«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

Հոդված 1. «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի հունիսի 18-ի ՀՕ-59 օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում և 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում «զանգվածային» բառը փոխարինել «հանրային» բառով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                             

 

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-14-Ն