բուժումը,

- հակաբեղմնավորիչ միջոցների տրամադրումը սոցիալապես անապահով խմբերին,

- մանկաբարձ-գինեկոլոգների և մանկաբարձուհիների վերապատրաստումը:

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

 

Ծրագրի հիմնավորումը, նպատակը

 

Սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումը հատկապես բացասաբար է անդրադառնում բնակչության առավել անպաշտպան խավի՝ երեխաների, ծերերի, հաշմանդամների, աղքատների առողջության հետ կապված խնդիրների վրա, որն արտահայտվում է հիվանդությունների

ավելացմամբ, մահացության ցուցանիշների աճով: Ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական ներկա վիճակից՝ պետության դերը բնակչության առավել անապահով խավերի սոցիալական պաշտպանվածության հարցերի, մասնավորապես` առողջության հետ կապված խնդիրների լուծման գործում հատուկ կարևորություն է ստանում:

Ծրագրի նպատակն է 2007 թվականին բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման մատչելիության բարձրացումը և առավելագույնս ապահովումը: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կհստակեցնի և կհաստատի սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկված անձանց բուժօգնության կազմակերպման կարգը:

Ծրագիրը նախատեսում է 2007 թվականի ընթացքում իրականացնել կանխարգելիչ, ախտորոշիչ և բժշկական օգնության ամենալայն ծավալ՝ հիվանդությունների բոլոր հիմնական խմբերի գծով, առողջապահության համակարգի բոլոր օղակներում՝ առանց մասնագետների ցանկի, հաճախումների, լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների թվի սահմանափակման:

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

 

Ծրագրի հիմնավորումը, նպատակները, արդյունավետությունը

 

Հանրապետությունում առկա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, բնակչության տեղաշարժի ակտիվացմամբ, լայնամասշտաբ հակահամաճարակային միջոցառումների անցկացման դժվարություններով, տեխնիկական առաջընթացով, քաղաքակենտրոնացումով (ուրբանիզացիա), արտաքին միջավայրի աղտոտմամբ, ապրելակերպի պայմանների փոփոխություններով և մի շարք այլ անբարենպաստ գործոնների ազդեցությամբ պայմանավորված՝ վերջին տարիներին նկատվում է ինֆեկցիոն և ոչ ինֆեկցիոն որոշ հիվանդությունների աճ: Բացասական ռիսկի գործոններն ավելացնում են մարդու օրգանիզմի վրա սթրեսային ճնշումների ազդեցությունը և պատճառ դառնում այնպիսի հիվանդությունների թվի աճին, ինչպիսիք են սիրտ-անոթային համակարգի հիվանդությունները, չարորակ նորագոյացությունները, դիաբետը, հոգեկան խանգարումները և այլն:

Սոցիալական կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների կանխարգելման միջոցառումներն իրականացվում են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում (ներառյալ` դիսպանսերային բուժօգնությունը): Իսկ հիվանդությունների բուժումը հիմնականում կազմակերպվում է հիվանդանոցային պայմաններում:

Հիվանդանոցային բժշկական օգնությունը սովորաբար ցուցաբերվում է առավել ծանր հիվանդներին և ընդգրկում է արդյունավետ բուժման համար անհրաժեշտ միջոցների ամբողջ ծավալը՝ մասնագիտացված կոնսուլտացիաներ, ախտորոշում, բուժում, վիրահատումներ, բուժական մանիպուլյացիաներ, անհրաժեշտ դեղամիջոցների կիրառում, բարդ տեխնոլոգիաների օգտագործում, տևական հսկողություն և հատուկ խնամք: Հիվանդանոցային բժշկական օգնությունն ամենուրեք դասվում է թանկ և ծախսատար ծառայությունների շարքին, որի ծախսերը կազմում են ամբողջ առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման մոտ 50%: Բժշկական ապահովագրության բացակայության, պետության կողմից հատկացվող սահմանափակ ֆինանսական միջոցների օգտագործման և վերահսկման մեխանիզմների անկատար գործունեության պայմաններում հիվանդանոցային բժշկական օգնության առանց այդ էլ ծանր բեռը կրկնապատկվում է պետության և հասարակության համար:

