«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

Ընդունված է 2018 թվականի

մայիսի 31-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 15-րդ հոդվածի աղյուսակի 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«31. գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանա­փակումների պետական գրանց­­ման համար, տեղե­կատ­վության տրամա­դրման և այլ ծառայությունների համար՝

գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման համար, տեղեկատվության տրամադրման և այլ ծառայությունների համար դիմումը ներկայացնելու օրվանից

4-րդ աշխատան­քային օրը

3-րդ աշխատան­քային օրը

2-րդ աշխատան­քային օրը

 

նույն օրը

1) անշարժ գույքի միավորի

նկատմամբ մեկ գույքային իրա­վունքի ծագման, փո­փոխ­­­­­­ման  կամ փոխանց­ման պետա­կան գրանցման հա­մար, բացա­ռու­թյամբ սույն կետի 2-րդ և 3-րդ ենթա­­կետե­րով սահմանված դեպ­­քերի՝

բազային տուրքի երեսնա­պա­տիկի

չափով

բազային տուրքի քառասնա­պատիկի չափով

բազային տուրքի վաթսունա-պատիկի չափով

բազային տուրքի հարյուրա­պատիկի չափով

2) գյուղատնտեսական նշա­նակության հողամասի նկատ­­­­­­­­­­­­մամբ մեկ գույքային իրավուն­քի ծագման, փո­փոխ­­­­ման կամ փոխանց­ման պետական գրանցման համար՝

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

բազային տուրքի յոթնապա­տիկի չափով

բազային տուրքի տասնա­պատիկի չափով

բազային տուրքի քսանա­պատիկի չափով

3) Արցախի Հանրապետու­թյան Քաշաթաղի և Շահում­յա­նի շրջաններում գտնվող բնակարանների, անհատա­կան բնակելի տնե­րի միա­վո­րի նկատ­մամբ իրավունք­նե­րի պետական գրանցման համար՝

բազային տուրքի կրկնապա­տիկի չափով

բազային տուրքի եռապատի­կի չափով

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

բազային տուրքի տասնա­պատիկի չափով

4) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքի սահմա­նափակման, այդ թվում՝ նաև սերվիտուտի պե­տական գրանցման համար՝

 

 

բազային տուրքի չափով

 

5) շարժական  գույքի գրավի կամ լիզինգի պայմանա­գրով վարձակալության իրա­­վուն­քի պետական գրանց­ման համար՝

 

 

բազային տուրքի հնգապա­տիկի  չափով

 

6)անշարժ գույքի գրանցման մատյանում անվա­նա­փոխ­ման վերաբերյալ գրա­ռում կատա­րելու և նոր գրանց­ման վկա­յա­կան տրամա­դրելու կամ վկա­յականում փոփո­խու­թյուն կատարելու համար՝

 

 

բազային տուրքի կրկ­­նապա­­­տիկի չափով

 

7) անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տե­­ղեկանք տրամադրելու հա­­­­մար, բացառությամբ սույն կետի 8-րդ և 9-րդ ենթա­կետե­րով սահմանված դեպքերի՝

 

բազային տուրքի տասնա­պատիկի չափով

բազային տուրքի քսանա­պատիկի

  չափով

բազային տուրքի քառասնա­պատիկի չափով

8)գյուղատնտեսական նշանա­կության մեկ միավոր հողամասի վերաբերյալ միաս­նական տեղեկանք տրա­մադրելու համար՝

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնա­պատիկի չափով

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

9) Արցախի Հանրապե­տու­թյան Քաշաթաղի և Շահում­յանի շրջաններում գտնվող բնակարանների, անհա­տա­կան բնակելի տների միա­վորի և դրանց նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վե­րա­բերյալ միասնական տեղե­կանք տրամադրելու համար`

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի

կրկ­նապա­տիկի

չափով

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

10) անշարժ գույքի մեկ միա­վորի վերաբերյալ այլ տեղե­կատվության, ինչպես նաև միևնույն սուբյեկտին պատ­կանող գույքի առկա­յու­թյան վերաբերյալ տեղեկատ­վու­թյուն տրամադրելու համար՝

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի

կրկ­նապա­տիկի

 չափով

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

11) շարժական գույքի նկատ­մամբ գրանցված իրավունք­ների վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու համար՝

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կր­կնապատի­կի չափով

 

12) իրավունքի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար՝

 

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

բազային տուրքի տասնա­պատիկի չափով

բազային տուրքի քսանա­պատիկի չափով

13) կադաստրային գործի փաստաթղթերի լուսապատ­ճեններ տրամադրելու համար՝ յուրաքանչյուր էջը՝

 

բազային տուրքի տասը տոկո­­սի չափով

բազային տուրքի քսան տոկոսի չափով

 

14) աշխարհագրական օբյեկտի անվանման վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու համար`

 

բազային տուրքի հի­սուն տոկո­սի չափով

բազային տուրքի չափով

 

15) կադաստրային հատակա­գծերի և քարտեզների տրա­մա­դրում վեկտորային ֆորմատով՝

 

 

 

 

