«ԼՂՀ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Արցախի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ի ՀՕ-2 օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասում.

1) «ը» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ը) կազմակերպելու գործադուլներ կամ մասնակցելու դրանց.».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «թ» կետ.

«թ) կազմակերպելու հավաքներ:»:

                     

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-21-Ն