Համաձայն «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի, յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալ անվճար՝ պետության կողմից երաշխավորված պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում: Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից 2000-2006 թվականներին ընդունված «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» համապատասխան որոշումների` հիվանդանոցային անվճար բժշկական օգնությունը և ծառայություններն իրականացվում են հիմնականում երկու ուղիով՝

1) բնակչությանը պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական օգնության շրջանակներում ընդգրկված ինֆեկցիոն հիվանդությունների և անհետաձգելի բժշկական օգնություն պահանջող հիվանդությունների և վիճակների ցանկերին համապատասխան՝ ամբողջ բնակչության համար.

2) բժշկական օգնության և ծառայությունների բոլոր տեսակները՝ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված բնակչության համար:

Ծրագրի նպատակն է հիվանդանոցային բժշկական օգնության և ծառայությունների առավելագույնս մատչելիության ապահովումն ամբողջ բնակչության՝ հատկապես սոցիալապես անապահով խավերի համար, հիվանդանոցների մահճակալային ֆոնդի օպտիմալ օգտագործումը և պետության կողմից հատկացվող ֆինանսական միջոցների առավել նպատակային ու արդյունավետ օգտագործումը:

2007 թվականին հիվանդանոցային բուժհաստատությունների ֆինանսավորումը կշարունակվի կատարվել 2001 թվականին ներդրված «սահմանափակված (գլոբալ) բյուջեի» սկզբունքով հիմնված հիվանդությունների, մասնագիտացված բուժօգնության և անհետաձգելի վիճակների, վիճակագրության ու սպասարկվող տարածքի բնակչության թվի վրա:

Սոցիալապես կախվածություն և հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների, հատկապես անհետաձգելի վիճակների բուժօգնությունը պետական պատվերի շրջանակներում կապահովվի նաև շտապ բժշկական օգնության ծառայության կողմից՝ կանչերի միջոցով, ամբողջ բնակչության համար:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը կհստակեցնի և կհաստատի պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և ծառայությունների շրջանակներում հիվանդանոցային բուժօգնություն պահանջող սոցիալապես հատուկ նշանակություն ունեցող հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև այդ հիվանդություններով տառապող անձանց ամբուլատոր-պոլիկլինիկական, դիսպանսերային և հիվանդանոցային բուժօգնության կազմակերպման կարգը:

Ծրագրի նպատակներն են՝

- ինֆեկցիոն հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման, հիվանդների բուժօգնության կազմակերպման, շարունակական հսկողության, բնակչության շրջանում առողջ ապրելակերպի և հիգիենայի վերաբերյալ գիտելիքների քարոզչության ապահովումը,

- տուբերկուլյոզի կանխարգելման, մահացության դեպքերի նվազեցման, հիվանդության ցուցանիշի կայունացման համալիր բուժկանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը,

- սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների կանխման և նվազեցման միջոցառումների իրականացումը,

- սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման, հիվանդների բուժման և շարունակական հսկողության համալիր միջոցառումների իրականացումը:

Ծրագրի իրականացումը թույլ կտա 2007 թվականի ընթացքում հիվանդանոցային մակարդակում՝

- իրականացվող բուժօգնության և սպասարկման փոխհատուցումը մոտեցնել իրական ծախսերին,

- բարձրացնել բնակչության բուժօգնության մատչելիությունը,

- բարձրացնել բժշկական օգնության կազմակերպման համար անհրաժեշտ որոշ բաղադրիչների (դեղամիջոցներ, բժշկական պարագաներ, սնունդ և այլն) հագեցվածությունը,

- նվազեցնել ոչ պաշտոնական ծախսերը (ստվերային շրջանառությունը),

- բարձրացնել ժամանակակից սարքավորումներով անբավարար և անհամաչափ հագեցվածությունը,

- տարածել նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառում՝ հատկապես շրջաններում: