«Կուսակցությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Կուսակցությունների  մասին»  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ՀՕ-66 օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                           

 

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-15-Ն