«Արտակարգ դրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված  է 2018 թվականի

                                                                                        հունիսի 28-ին

 

Հոդված 1. «Արտակարգ դրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1992 թվականի հունվարի 8-ի Հ.Ն-0016-1 օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«գ) հավաքներ կամ հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու սահմանափակում,»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                          Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                              

 

2018թ. հուլիսի 2

Ստեփանակերտ

ՀՕ-10-Ն