«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                ապրիլի 19-ին

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  2013  թվականի  դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) N 1 հավելվածում`

«Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի օգնական 4.40» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողեր.

 

«Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմ

 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական                 5.23

 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի օգնական                      4.40»:

 

Հոդված 2. Օրենքի N 2 հավելվածում`

«Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական» տողից հետո հանել հետևյալ տողերը.

 

«Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի աշխատակազմ

 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական                 5.23

 

Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի օգնական                      4.40»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                              Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2018թ. մայիսի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-5-Ն