«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2002 թվականի նոյեմբերի 27-ի ՀՕ-16 օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) կազմակերպել և անցկացնել խաղաղ, առանց զենքի հավաքներ.»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-12-Ն