ա. քաղաքային բնակավայ­րերի կառուցապատված մեկ հեկտար տարածքի համար`

 

բազային տուրքի կրկ­նա­պա­տիկի չափով

բազային տուրքի քառապա­տիկի  չափով

 

բ. գյուղական բնակավայրերի մեկ հեկտար տարածքի համար`

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կր­կնապա­տի­կի չափով

 

գ. բնակավայրից դուրս տա­րածքներում մեկ հեկտար

տարածքի համար`

 

բազային տուրքի քսան տոկոսի չափով

բազային տուրքի քառասուն տոկոսի չափով

 

16) տեղագրական հատակա­գծերի և քարտեզների, օրթո­ֆո­տո­հատակագծերի, օրթո­ֆո­տոքարտեզների տրա­մա­դրում՝ վեկտորային ֆորմա­տով ամ­բող­ջական տեղե­կա­տ­­­­վությամբ հատա­կագծե­րի և քարտեզների, օրթոֆո­տո­հա­տակագծերի, օր­թո­ֆո­տո­քար­տեզների յուրա­քան­չյուր անվանակարգային (նո­մեն­­կլատուրային) թերթի համար`

 

բազային տուրքի տասնհին­գապատիկի չափով

բազային տուրքի երեսնա­պատիկի չափով

 

17) վեկտորային ֆորմատով տեղագրական հատակա­գծե­րից և քարտեզներից առան­ձին հատվածներով տեղե­կատ­վության տրամադրում՝

 

 

 

 

ա. 1:10 000 մասշտաբի դեպքում`

1 քառակուսի կիլոմետրի համար`

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապա­տիկի չափով

 

բ. 1:25 000 մասշտաբի դեպքում`

1 քառակուսի կիլոմետրի համար`

 

բազային տուրքի քսանհինգ տոկոսի չափով

բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով

 

գ. 1:50 000 մասշտաբի դեպքում`

1 քառակուսի կիլոմետրի համար`

 

բազային տուրքի վեց տոկոսի չափով

բազային տուրքի տասներ­կու տո­կո­սի չափով

 

18) թղթային կրիչով ամբող­ջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզ­ների, օրթոֆոտո­հատա­կա­գծերի, օրթոֆոտոքար­տեզ­ների յուրաքանչյուր անվա­նա­կարգային (նոմենկլա­տուրային) թերթի համար՝

 

 

 

 

ա. գունավոր տարբերակով`

 

բազային տուրքի վեցապա­տիկի չափով

բազային տուրքի տասներ­կուապա­տիկի չափով

 

բ. սև-սպիտակ տարբերակով`

 

բազային տուրքի կրկնապա­տիկի չափով

բազային տուրքի քառապա­տիկի չափով

 

19) գեոդեզիական ցանցի կե­տերի վերաբերյալ տեղեկատ­վության տրամադրում` յուրաքանչյուր գեոդեզիական կետի կոորդինատի (աբսցիս, օրդինատ, բարձրություն) տրամադրման համար`

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապա­տիկի

 չափով

 

20) անշարժ գույքի միավորի (հողամաս, շինություն) յուրա­­քանչյուր շրջադար­ձային կետի կամ անկյան կոորդինատի (աբսցիս, օրդինատ) տրամադրման համար`

 

բազային տուրքի տասը տոկոսի չափով

բազային տուրքի քսան տոկոսի չափով

 

21) թղթային տարբերակով ցանկացած մասշտաբի (15x15 սանտիմետր կամ 23x23 սան­տի­մետր) օդալուսանկարի տրամադրման համար`

 

բազային տուրքի հարյուր հիսուն տոկոսի չափով

բազային տուրքի եռապա­տիկի չափով

 

22) 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքի տիեզերական նկարի վեկտորային ֆորմատով տրամադրման համար`

 

բազային տուրքի տասնապա­տիկի չափով

բազային տուրքի քսանա­պա­տիկի չափով

 

23) սույն կետի 15-րդ և 17-րդ ենթակետերով նախատես­ված տեղեկատվության թղթա­­յին տարբերակով տրա­մա­դրման համար սույն կետի 15-րդ և 17-րդ ենթակետերով սահ­մանված պետական տուր­­քի գումար­ներին ավելա­նում են հետևյալ գումար­ները`

 

 

 

 

ա. A0 ֆորմատ`

 

բազային տուրքի հնգապա­տիկի չափով

բազային տուրքի տասնա­պատիկի չափով

 

բ. A1 ֆորմատ`

 

բազային տուրքի եռապա­տիկի չափով

բազային տուրքի վեցապա­տիկի չափով

 

գ. A2 ֆորմատ`

 

բազային տուրքի կրկնապա­տիկի չափով

բազային տուրքի քառապա­տիկի չափով

 

դ. A3 ֆորմատ`

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապա­-տիկի չափով

 

ե. A4 ֆորմատ`

 

բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով

բազային տուրքի չափով:»:

 

 

                                                                                                                                                              

Հոդված 2.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապա­րակ­ման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:              

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                       Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2018թ. հունիսի 22

Ստեփանակերտ

ՀՕ-8-Ն