«Հանրային ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Ընդունված է 2018 թվականի

                                                                                                ապրիլի 19-ին

 

Հոդված 1. «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի  դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-111-Ն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ կետում`

«Ազգային ժողովի նախագահի խորհրդականները և օգնականները,» բառերից հետո լրացնել «Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդականները և օգնականները,» բառերը։

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:   

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2018թ. մայիսի 3

Ստեփանակերտ

ՀՕ-4-Ն